Tổng Công ty Cổ phần Xuất khẩu Đông Nam Á Hamico (KSD: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
107,233  
97,975  
103,306  
97,238  
98,704  
45,247  
35,551  
39,803  
33,451  
33,971  
1,384  
1,199  
497  
357  
883  
0  
0  
0  
0  
0  
29,475  
29,313  
33,319  
25,925  
26,439  
12,507  
4,077  
3,483  
4,464  
5,376  
1,881  
962  
2,505  
2,705  
1,273  
61,986  
62,425  
63,503  
63,787  
64,733  
0  
0  
0  
0  
0  
58,384  
58,183  
59,098  
59,970  
60,912  
0  
0  
0  
0  
0  
49  
582  
759  
101  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,553  
3,660  
3,646  
3,716  
3,821  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
107,233  
97,975  
103,306  
97,238  
98,704  
16,181  
8,008  
14,571  
11,178  
15,792  
16,181  
8,008  
14,571  
11,178  
15,792  
0  
0  
0  
0  
0  
91,052  
89,968  
88,735  
86,060  
82,912  
91,052  
89,968  
88,735  
86,060  
82,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0