Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,834  
112,174  
108,690  
110,105  
111,614  
40,559  
45,735  
46,522  
48,976  
49,607  
1,423  
406  
620  
668  
1,474  
0  
0  
0  
0  
0  
22,283  
28,026  
29,907  
32,990  
35,910  
14,534  
11,570  
9,825  
8,781  
7,731  
2,319  
5,734  
6,170  
6,538  
4,492  
65,275  
66,439  
62,169  
61,129  
62,007  
0  
0  
0  
0  
0  
55,736  
56,841  
54,173  
53,043  
53,967  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,754  
4,754  
4,754  
4,754  
4,736  
4,786  
4,844  
3,242  
3,332  
3,304  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,834  
112,174  
108,690  
110,105  
111,614  
889  
9,314  
6,859  
8,938  
9,928  
889  
9,314  
6,859  
8,938  
9,928  
0  
0  
0  
0  
0  
104,945  
102,860  
101,831  
101,167  
101,686  
104,945  
102,860  
101,831  
101,167  
101,686  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0