Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
6,249,862  
 
 
 
 
1,868,568  
 
 
 
 
140,017  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
392,493  
 
 
 
 
1,292,172  
 
 
 
 
43,885  
 
 
 
 
4,381,294  
 
 
 
 
184,967  
 
 
 
 
2,984,893  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
831,963  
 
 
 
 
59,021  
 
 
 
 
320,451  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
6,249,862  
 
 
 
 
3,736,799  
 
 
 
 
1,807,114  
 
 
 
 
1,929,685  
 
 
 
 
2,513,063  
 
 
 
 
2,446,414  
 
 
 
 
66,649  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
 
0