Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
736,917  
763,796  
774,443  
781,296  
790,792  
636,104  
668,675  
681,224  
687,540  
696,530  
34,493  
29,055  
10,698  
61,620  
8,944  
0  
0  
0  
0  
0  
504,595  
557,138  
567,598  
498,443  
508,531  
94,281  
81,093  
99,763  
121,128  
166,368  
2,735  
1,389  
3,165  
6,349  
12,687  
100,813  
95,121  
93,219  
93,756  
94,262  
0  
0  
0  
0  
0  
53,516  
54,003  
51,942  
52,375  
52,810  
16,448  
16,572  
16,696  
16,820  
16,944  
1,776  
315  
315  
257  
193  
24,000  
24,000  
24,000  
24,000  
24,000  
5,074  
231  
267  
305  
316  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
736,917  
763,796  
774,443  
781,296  
790,792  
609,858  
636,659  
648,880  
652,251  
664,178  
609,858  
636,659  
648,880  
652,251  
664,178  
0  
0  
0  
0  
0  
127,059  
127,137  
125,563  
129,045  
126,614  
127,059  
127,137  
125,563  
129,045  
126,614  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0