Công ty Cổ phần Khoáng sản Quang Anh (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
338,232  
334,950  
337,458  
358,981  
389,697  
223,402  
179,640  
237,293  
258,835  
289,534  
1,561  
2,362  
6,590  
1,662  
2,683  
0  
0  
0  
0  
0  
193,833  
146,251  
200,207  
210,977  
240,913  
27,993  
30,981  
30,496  
46,142  
45,772  
15  
46  
0  
54  
166  
114,830  
155,310  
100,165  
100,146  
100,164  
56  
40,056  
40,056  
100,056  
100,056  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
114,738  
115,200  
60,000  
0  
0  
36  
54  
109  
90  
107  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
338,232  
334,950  
337,458  
358,981  
389,697  
23,818  
18,558  
21,920  
44,728  
76,386  
23,818  
18,558  
21,920  
44,728  
76,386  
0  
0  
0  
0  
0  
314,414  
316,392  
315,538  
314,253  
313,312  
314,414  
316,392  
315,538  
314,253  
313,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0