Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
134,196  
125,700  
140,995  
199,878  
156,519  
123,611  
116,518  
130,776  
189,793  
148,130  
10,698  
12,898  
10,779  
40,355  
18,093  
515  
8  
798  
673  
26  
88,681  
93,858  
110,432  
109,498  
83,132  
23,094  
9,217  
8,360  
38,873  
46,377  
623  
537  
406  
393  
501  
10,584  
9,182  
10,220  
10,085  
8,389  
858  
264  
879  
818  
803  
3,608  
2,828  
3,054  
2,879  
1,211  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,900  
4,960  
4,900  
4,900  
4,902  
1,218  
1,130  
1,386  
1,487  
1,473  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
134,196  
125,700  
140,995  
199,878  
156,519  
74,825  
67,765  
78,510  
138,665  
96,218  
74,825  
67,765  
78,510  
138,665  
96,218  
0  
0  
0  
0  
0  
59,370  
57,935  
62,485  
61,213  
60,301  
59,370  
57,935  
62,485  
61,213  
60,301  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0