Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
98,959  
104,711  
120,383  
76,928  
64,754  
91,553  
97,597  
113,004  
69,494  
57,215  
11,732  
10,832  
7,582  
21,981  
23,539  
850  
4,859  
3,934  
3,333  
3,035  
68,745  
72,710  
86,088  
33,564  
23,173  
9,772  
8,840  
11,305  
7,129  
6,961  
453  
356  
4,095  
3,487  
508  
7,406  
7,114  
7,379  
7,434  
7,539  
449  
27  
0  
0  
27  
1,683  
1,745  
1,902  
2,001  
2,098  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
374  
442  
577  
533  
514  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
98,959  
104,711  
120,383  
76,928  
64,754  
45,259  
47,615  
64,562  
24,526  
14,092  
45,259  
46,824  
64,270  
24,147  
13,626  
0  
791  
292  
379  
467  
53,700  
57,096  
55,821  
52,402  
50,662  
53,700  
57,096  
55,821  
52,402  
50,662  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0