Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,305  
98,959  
104,711  
120,383  
76,928  
103,663  
91,553  
97,597  
113,004  
69,494  
1,731  
11,732  
10,832  
7,582  
21,981  
3,645  
850  
4,859  
3,934  
3,333  
66,344  
68,745  
72,710  
86,088  
33,564  
31,353  
9,772  
8,840  
11,305  
7,129  
591  
453  
356  
4,095  
3,487  
7,642  
7,406  
7,114  
7,379  
7,434  
827  
449  
27  
0  
0  
1,571  
1,683  
1,745  
1,902  
2,001  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
4,900  
344  
374  
442  
577  
533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,305  
98,959  
104,711  
120,383  
76,928  
55,095  
45,259  
47,615  
64,562  
24,526  
55,095  
45,259  
46,824  
64,270  
24,147  
0  
0  
791  
292  
379  
56,211  
53,700  
57,096  
55,821  
52,402  
56,211  
53,700  
57,096  
55,821  
52,402  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0