Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
252,718  
219,872  
218,486  
196,050  
 
86,546  
79,642  
78,190  
45,223  
 
5,187  
1,434  
1,960  
8,062  
 
0  
0  
0  
0  
 
81,037  
76,754  
75,894  
37,006  
 
321  
1,454  
286  
155  
 
0  
0  
51  
0  
 
166,173  
140,229  
140,296  
150,826  
 
19,405  
19,405  
19,405  
4,815  
 
1,229  
1,331  
1,434  
1,536  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
145,400  
119,400  
119,400  
144,400  
 
139  
93  
57  
75  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
252,718  
219,872  
218,486  
196,050  
 
68,946  
40,388  
39,813  
18,644  
 
68,259  
39,616  
38,954  
17,699  
 
687  
773  
859  
945  
 
183,773  
179,483  
178,673  
177,406  
 
183,773  
179,483  
178,673  
177,406  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0