Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
125,700  
140,995  
199,878  
156,519  
173,900  
116,518  
130,776  
189,793  
148,130  
166,357  
12,898  
10,779  
40,355  
18,093  
4,110  
8  
798  
673  
26  
26  
93,858  
110,432  
109,498  
83,132  
97,362  
9,217  
8,360  
38,873  
46,377  
63,329  
537  
406  
393  
501  
1,531  
9,182  
10,220  
10,085  
8,389  
7,543  
264  
879  
818  
803  
519  
2,828  
3,054  
2,879  
1,211  
1,236  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,960  
4,900  
4,900  
4,902  
4,902  
1,130  
1,386  
1,487  
1,473  
886  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
125,700  
140,995  
199,878  
156,519  
173,900  
67,765  
78,510  
138,665  
96,218  
116,905  
67,765  
78,510  
138,665  
96,218  
116,905  
0  
0  
0  
0  
0  
57,935  
62,485  
61,213  
60,301  
56,995  
57,935  
62,485  
61,213  
60,301  
56,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0