Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (KSA: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,545,957  
1,260,628  
1,212,318  
1,200,613  
1,167,479  
922,609  
960,197  
911,887  
900,026  
866,213  
267  
40,402  
1,206  
121,152  
374  
0  
0  
0  
0  
0  
901,953  
914,052  
893,454  
761,928  
849,741  
3,212  
3,233  
3,233  
2,933  
1,998  
17,177  
2,510  
13,994  
14,013  
14,100  
623,348  
300,431  
300,431  
300,588  
301,266  
165  
16,146  
16,146  
16,146  
16,146  
114,238  
114,267  
114,267  
114,423  
115,101  
0  
0  
0  
0  
0  
169,988  
169,988  
169,988  
169,988  
169,988  
338,926  
0  
0  
0  
0  
31  
31  
31  
31  
31  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,545,990  
1,260,628  
1,212,318  
1,200,613  
1,167,479  
320,238  
276,831  
229,035  
217,475  
187,945  
320,238  
206,382  
179,762  
168,202  
123,765  
0  
70,449  
49,273  
49,273  
64,180  
1,225,752  
983,797  
983,283  
983,139  
979,534  
1,225,752  
983,797  
983,283  
983,139  
979,534  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0