Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,931  
322,155  
346,142  
317,770  
394,547  
62,606  
62,830  
85,478  
57,105  
213,882  
68  
69  
257  
993  
119  
0  
0  
0  
0  
0  
61,396  
61,671  
81,416  
52,088  
209,614  
1,121  
1,067  
3,761  
3,949  
4,067  
22  
23  
43  
75  
82  
259,325  
259,325  
260,664  
260,664  
180,664  
210,000  
210,000  
0  
0  
130,000  
29,325  
29,325  
30,664  
30,664  
30,664  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,000  
20,000  
160,000  
160,000  
20,000  
0  
0  
70,000  
70,000  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,931  
322,155  
346,142  
317,770  
394,547  
99,777  
99,956  
109,761  
82,288  
160,655  
99,777  
99,956  
109,761  
82,288  
157,155  
0  
0  
0  
0  
3,500  
222,154  
222,199  
236,381  
235,482  
233,891  
222,154  
222,199  
236,381  
235,482  
233,891  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0