Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
318,545  
329,924  
 
309,816  
313,520  
391  
6,699  
 
117,204  
202,081  
352  
26  
 
242  
2,267  
0  
0  
 
0  
0  
0  
6,645  
 
92,111  
174,851  
0  
18  
 
24,817  
24,954  
39  
11  
 
34  
9  
318,155  
323,225  
 
192,612  
111,439  
0  
40,000  
 
83,756  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
318,155  
283,200  
 
108,856  
111,439  
0  
25  
 
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
318,545  
329,924  
 
309,816  
313,520  
5,925  
17,005  
 
4,910  
4,933  
5,925  
17,005  
 
4,910  
4,933  
0  
0  
 
0  
0  
312,620  
312,919  
 
304,907  
308,587  
312,620  
312,919  
 
304,907  
308,587  
0  
0  
 
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
 
0  
0