Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
790,792  
739,693  
879,330  
735,017  
533,542  
696,530  
646,259  
785,430  
643,203  
439,724  
8,944  
19,544  
24,455  
13,396  
16,376  
0  
0  
0  
0  
0  
508,531  
567,330  
704,751  
548,890  
356,214  
166,368  
57,320  
54,454  
63,210  
59,889  
12,687  
2,066  
1,771  
17,708  
7,244  
94,262  
93,434  
93,900  
91,814  
93,818  
0  
0  
0  
0  
0  
52,810  
53,265  
53,703  
54,145  
52,894  
16,944  
17,670  
17,778  
17,885  
17,294  
193  
135  
135  
135  
1,760  
24,000  
22,062  
22,062  
19,413  
21,618  
316  
302  
222  
236  
253  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
790,792  
739,693  
879,330  
735,017  
533,542  
664,178  
616,247  
758,948  
617,956  
414,211  
664,178  
616,247  
758,948  
617,956  
414,211  
0  
0  
0  
0  
0  
126,614  
123,447  
120,382  
117,061  
119,331  
126,614  
123,447  
120,382  
117,061  
119,331  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0