Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
937,478  
905,862  
836,400  
838,803  
823,287  
337,975  
300,878  
268,125  
314,615  
315,840  
116,470  
113,399  
83,929  
175,310  
129,003  
0  
0  
0  
0  
0  
164,514  
129,175  
113,162  
85,138  
121,236  
50,210  
50,544  
52,789  
46,220  
60,934  
6,781  
7,759  
18,245  
7,948  
4,668  
599,503  
604,985  
568,275  
524,188  
507,447  
10,179  
10,076  
10,076  
9,375  
9,048  
156,137  
154,185  
155,761  
162,047  
164,403  
172,521  
173,647  
174,773  
175,899  
177,017  
144,265  
149,695  
118,034  
84,412  
89,966  
0  
0  
0  
0  
0  
116,401  
117,382  
109,631  
92,455  
67,013  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
937,478  
905,862  
836,400  
838,803  
823,287  
350,703  
340,073  
283,950  
315,214  
288,669  
107,232  
124,095  
76,629  
112,270  
99,055  
243,471  
215,978  
207,321  
202,944  
189,613  
586,775  
565,789  
552,449  
523,590  
534,618  
586,775  
565,789  
552,449  
523,590  
534,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0