Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,986,355  
6,747,171  
6,735,872  
6,817,715  
7,818,085  
2,110,373  
2,140,674  
2,132,848  
2,046,757  
3,071,441  
214,118  
253,908  
258,900  
201,162  
161,208  
0  
0  
0  
0  
4,000  
487,896  
834,363  
653,458  
492,909  
1,640,278  
1,214,753  
993,227  
1,129,912  
1,278,208  
1,155,232  
193,606  
59,176  
90,579  
74,478  
110,723  
4,875,983  
4,606,497  
4,603,024  
4,770,959  
4,746,644  
235,857  
234,020  
226,228  
367,733  
365,413  
3,038,936  
3,014,648  
3,047,784  
3,245,316  
3,158,501  
0  
0  
0  
0  
0  
1,142,950  
946,251  
900,930  
757,763  
801,525  
49,347  
47,210  
52,560  
52,525  
52,791  
408,894  
364,368  
375,521  
347,622  
368,414  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,986,355  
6,747,171  
6,735,872  
6,817,715  
7,818,085  
4,317,402  
4,137,304  
4,192,903  
4,219,370  
5,345,622  
2,126,986  
1,835,953  
1,957,874  
1,808,697  
3,075,170  
2,190,416  
2,301,351  
2,235,029  
2,410,673  
2,270,452  
2,668,953  
2,609,867  
2,542,969  
2,598,345  
2,472,463  
2,633,685  
2,534,073  
2,483,035  
2,534,498  
2,405,811  
35,268  
75,794  
59,934  
63,847  
66,652  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0