Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
313,520  
313,799  
316,226  
319,609  
319,309  
202,081  
204,347  
204,786  
204,871  
204,553  
2,267  
2,522  
2,925  
2,332  
3,960  
0  
0  
0  
0  
0  
174,851  
176,871  
176,871  
177,550  
172,608  
24,954  
24,954  
24,954  
24,954  
27,890  
9  
0  
36  
36  
94  
111,439  
109,452  
111,440  
114,738  
114,756  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
111,439  
109,452  
111,440  
114,738  
114,738  
0  
0  
0  
0  
18  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
313,520  
313,799  
316,226  
319,609  
319,309  
4,933  
4,942  
5,140  
5,078  
4,835  
4,933  
4,942  
5,140  
5,078  
4,835  
0  
0  
0  
0  
0  
308,587  
308,857  
311,086  
314,532  
314,475  
308,587  
308,857  
311,086  
314,532  
314,475  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0