Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
317,770  
394,547  
402,353  
411,183  
423,842  
57,105  
213,882  
220,350  
227,844  
240,499  
993  
119  
69  
171  
5,480  
0  
0  
0  
0  
0  
52,088  
209,614  
210,180  
215,003  
221,856  
3,949  
4,067  
10,007  
12,514  
12,946  
75  
82  
94  
155  
217  
260,664  
180,664  
182,003  
183,340  
183,342  
0  
130,000  
130,000  
0  
0  
30,664  
30,664  
32,003  
33,342  
33,342  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
160,000  
20,000  
20,000  
59,000  
59,000  
70,000  
0  
0  
90,997  
91,000  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
317,770  
394,547  
402,353  
411,183  
423,842  
82,288  
160,655  
163,044  
166,163  
179,005  
82,288  
157,155  
163,044  
166,163  
179,005  
0  
3,500  
0  
0  
0  
235,482  
233,891  
239,310  
245,020  
244,836  
235,482  
233,891  
239,310  
245,020  
244,836  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0