Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
667,492  
844,454  
772,488  
789,211  
774,922  
414,451  
363,104  
290,922  
246,990  
233,769  
465  
662  
728  
1,412  
1,471  
0  
0  
0  
0  
0  
413,943  
251,757  
167,680  
176,461  
160,803  
0  
110,251  
120,213  
67,837  
70,214  
43  
435  
2,301  
1,281  
1,281  
253,041  
481,350  
481,565  
542,221  
541,153  
70,000  
70,215  
70,215  
71,915  
70,215  
0  
49,354  
50,423  
48,040  
48,902  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,250  
1,250  
1,250  
1,250  
183,041  
360,516  
359,658  
360,087  
359,828  
0  
15  
20  
60,929  
60,959  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
667,492  
844,454  
772,488  
789,211  
774,922  
61,344  
185,945  
115,670  
130,448  
117,139  
61,344  
185,945  
115,670  
130,448  
117,139  
0  
0  
0  
0  
0  
606,148  
658,508  
656,817  
658,763  
657,783  
606,148  
658,508  
656,817  
658,763  
657,783  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0