Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,747,171  
6,735,872  
6,817,715  
7,818,085  
6,278,371  
2,140,674  
2,132,848  
2,046,757  
3,071,441  
1,894,481  
253,908  
258,900  
201,162  
161,208  
158,193  
0  
0  
0  
4,000  
9,000  
834,363  
653,458  
492,909  
1,640,278  
502,238  
993,227  
1,129,912  
1,278,208  
1,155,232  
1,163,599  
59,176  
90,579  
74,478  
110,723  
61,451  
4,606,497  
4,603,024  
4,770,959  
4,746,644  
4,383,890  
234,020  
226,228  
367,733  
365,413  
183,500  
3,014,648  
3,047,784  
3,245,316  
3,158,501  
2,855,039  
0  
0  
0  
0  
0  
946,251  
900,930  
757,763  
801,525  
937,029  
47,210  
52,560  
52,525  
52,791  
55,621  
364,368  
375,521  
347,622  
368,414  
352,700  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,747,171  
6,735,872  
6,817,715  
7,818,085  
6,278,371  
4,137,304  
4,192,903  
4,219,370  
5,345,622  
3,815,637  
1,835,953  
1,957,874  
1,808,697  
3,075,170  
1,715,526  
2,301,351  
2,235,029  
2,410,673  
2,270,452  
2,100,111  
2,609,867  
2,542,969  
2,598,345  
2,472,463  
2,462,734  
2,534,073  
2,483,035  
2,534,498  
2,405,811  
2,391,862  
75,794  
59,934  
63,847  
66,652  
70,872  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0