Công ty Cổ phần KASATI (KST: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
156,519  
173,900  
158,833  
155,622  
111,305  
148,130  
166,357  
151,664  
147,806  
103,663  
18,093  
4,110  
25,774  
27,189  
1,731  
26  
26  
2  
7,006  
3,645  
83,132  
97,362  
84,600  
79,903  
66,344  
46,377  
63,329  
40,568  
33,323  
31,353  
501  
1,531  
720  
385  
591  
8,389  
7,543  
7,169  
7,816  
7,642  
803  
519  
334  
825  
827  
1,211  
1,236  
1,342  
1,456  
1,571  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,902  
4,902  
4,900  
4,900  
4,900  
1,473  
886  
593  
636  
344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
156,519  
173,900  
158,833  
155,622  
111,305  
96,218  
116,905  
97,521  
97,678  
55,095  
96,218  
116,905  
97,521  
96,885  
55,095  
0  
0  
0  
793  
0  
60,301  
56,995  
61,312  
57,944  
56,211  
60,301  
56,995  
61,312  
57,944  
56,211  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0