Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,342  
219,214  
208,099  
222,249  
252,718  
144,828  
48,769  
35,509  
46,343  
86,546  
137,486  
4,673  
1,848  
6,063  
5,187  
0  
0  
0  
0  
0  
7,341  
42,989  
32,688  
38,888  
81,037  
0  
1,107  
779  
1,342  
321  
2  
0  
195  
50  
0  
67,514  
170,445  
172,590  
175,906  
166,173  
0  
10,150  
10,595  
3,542  
19,405  
0  
591  
651  
710  
1,229  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
67,500  
159,196  
161,196  
171,196  
145,400  
14  
508  
149  
459  
139  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,342  
219,214  
208,099  
222,249  
252,718  
12,544  
35,622  
24,590  
38,825  
68,946  
12,544  
35,242  
24,174  
38,213  
68,259  
0  
379  
416  
613  
687  
199,798  
183,593  
183,509  
183,424  
183,773  
199,798  
183,593  
183,509  
183,424  
183,773  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0