Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
400,947  
402,353  
411,183  
423,842  
446,001  
218,944  
220,350  
227,844  
240,499  
262,659  
119  
69  
171  
5,480  
489  
0  
0  
0  
0  
0  
208,866  
210,180  
215,003  
221,856  
239,652  
9,884  
10,007  
12,514  
12,946  
21,408  
74  
94  
155  
217  
1,110  
182,003  
182,003  
183,340  
183,342  
183,342  
130,000  
130,000  
0  
0  
130,000  
32,003  
32,003  
33,342  
33,342  
33,342  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
20,000  
20,000  
59,000  
59,000  
20,000  
0  
0  
90,997  
91,000  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
400,947  
402,353  
411,183  
423,842  
446,001  
160,867  
163,044  
166,163  
179,005  
201,523  
160,867  
163,044  
166,163  
179,005  
201,523  
0  
0  
0  
0  
0  
240,080  
239,310  
245,020  
244,836  
244,478  
240,080  
239,310  
245,020  
244,836  
244,478  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0