Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,499,724  
7,316,103  
6,986,355  
6,747,171  
6,735,872  
2,610,588  
2,428,530  
2,110,373  
2,140,674  
2,132,848  
128,125  
223,702  
214,118  
253,908  
258,900  
40,000  
50,000  
0  
0  
0  
712,697  
906,599  
487,896  
834,363  
653,458  
1,602,289  
1,147,303  
1,214,753  
993,227  
1,129,912  
127,478  
100,926  
193,606  
59,176  
90,579  
4,889,135  
4,887,574  
4,875,983  
4,606,497  
4,603,024  
51,523  
240,695  
235,857  
234,020  
226,228  
2,918,857  
2,950,567  
3,038,936  
3,014,648  
3,047,784  
0  
0  
0  
0  
0  
1,473,510  
1,264,070  
1,142,950  
946,251  
900,930  
48,868  
49,347  
49,347  
47,210  
52,560  
396,377  
382,895  
408,894  
364,368  
375,521  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,499,724  
7,316,103  
6,986,355  
6,747,171  
6,735,872  
4,924,601  
4,866,734  
4,317,402  
4,137,304  
4,192,903  
2,713,242  
2,601,693  
2,126,986  
1,835,953  
1,957,874  
2,211,359  
2,265,040  
2,190,416  
2,301,351  
2,235,029  
2,575,123  
2,449,370  
2,668,953  
2,609,867  
2,542,969  
2,555,356  
2,414,229  
2,633,685  
2,534,073  
2,483,035  
19,766  
35,140  
35,268  
75,794  
59,934  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0