Công ty cổ phần Kosy (KOS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
914,089  
839,739  
747,969  
581,077  
 
767,363  
694,394  
604,229  
523,313  
 
7,984  
6,499  
4,541  
4,899  
 
0  
0  
0  
0  
 
396,241  
483,916  
394,989  
412,341  
 
350,073  
197,030  
204,124  
103,454  
 
13,064  
6,948  
575  
2,619  
 
146,726  
145,345  
143,740  
57,764  
 
0  
0  
47  
47  
 
7,248  
6,314  
6,694  
4,716  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
2  
 
138,470  
138,470  
136,981  
52,981  
 
1,008  
561  
19  
18  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
914,089  
839,739  
747,969  
581,077  
 
438,508  
387,195  
297,240  
137,326  
 
328,429  
253,101  
214,023  
137,326  
 
110,078  
134,094  
83,217  
0  
 
475,581  
452,544  
450,730  
443,751  
 
475,581  
452,544  
450,730  
443,751  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0