Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
739,693  
879,330  
735,017  
533,542  
504,472  
646,259  
785,430  
643,203  
439,724  
414,049  
19,544  
24,455  
13,396  
16,376  
12,226  
0  
0  
0  
0  
0  
567,330  
704,751  
548,890  
356,214  
382,698  
57,320  
54,454  
63,210  
59,889  
18,158  
2,066  
1,771  
17,708  
7,244  
967  
93,434  
93,900  
91,814  
93,818  
90,423  
0  
0  
0  
0  
0  
53,265  
53,703  
54,145  
52,894  
66,288  
17,670  
17,778  
17,885  
17,294  
0  
135  
135  
135  
1,760  
2,549  
22,062  
22,062  
19,413  
21,618  
21,243  
302  
222  
236  
253  
343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
739,693  
879,330  
735,017  
533,542  
504,472  
616,247  
758,948  
617,956  
414,211  
385,546  
616,247  
758,948  
617,956  
414,211  
385,546  
0  
0  
0  
0  
0  
123,447  
120,382  
117,061  
119,331  
118,926  
123,447  
120,382  
117,061  
119,331  
118,926  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0