Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,278,371  
6,204,925  
6,249,862  
 
 
1,894,481  
1,879,636  
1,868,568  
 
 
158,193  
205,975  
140,017  
 
 
9,000  
0  
0  
 
 
502,238  
476,389  
392,493  
 
 
1,163,599  
1,159,119  
1,292,172  
 
 
61,451  
38,153  
43,885  
 
 
4,383,890  
4,325,289  
4,381,294  
 
 
183,500  
185,586  
184,967  
 
 
2,855,039  
2,936,860  
2,984,893  
 
 
0  
0  
0  
 
 
937,029  
847,168  
831,963  
 
 
55,621  
55,621  
59,021  
 
 
352,700  
300,053  
320,451  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,278,371  
6,204,925  
6,249,862  
 
 
3,815,637  
3,751,779  
3,736,799  
 
 
1,715,526  
1,835,935  
1,807,114  
 
 
2,100,111  
1,915,844  
1,929,685  
 
 
2,462,734  
2,453,146  
2,513,063  
 
 
2,391,862  
2,381,939  
2,446,414  
 
 
70,872  
71,207  
66,649  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0