Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
173,900  
158,833  
155,622  
111,305  
98,959  
166,357  
151,664  
147,806  
103,663  
91,553  
4,110  
25,774  
27,189  
1,731  
11,732  
26  
2  
7,006  
3,645  
850  
97,362  
84,600  
79,903  
66,344  
68,745  
63,329  
40,568  
33,323  
31,353  
9,772  
1,531  
720  
385  
591  
453  
7,543  
7,169  
7,816  
7,642  
7,406  
519  
334  
825  
827  
449  
1,236  
1,342  
1,456  
1,571  
1,683  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,902  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
886  
593  
636  
344  
374  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
173,900  
158,833  
155,622  
111,305  
98,959  
116,905  
97,521  
97,678  
55,095  
45,259  
116,905  
97,521  
96,885  
55,095  
45,259  
0  
0  
793  
0  
0  
56,995  
61,312  
57,944  
56,211  
53,700  
56,995  
61,312  
57,944  
56,211  
53,700  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0