Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
316,226  
319,609  
319,309  
338,232  
334,950  
204,786  
204,871  
204,553  
223,402  
179,640  
2,925  
2,332  
3,960  
1,561  
2,362  
0  
0  
0  
0  
0  
176,871  
177,550  
172,608  
193,833  
146,251  
24,954  
24,954  
27,890  
27,993  
30,981  
36  
36  
94  
15  
46  
111,440  
114,738  
114,756  
114,830  
155,310  
0  
0  
0  
56  
40,056  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
111,440  
114,738  
114,738  
114,738  
115,200  
0  
0  
18  
36  
54  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
316,226  
319,609  
319,309  
338,232  
334,950  
5,140  
5,078  
4,835  
23,818  
18,558  
5,140  
5,078  
4,835  
23,818  
18,558  
0  
0  
0  
0  
0  
311,086  
314,532  
314,475  
314,414  
316,392  
311,086  
314,532  
314,475  
314,414  
316,392  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0