Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
334,950  
337,458  
358,981  
389,697  
260,595  
179,640  
237,293  
258,835  
289,534  
160,413  
2,362  
6,590  
1,662  
2,683  
22,873  
0  
0  
0  
0  
0  
146,251  
200,207  
210,977  
240,913  
89,864  
30,981  
30,496  
46,142  
45,772  
47,579  
46  
0  
54  
166  
98  
155,310  
100,165  
100,146  
100,164  
100,181  
40,056  
40,056  
100,056  
100,056  
100,056  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
115,200  
60,000  
0  
0  
0  
54  
109  
90  
107  
125  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
334,950  
337,458  
358,981  
389,697  
260,595  
18,558  
21,920  
44,728  
76,386  
97,124  
18,558  
21,920  
44,728  
76,386  
97,124  
0  
0  
0  
0  
0  
316,392  
315,538  
314,253  
313,312  
163,471  
316,392  
315,538  
314,253  
313,312  
163,471  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0