Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
709,969  
617,515  
497,958  
212,342  
219,214  
658,220  
576,432  
463,147  
144,828  
48,769  
21,663  
20,923  
111,889  
137,486  
4,673  
90,000  
45,000  
0  
0  
0  
503,094  
464,528  
313,215  
7,341  
42,989  
35,401  
40,427  
36,416  
0  
1,107  
8,062  
5,554  
1,628  
2  
0  
51,749  
41,083  
34,811  
67,514  
170,445  
0  
0  
0  
0  
10,150  
3,050  
935  
170  
0  
591  
0  
0  
0  
0  
0  
47,472  
39,108  
35,066  
0  
0  
0  
0  
-1,009  
67,500  
159,196  
1,226  
1,040  
584  
14  
508  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
709,969  
617,515  
497,958  
212,342  
219,214  
478,193  
386,441  
269,229  
12,544  
35,622  
478,193  
386,441  
269,229  
12,544  
35,242  
0  
0  
0  
0  
379  
231,776  
231,074  
216,864  
199,798  
183,593  
231,776  
231,074  
216,864  
199,798  
183,593  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
11,865  
0  
0