Công ty Cổ phần Công Nghiệp Khoáng Sản Bình Thuận (KSA: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,260,628  
1,212,318  
1,200,613  
1,167,479  
1,017,415  
960,197  
911,887  
900,026  
866,213  
747,864  
40,402  
1,206  
121,152  
374  
1,271  
0  
0  
0  
0  
66,000  
914,052  
893,454  
761,928  
849,741  
676,401  
3,233  
3,233  
2,933  
1,998  
0  
2,510  
13,994  
14,013  
14,100  
4,192  
300,431  
300,431  
300,588  
301,266  
269,550  
16,146  
16,146  
16,146  
16,146  
0  
114,267  
114,267  
114,423  
115,101  
222,784  
0  
0  
0  
0  
0  
169,988  
169,988  
169,988  
169,988  
0  
0  
0  
0  
0  
45,885  
31  
31  
31  
31  
882  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,260,628  
1,212,318  
1,200,613  
1,167,479  
1,017,415  
276,831  
229,035  
217,475  
187,945  
40,079  
206,382  
179,762  
168,202  
123,765  
40,079  
70,449  
49,273  
49,273  
64,180  
0  
983,797  
983,283  
983,139  
979,534  
977,336  
983,797  
983,283  
983,139  
979,534  
977,336  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0