Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (KSA: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,274,350  
1,245,620  
1,191,235  
1,545,957  
1,260,628  
856,978  
920,198  
865,813  
922,609  
960,197  
1,240  
1,094  
558  
267  
40,402  
0  
0  
0  
0  
0  
819,901  
884,970  
846,941  
901,953  
914,052  
20,143  
18,439  
2,629  
3,212  
3,233  
15,695  
15,695  
15,685  
17,177  
2,510  
417,372  
325,422  
325,422  
623,348  
300,431  
146  
16,146  
16,146  
165  
16,146  
113,588  
113,588  
113,588  
114,238  
114,267  
0  
0  
0  
0  
0  
203,738  
195,688  
195,688  
169,988  
169,988  
99,900  
0  
0  
338,926  
0  
0  
0  
0  
31  
31  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,274,350  
1,245,620  
1,191,235  
1,545,990  
1,260,628  
278,607  
250,472  
204,457  
320,238  
276,831  
278,607  
250,472  
204,457  
320,238  
206,382  
0  
0  
0  
0  
70,449  
995,743  
995,148  
986,778  
1,225,752  
983,797  
995,743  
995,148  
986,778  
1,225,752  
983,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0