Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,081,818  
973,706  
937,478  
905,862  
836,400  
454,256  
353,370  
337,975  
300,878  
268,125  
188,139  
79,262  
116,470  
113,399  
83,929  
0  
41,000  
0  
0  
0  
213,309  
176,581  
164,514  
129,175  
113,162  
43,692  
48,533  
50,210  
50,544  
52,789  
9,116  
7,994  
6,781  
7,759  
18,245  
627,562  
620,336  
599,503  
604,985  
568,275  
11,531  
10,593  
10,179  
10,076  
10,076  
125,036  
160,996  
156,137  
154,185  
155,761  
202,447  
186,614  
172,521  
173,647  
174,773  
160,588  
153,694  
144,265  
149,695  
118,034  
0  
0  
0  
0  
0  
127,960  
108,439  
116,401  
117,382  
109,631  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,081,818  
973,706  
937,478  
905,862  
836,400  
421,928  
364,044  
350,703  
340,073  
283,950  
109,478  
94,273  
107,232  
124,095  
76,629  
312,451  
269,771  
243,471  
215,978  
207,321  
659,890  
609,662  
586,775  
565,789  
552,449  
659,890  
609,662  
586,775  
565,789  
552,449  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0