Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
111,614  
109,142  
107,790  
105,369  
108,999  
49,607  
37,682  
37,492  
36,694  
39,467  
1,474  
744  
1,689  
2,001  
3,071  
0  
0  
0  
0  
0  
35,910  
26,146  
26,517  
26,683  
26,463  
7,731  
8,360  
7,896  
7,371  
7,623  
4,492  
2,433  
1,390  
638  
2,310  
62,007  
71,460  
70,298  
68,675  
69,532  
0  
0  
0  
0  
0  
53,967  
54,876  
55,384  
55,847  
56,580  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
23  
0  
0  
0  
4,736  
13,161  
11,569  
9,398  
9,398  
3,304  
3,400  
3,345  
3,430  
3,554  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
111,614  
109,142  
107,790  
105,369  
108,999  
9,928  
13,921  
12,923  
10,105  
15,377  
9,928  
13,921  
12,923  
10,105  
15,377  
0  
0  
0  
0  
0  
101,686  
95,221  
94,867  
95,264  
93,622  
101,686  
95,221  
94,867  
95,264  
93,622  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0