Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,736,535  
6,817,715  
7,818,085  
6,278,371  
6,204,925  
2,138,578  
2,046,757  
3,071,441  
1,894,481  
1,879,636  
211,525  
201,162  
161,208  
158,193  
205,975  
47,000  
0  
4,000  
9,000  
0  
655,568  
492,909  
1,640,278  
502,238  
476,389  
1,130,052  
1,278,208  
1,155,232  
1,163,599  
1,159,119  
94,434  
74,478  
110,723  
61,451  
38,153  
4,597,957  
4,770,959  
4,746,644  
4,383,890  
4,325,289  
226,228  
367,733  
365,413  
183,500  
185,586  
3,061,663  
3,245,316  
3,158,501  
2,855,039  
2,936,860  
0  
0  
0  
0  
0  
885,110  
757,763  
801,525  
937,029  
847,168  
50,424  
52,525  
52,791  
55,621  
55,621  
374,533  
347,622  
368,414  
352,700  
300,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,736,535  
6,817,715  
7,818,085  
6,278,371  
6,204,925  
4,184,905  
4,219,370  
5,345,622  
3,815,637  
3,751,779  
1,870,938  
1,808,697  
3,075,170  
1,715,526  
1,835,935  
2,313,967  
2,410,673  
2,270,452  
2,100,111  
1,915,844  
2,551,631  
2,598,345  
2,472,463  
2,462,734  
2,453,146  
2,490,128  
2,534,498  
2,405,811  
2,391,862  
2,381,939  
61,503  
63,847  
66,652  
70,872  
71,207  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0