Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
219,214  
208,099  
222,249  
252,718  
219,872  
48,769  
35,509  
46,343  
86,546  
79,642  
4,673  
1,848  
6,063  
5,187  
1,434  
0  
0  
0  
0  
0  
42,989  
32,688  
38,888  
81,037  
76,754  
1,107  
779  
1,342  
321  
1,454  
0  
195  
50  
0  
0  
170,445  
172,590  
175,906  
166,173  
140,229  
10,150  
10,595  
3,542  
19,405  
19,405  
591  
651  
710  
1,229  
1,331  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
159,196  
161,196  
171,196  
145,400  
119,400  
508  
149  
459  
139  
93  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
219,214  
208,099  
222,249  
252,718  
219,872  
35,622  
24,590  
38,825  
68,946  
40,388  
35,242  
24,174  
38,213  
68,259  
39,616  
379  
416  
613  
687  
773  
183,593  
183,509  
183,424  
183,773  
179,483  
183,593  
183,509  
183,424  
183,773  
179,483  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0