Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,188,193  
1,081,818  
973,706  
937,478  
905,862  
526,882  
454,256  
353,370  
337,975  
300,878  
215,925  
188,139  
79,262  
116,470  
113,399  
65,000  
0  
41,000  
0  
0  
196,391  
213,309  
176,581  
164,514  
129,175  
42,907  
43,692  
48,533  
50,210  
50,544  
6,659  
9,116  
7,994  
6,781  
7,759  
661,311  
627,562  
620,336  
599,503  
604,985  
12,692  
11,531  
10,593  
10,179  
10,076  
125,142  
125,036  
160,996  
156,137  
154,185  
200,149  
202,447  
186,614  
172,521  
173,647  
154,091  
160,588  
153,694  
144,265  
149,695  
0  
0  
0  
0  
0  
169,236  
127,960  
108,439  
116,401  
117,382  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,188,193  
1,081,818  
973,706  
937,478  
905,862  
500,216  
421,928  
364,044  
350,703  
340,073  
154,572  
109,478  
94,273  
107,232  
124,095  
345,644  
312,451  
269,771  
243,471  
215,978  
687,977  
659,890  
609,662  
586,775  
565,789  
687,977  
659,890  
609,662  
586,775  
565,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0