Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
735,017  
533,542  
504,472  
602,409  
638,214  
643,203  
439,724  
414,049  
512,784  
549,290  
13,396  
16,376  
12,226  
33,137  
17,283  
0  
0  
0  
1,001  
1,351  
548,890  
356,214  
382,698  
443,354  
477,044  
63,210  
59,889  
18,158  
34,887  
49,770  
17,708  
7,244  
967  
406  
3,842  
91,814  
93,818  
90,423  
89,625  
88,925  
0  
0  
0  
0  
0  
54,145  
52,894  
66,288  
66,689  
67,091  
17,885  
17,294  
0  
0  
0  
135  
1,760  
2,549  
1,358  
825  
19,413  
21,618  
21,243  
21,243  
20,786  
236  
253  
343  
335  
222  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
735,017  
533,542  
504,472  
602,409  
638,214  
617,956  
414,211  
385,546  
484,277  
517,582  
617,956  
414,211  
385,546  
484,277  
517,582  
0  
0  
0  
0  
0  
117,061  
119,331  
118,926  
118,132  
120,632  
117,061  
119,331  
118,926  
118,132  
120,632  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0