Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
112,174  
108,690  
110,105  
111,614  
109,142  
45,735  
46,522  
48,976  
49,607  
37,682  
406  
620  
668  
1,474  
744  
0  
0  
0  
0  
0  
28,026  
29,907  
32,990  
35,910  
26,146  
11,570  
9,825  
8,781  
7,731  
8,360  
5,734  
6,170  
6,538  
4,492  
2,433  
66,439  
62,169  
61,129  
62,007  
71,460  
0  
0  
0  
0  
0  
56,841  
54,173  
53,043  
53,967  
54,876  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
23  
4,754  
4,754  
4,754  
4,736  
13,161  
4,844  
3,242  
3,332  
3,304  
3,400  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
112,174  
108,690  
110,105  
111,614  
109,142  
9,314  
6,859  
8,938  
9,928  
13,921  
9,314  
6,859  
8,938  
9,928  
13,921  
0  
0  
0  
0  
0  
102,860  
101,831  
101,167  
101,686  
95,221  
102,860  
101,831  
101,167  
101,686  
95,221  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0