Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,272,395  
1,188,193  
1,081,818  
973,706  
937,478  
559,459  
526,882  
454,256  
353,370  
337,975  
266,056  
215,925  
188,139  
79,262  
116,470  
66,983  
65,000  
0  
41,000  
0  
171,364  
196,391  
213,309  
176,581  
164,514  
42,148  
42,907  
43,692  
48,533  
50,210  
12,908  
6,659  
9,116  
7,994  
6,781  
712,936  
661,311  
627,562  
620,336  
599,503  
15,139  
12,692  
11,531  
10,593  
10,179  
143,980  
125,142  
125,036  
160,996  
156,137  
198,437  
200,149  
202,447  
186,614  
172,521  
167,368  
154,091  
160,588  
153,694  
144,265  
0  
0  
0  
0  
0  
188,011  
169,236  
127,960  
108,439  
116,401  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,272,395  
1,188,193  
1,081,818  
973,706  
937,478  
577,525  
500,216  
421,928  
364,044  
350,703  
139,778  
154,572  
109,478  
94,273  
107,232  
437,747  
345,644  
312,451  
269,771  
243,471  
694,870  
687,977  
659,890  
609,662  
586,775  
694,870  
687,977  
659,890  
609,662  
586,775  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0