Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
677,274  
640,886  
676,747  
844,454  
772,488  
337,323  
355,515  
271,373  
363,104  
290,922  
151  
536  
475  
662  
728  
0  
0  
0  
0  
0  
336,690  
354,920  
270,867  
251,757  
167,680  
394  
0  
0  
110,251  
120,213  
88  
58  
31  
435  
2,301  
339,951  
285,371  
405,374  
481,350  
481,565  
0  
0  
70,064  
70,215  
70,215  
0  
0  
0  
49,354  
50,423  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,250  
1,250  
339,943  
285,361  
335,300  
360,516  
359,658  
8  
11  
10  
15  
20  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
677,274  
640,886  
676,747  
844,454  
772,488  
63,606  
32,929  
73,633  
185,945  
115,670  
63,606  
32,929  
73,633  
185,945  
115,670  
0  
0  
0  
0  
0  
613,668  
607,958  
603,114  
658,508  
656,817  
613,668  
607,958  
603,114  
658,508  
656,817  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0