Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,817,715  
7,818,085  
6,278,371  
6,204,925  
6,249,862  
2,046,757  
3,071,441  
1,894,481  
1,879,636  
1,868,568  
201,162  
161,208  
158,193  
205,975  
140,017  
0  
4,000  
9,000  
0  
0  
492,909  
1,640,278  
502,238  
476,389  
392,493  
1,278,208  
1,155,232  
1,163,599  
1,159,119  
1,292,172  
74,478  
110,723  
61,451  
38,153  
43,885  
4,770,959  
4,746,644  
4,383,890  
4,325,289  
4,381,294  
367,733  
365,413  
183,500  
185,586  
184,967  
3,245,316  
3,158,501  
2,855,039  
2,936,860  
2,984,893  
0  
0  
0  
0  
0  
757,763  
801,525  
937,029  
847,168  
831,963  
52,525  
52,791  
55,621  
55,621  
59,021  
347,622  
368,414  
352,700  
300,053  
320,451  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,817,715  
7,818,085  
6,278,371  
6,204,925  
6,249,862  
4,219,370  
5,345,622  
3,815,637  
3,751,779  
3,736,799  
1,808,697  
3,075,170  
1,715,526  
1,835,935  
1,807,114  
2,410,673  
2,270,452  
2,100,111  
1,915,844  
1,929,685  
2,598,345  
2,472,463  
2,462,734  
2,453,146  
2,513,063  
2,534,498  
2,405,811  
2,391,862  
2,381,939  
2,446,414  
63,847  
66,652  
70,872  
71,207  
66,649  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0