Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
337,458  
358,981  
389,697  
260,595  
199,731  
237,293  
258,835  
289,534  
160,413  
92,163  
6,590  
1,662  
2,683  
22,873  
939  
0  
0  
0  
0  
0  
200,207  
210,977  
240,913  
89,864  
47,069  
30,496  
46,142  
45,772  
47,579  
43,498  
0  
54  
166  
98  
657  
100,165  
100,146  
100,164  
100,181  
107,568  
40,056  
100,056  
100,056  
100,056  
100,056  
0  
0  
0  
0  
7,501  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
60,000  
0  
0  
0  
0  
109  
90  
107  
125  
11  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
337,458  
358,981  
389,697  
260,595  
199,731  
21,920  
44,728  
76,386  
97,124  
34,833  
21,920  
44,728  
76,386  
97,124  
34,833  
0  
0  
0  
0  
0  
315,538  
314,253  
313,312  
163,471  
164,898  
315,538  
314,253  
313,312  
163,471  
164,898  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0