Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
140,995  
199,878  
156,519  
173,900  
158,833  
130,776  
189,793  
148,130  
166,357  
151,664  
10,779  
40,355  
18,093  
4,110  
25,774  
798  
673  
26  
26  
2  
110,432  
109,498  
83,132  
97,362  
84,600  
8,360  
38,873  
46,377  
63,329  
40,568  
406  
393  
501  
1,531  
720  
10,220  
10,085  
8,389  
7,543  
7,169  
879  
818  
803  
519  
334  
3,054  
2,879  
1,211  
1,236  
1,342  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,900  
4,900  
4,902  
4,902  
4,900  
1,386  
1,487  
1,473  
886  
593  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
140,995  
199,878  
156,519  
173,900  
158,833  
78,510  
138,665  
96,218  
116,905  
97,521  
78,510  
138,665  
96,218  
116,905  
97,521  
0  
0  
0  
0  
0  
62,485  
61,213  
60,301  
56,995  
61,312  
62,485  
61,213  
60,301  
56,995  
61,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0