Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
108,999  
100,270  
107,233  
97,975  
103,306  
39,467  
29,965  
45,247  
35,551  
39,803  
3,071  
378  
1,384  
1,199  
497  
0  
0  
0  
0  
0  
26,463  
21,713  
29,475  
29,313  
33,319  
7,623  
5,377  
12,507  
4,077  
3,483  
2,310  
2,496  
1,881  
962  
2,505  
69,532  
70,306  
61,986  
62,425  
63,503  
0  
0  
0  
0  
0  
56,580  
57,481  
58,384  
58,183  
59,098  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
49  
582  
759  
9,398  
9,398  
0  
0  
0  
3,554  
3,427  
3,553  
3,660  
3,646  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
108,999  
100,270  
107,233  
97,975  
103,306  
15,377  
8,562  
16,181  
8,008  
14,571  
15,377  
8,562  
16,181  
8,008  
14,571  
0  
0  
0  
0  
0  
93,622  
91,709  
91,052  
89,968  
88,735  
93,622  
91,709  
91,052  
89,968  
88,735  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0