Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,896,725  
2,861,259  
2,504,858  
1,547,357  
1,431,038  
1,751,175  
1,701,823  
1,527,668  
713,583  
693,237  
125,292  
112,554  
130,881  
300,277  
316,687  
0  
0  
0  
69,014  
66,983  
1,498,043  
1,515,720  
1,334,711  
282,687  
237,113  
50,224  
46,820  
50,764  
51,322  
63,563  
77,616  
26,728  
11,311  
10,283  
8,892  
1,145,550  
1,159,437  
977,190  
833,773  
737,801  
27,827  
29,391  
22,747  
22,961  
19,818  
200,290  
182,293  
154,272  
152,550  
143,758  
169,631  
181,175  
186,660  
191,938  
196,726  
412,719  
384,049  
360,817  
276,712  
170,198  
32,964  
34,226  
0  
0  
0  
302,119  
348,303  
252,694  
189,612  
207,301  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,896,725  
2,861,259  
2,504,858  
1,547,357  
1,431,038  
1,874,973  
1,949,580  
1,651,062  
729,901  
665,112  
693,700  
788,311  
519,171  
150,583  
130,641  
1,181,273  
1,161,269  
1,131,891  
579,318  
534,471  
1,021,752  
911,679  
853,796  
817,456  
765,925  
1,021,752  
911,679  
853,796  
817,456  
765,925  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0