Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
781,296  
790,792  
739,693  
879,330  
735,017  
687,540  
696,530  
646,259  
785,430  
643,203  
61,620  
8,944  
19,544  
24,455  
13,396  
0  
0  
0  
0  
0  
498,443  
508,531  
567,330  
704,751  
548,890  
121,128  
166,368  
57,320  
54,454  
63,210  
6,349  
12,687  
2,066  
1,771  
17,708  
93,756  
94,262  
93,434  
93,900  
91,814  
0  
0  
0  
0  
0  
52,375  
52,810  
53,265  
53,703  
54,145  
16,820  
16,944  
17,670  
17,778  
17,885  
257  
193  
135  
135  
135  
24,000  
24,000  
22,062  
22,062  
19,413  
305  
316  
302  
222  
236  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
781,296  
790,792  
739,693  
879,330  
735,017  
652,251  
664,178  
616,247  
758,948  
617,956  
652,251  
664,178  
616,247  
758,948  
617,956  
0  
0  
0  
0  
0  
129,045  
126,614  
123,447  
120,382  
117,061  
129,045  
126,614  
123,447  
120,382  
117,061  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0