Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,547,357  
1,431,038  
1,272,395  
1,188,193  
1,081,818  
713,583  
693,237  
559,459  
526,882  
454,256  
300,277  
316,687  
266,056  
215,925  
188,139  
69,014  
66,983  
66,983  
65,000  
0  
282,687  
237,113  
171,364  
196,391  
213,309  
51,322  
63,563  
42,148  
42,907  
43,692  
10,283  
8,892  
12,908  
6,659  
9,116  
833,773  
737,801  
712,936  
661,311  
627,562  
22,961  
19,818  
15,139  
12,692  
11,531  
152,550  
143,758  
143,980  
125,142  
125,036  
191,938  
196,726  
198,437  
200,149  
202,447  
276,712  
170,198  
167,368  
154,091  
160,588  
0  
0  
0  
0  
0  
189,612  
207,301  
188,011  
169,236  
127,960  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,547,357  
1,431,038  
1,272,395  
1,188,193  
1,081,818  
729,901  
665,112  
577,525  
500,216  
421,928  
150,583  
130,641  
139,778  
154,572  
109,478  
579,318  
534,471  
437,747  
345,644  
312,451  
817,456  
765,925  
694,870  
687,977  
659,890  
817,456  
765,925  
694,870  
687,977  
659,890  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0