Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
763,796  
774,443  
781,296  
790,792  
739,693  
668,675  
681,224  
687,540  
696,530  
646,259  
29,055  
10,698  
61,620  
8,944  
19,544  
0  
0  
0  
0  
0  
557,138  
567,598  
498,443  
508,531  
567,330  
81,093  
99,763  
121,128  
166,368  
57,320  
1,389  
3,165  
6,349  
12,687  
2,066  
95,121  
93,219  
93,756  
94,262  
93,434  
0  
0  
0  
0  
0  
54,003  
51,942  
52,375  
52,810  
53,265  
16,572  
16,696  
16,820  
16,944  
17,670  
315  
315  
257  
193  
135  
24,000  
24,000  
24,000  
24,000  
22,062  
231  
267  
305  
316  
302  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
763,796  
774,443  
781,296  
790,792  
739,693  
636,659  
648,880  
652,251  
664,178  
616,247  
636,659  
648,880  
652,251  
664,178  
616,247  
0  
0  
0  
0  
0  
127,137  
125,563  
129,045  
126,614  
123,447  
127,137  
125,563  
129,045  
126,614  
123,447  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0