Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,369  
108,999  
100,270  
107,233  
97,975  
36,694  
39,467  
29,965  
45,247  
35,551  
2,001  
3,071  
378  
1,384  
1,199  
0  
0  
0  
0  
0  
26,683  
26,463  
21,713  
29,475  
29,313  
7,371  
7,623  
5,377  
12,507  
4,077  
638  
2,310  
2,496  
1,881  
962  
68,675  
69,532  
70,306  
61,986  
62,425  
0  
0  
0  
0  
0  
55,847  
56,580  
57,481  
58,384  
58,183  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
49  
582  
9,398  
9,398  
9,398  
0  
0  
3,430  
3,554  
3,427  
3,553  
3,660  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,369  
108,999  
100,270  
107,233  
97,975  
10,105  
15,377  
8,562  
16,181  
8,008  
10,105  
15,377  
8,562  
16,181  
8,008  
0  
0  
0  
0  
0  
95,264  
93,622  
91,709  
91,052  
89,968  
95,264  
93,622  
91,709  
91,052  
89,968  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0