Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
309,816  
313,520  
313,799  
316,226  
 
117,204  
202,081  
204,347  
204,786  
 
242  
2,267  
2,522  
2,925  
 
0  
0  
0  
0  
 
92,111  
174,851  
176,871  
176,871  
 
24,817  
24,954  
24,954  
24,954  
 
34  
9  
0  
36  
 
192,612  
111,439  
109,452  
111,440  
 
83,756  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
108,856  
111,439  
109,452  
111,440  
 
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
309,816  
313,520  
313,799  
316,226  
 
4,910  
4,933  
4,942  
5,140  
 
4,910  
4,933  
4,942  
5,140  
 
0  
0  
0  
0  
 
304,907  
308,587  
308,857  
311,086  
 
304,907  
308,587  
308,857  
311,086  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0