Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,878  
156,519  
173,900  
158,833  
155,622  
189,793  
148,130  
166,357  
151,664  
147,806  
40,355  
18,093  
4,110  
25,774  
27,189  
673  
26  
26  
2  
7,006  
109,498  
83,132  
97,362  
84,600  
79,903  
38,873  
46,377  
63,329  
40,568  
33,323  
393  
501  
1,531  
720  
385  
10,085  
8,389  
7,543  
7,169  
7,816  
818  
803  
519  
334  
825  
2,879  
1,211  
1,236  
1,342  
1,456  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,900  
4,902  
4,902  
4,900  
4,900  
1,487  
1,473  
886  
593  
636  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,878  
156,519  
173,900  
158,833  
155,622  
138,665  
96,218  
116,905  
97,521  
97,678  
138,665  
96,218  
116,905  
97,521  
96,885  
0  
0  
0  
0  
793  
61,213  
60,301  
56,995  
61,312  
57,944  
61,213  
60,301  
56,995  
61,312  
57,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0