Công ty Cổ phần Tư vấn dự án quốc tế KPF (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
219,872  
218,486  
196,050  
186,315  
 
79,642  
78,190  
45,223  
48,057  
 
1,434  
1,960  
8,062  
2,666  
 
0  
0  
0  
0  
 
76,754  
75,894  
37,006  
36,965  
 
1,454  
286  
155  
86  
 
0  
51  
0  
8,339  
 
140,229  
140,296  
150,826  
138,259  
 
19,405  
19,405  
4,815  
10,000  
 
1,331  
1,434  
1,536  
1,740  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
119,400  
119,400  
144,400  
126,400  
 
93  
57  
75  
118  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
219,872  
218,486  
196,050  
186,315  
 
40,388  
39,813  
18,644  
16,623  
 
39,616  
38,954  
17,699  
15,502  
 
773  
859  
945  
1,122  
 
179,483  
178,673  
177,406  
169,692  
 
179,483  
178,673  
177,406  
169,597  
 
0  
0  
0  
96  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0