Công ty cổ phần Kosy (KOS: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,715,571  
1,448,632  
913,757  
839,739  
747,969  
1,488,074  
1,220,230  
767,031  
694,394  
604,229  
154,012  
2,009  
7,984  
6,499  
4,541  
0  
0  
0  
0  
0  
834,220  
771,687  
395,906  
483,916  
394,989  
481,834  
431,486  
350,073  
197,030  
204,124  
18,008  
15,048  
13,067  
6,948  
575  
227,497  
228,402  
146,726  
145,345  
143,740  
0  
0  
0  
0  
47  
14,266  
15,000  
7,248  
6,314  
6,694  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
211,970  
211,970  
138,470  
138,470  
136,981  
1,261  
1,432  
1,008  
561  
19  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,715,571  
1,448,632  
913,757  
839,739  
747,969  
596,085  
350,097  
443,138  
387,195  
297,240  
355,622  
252,058  
333,060  
253,101  
214,023  
240,464  
98,039  
110,078  
134,094  
83,217  
1,119,485  
1,098,535  
470,619  
452,544  
450,730  
1,119,485  
1,098,535  
470,619  
452,544  
450,730  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0