Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
151,067  
134,196  
125,700  
140,995  
199,878  
141,523  
123,611  
116,518  
130,776  
189,793  
28,538  
10,698  
12,898  
10,779  
40,355  
0  
515  
8  
798  
673  
92,003  
88,681  
93,858  
110,432  
109,498  
19,423  
23,094  
9,217  
8,360  
38,873  
1,559  
623  
537  
406  
393  
9,544  
10,584  
9,182  
10,220  
10,085  
275  
858  
264  
879  
818  
3,339  
3,608  
2,828  
3,054  
2,879  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,900  
4,900  
4,960  
4,900  
4,900  
1,030  
1,218  
1,130  
1,386  
1,487  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
151,067  
134,196  
125,700  
140,995  
199,878  
89,019  
74,825  
67,765  
78,510  
138,665  
89,019  
74,825  
67,765  
78,510  
138,665  
0  
0  
0  
0  
0  
62,048  
59,370  
57,935  
62,485  
61,213  
62,048  
59,370  
57,935  
62,485  
61,213  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0