Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
319,609  
319,309  
338,232  
334,950  
337,458  
204,871  
204,553  
223,402  
179,640  
237,293  
2,332  
3,960  
1,561  
2,362  
6,590  
0  
0  
0  
0  
0  
177,550  
172,608  
193,833  
146,251  
200,207  
24,954  
27,890  
27,993  
30,981  
30,496  
36  
94  
15  
46  
0  
114,738  
114,756  
114,830  
155,310  
100,165  
0  
0  
56  
40,056  
40,056  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
114,738  
114,738  
114,738  
115,200  
60,000  
0  
18  
36  
54  
109  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
319,609  
319,309  
338,232  
334,950  
337,458  
5,078  
4,835  
23,818  
18,558  
21,920  
5,078  
4,835  
23,818  
18,558  
21,920  
0  
0  
0  
0  
0  
314,532  
314,475  
314,414  
316,392  
315,538  
314,532  
314,475  
314,414  
316,392  
315,538  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0