Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
158,833  
155,622  
111,305  
98,959  
104,711  
151,664  
147,806  
103,663  
91,553  
97,597  
25,774  
27,189  
1,731  
11,732  
10,832  
2  
7,006  
3,645  
850  
4,859  
84,600  
79,903  
66,344  
68,745  
72,710  
40,568  
33,323  
31,353  
9,772  
8,840  
720  
385  
591  
453  
356  
7,169  
7,816  
7,642  
7,406  
7,114  
334  
825  
827  
449  
27  
1,342  
1,456  
1,571  
1,683  
1,745  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
593  
636  
344  
374  
442  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
158,833  
155,622  
111,305  
98,959  
104,711  
97,521  
97,678  
55,095  
45,259  
47,615  
97,521  
96,885  
55,095  
45,259  
46,824  
0  
793  
0  
0  
791  
61,312  
57,944  
56,211  
53,700  
57,096  
61,312  
57,944  
56,211  
53,700  
57,096  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0