Công ty cổ phần Kosy (KOS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,448,632  
913,757  
839,739  
747,969  
581,077  
1,220,230  
767,031  
694,394  
604,229  
523,313  
2,009  
7,984  
6,499  
4,541  
4,899  
0  
0  
0  
0  
0  
771,687  
395,906  
483,916  
394,989  
412,341  
431,486  
350,073  
197,030  
204,124  
103,454  
15,048  
13,067  
6,948  
575  
2,619  
228,402  
146,726  
145,345  
143,740  
57,764  
0  
0  
0  
47  
47  
15,000  
7,248  
6,314  
6,694  
4,716  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2  
211,970  
138,470  
138,470  
136,981  
52,981  
1,432  
1,008  
561  
19  
18  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,448,632  
913,757  
839,739  
747,969  
581,077  
350,097  
443,138  
387,195  
297,240  
137,326  
252,058  
333,060  
253,101  
214,023  
137,326  
98,039  
110,078  
134,094  
83,217  
0  
1,098,535  
470,619  
452,544  
450,730  
443,751  
1,098,535  
470,619  
452,544  
450,730  
443,751  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0