Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
789,211  
774,922  
306,263  
304,225  
309,507  
246,990  
233,769  
22,098  
20,026  
25,285  
1,412  
1,471  
389  
588  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
176,461  
160,803  
21,710  
19,407  
25,250  
67,837  
70,214  
0  
0  
0  
1,281  
1,281  
0  
32  
3  
542,221  
541,153  
284,165  
284,198  
284,222  
71,915  
70,215  
64  
64  
64  
48,040  
48,902  
12  
15  
18  
0  
0  
0  
0  
0  
1,250  
1,250  
0  
0  
0  
360,087  
359,828  
284,000  
284,000  
284,000  
60,929  
60,959  
90  
120  
140  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
789,211  
774,922  
306,263  
304,225  
309,507  
130,448  
117,139  
11,921  
10,495  
15,001  
130,448  
117,139  
10,521  
10,495  
15,001  
0  
0  
1,400  
0  
0  
658,763  
657,783  
294,342  
293,729  
294,506  
658,763  
657,783  
294,342  
293,729  
294,506  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0