Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,842  
446,001  
429,932  
347,591  
370,209  
240,499  
262,659  
245,250  
191,428  
84,046  
5,480  
489  
3,974  
295  
371  
0  
0  
0  
0  
0  
221,856  
239,652  
231,054  
92,331  
78,036  
12,946  
21,408  
10,038  
8,455  
5,606  
217  
1,110  
184  
90,347  
33  
183,342  
183,342  
184,681  
156,163  
286,163  
0  
130,000  
91,000  
0  
0  
33,342  
33,342  
34,681  
36,020  
36,020  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
59,000  
20,000  
59,000  
120,000  
30,000  
91,000  
0  
0  
142  
220,142  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,842  
446,001  
429,932  
347,591  
370,209  
179,005  
201,523  
185,437  
103,019  
127,229  
179,005  
201,523  
185,437  
103,019  
127,229  
0  
0  
0  
0  
0  
244,836  
244,478  
244,495  
244,571  
242,980  
244,836  
244,478  
244,495  
244,571  
242,980  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0