Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,797  
321,909  
321,931  
322,155  
346,142  
62,472  
62,584  
62,606  
62,830  
85,478  
55  
28  
68  
69  
257  
0  
0  
0  
0  
0  
61,299  
61,439  
61,396  
61,671  
81,416  
1,102  
1,102  
1,121  
1,067  
3,761  
15  
15  
22  
23  
43  
259,325  
259,325  
259,325  
259,325  
260,664  
210,000  
210,000  
210,000  
210,000  
0  
29,325  
29,325  
29,325  
29,325  
30,664  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
160,000  
0  
0  
0  
0  
70,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,797  
321,909  
321,931  
322,155  
346,142  
99,826  
99,826  
99,777  
99,956  
109,761  
99,826  
99,826  
99,777  
99,956  
109,761  
0  
0  
0  
0  
0  
221,971  
222,084  
222,154  
222,199  
236,381  
221,971  
222,084  
222,154  
222,199  
236,381  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0