Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
504,472  
602,409  
638,214  
514,635  
554,028  
414,049  
512,784  
549,290  
436,643  
482,796  
12,226  
33,137  
17,283  
22,502  
12,384  
0  
1,001  
1,351  
1,351  
1,756  
382,698  
443,354  
477,044  
383,384  
433,541  
18,158  
34,887  
49,770  
27,448  
33,676  
967  
406  
3,842  
1,958  
1,438  
90,423  
89,625  
88,925  
77,991  
71,232  
0  
0  
0  
0  
0  
66,288  
66,689  
67,091  
44,355  
46,053  
0  
0  
0  
0  
0  
2,549  
1,358  
825  
12,696  
4,385  
21,243  
21,243  
20,786  
20,786  
20,636  
343  
335  
222  
154  
157  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
504,472  
602,409  
638,214  
514,635  
554,028  
385,546  
484,277  
517,582  
397,255  
437,510  
385,546  
484,277  
517,582  
397,255  
437,510  
0  
0  
0  
0  
0  
118,926  
118,132  
120,632  
117,380  
116,517  
118,926  
118,132  
120,632  
117,380  
116,517  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0