Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
306,263  
304,225  
309,507  
318,976  
311,978  
22,098  
20,026  
25,285  
203,722  
196,713  
389  
588  
32  
4,787  
4,541  
0  
0  
0  
0  
0  
21,710  
19,407  
25,250  
198,837  
192,108  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
32  
3  
98  
64  
284,165  
284,198  
284,222  
115,254  
115,266  
64  
64  
64  
64  
64  
12  
15  
18  
22  
25  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
284,000  
284,000  
284,000  
115,000  
115,000  
90  
120  
140  
168  
177  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
306,263  
304,225  
309,507  
318,976  
311,978  
11,921  
10,495  
15,001  
24,746  
17,923  
10,521  
10,495  
15,001  
24,746  
17,923  
1,400  
0  
0  
0  
0  
294,342  
293,729  
294,506  
294,230  
294,056  
294,342  
293,729  
294,506  
294,230  
294,056  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0