Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
309,816  
313,520  
313,799  
316,226  
319,609  
117,204  
202,081  
204,347  
204,786  
204,871  
242  
2,267  
2,522  
2,925  
2,332  
0  
0  
0  
0  
0  
92,111  
174,851  
176,871  
176,871  
177,550  
24,817  
24,954  
24,954  
24,954  
24,954  
34  
9  
0  
36  
36  
192,612  
111,439  
109,452  
111,440  
114,738  
83,756  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
108,856  
111,439  
109,452  
111,440  
114,738  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
309,816  
313,520  
313,799  
316,226  
319,609  
4,910  
4,933  
4,942  
5,140  
5,078  
4,910  
4,933  
4,942  
5,140  
5,078  
0  
0  
0  
0  
0  
304,907  
308,587  
308,857  
311,086  
314,532  
304,907  
308,587  
308,857  
311,086  
314,532  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0