Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
774,443  
781,296  
790,792  
739,693  
879,330  
681,224  
687,540  
696,530  
646,259  
785,430  
10,698  
61,620  
8,944  
19,544  
24,455  
0  
0  
0  
0  
0  
567,598  
498,443  
508,531  
567,330  
704,751  
99,763  
121,128  
166,368  
57,320  
54,454  
3,165  
6,349  
12,687  
2,066  
1,771  
93,219  
93,756  
94,262  
93,434  
93,900  
0  
0  
0  
0  
0  
51,942  
52,375  
52,810  
53,265  
53,703  
16,696  
16,820  
16,944  
17,670  
17,778  
315  
257  
193  
135  
135  
24,000  
24,000  
24,000  
22,062  
22,062  
267  
305  
316  
302  
222  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
774,443  
781,296  
790,792  
739,693  
879,330  
648,880  
652,251  
664,178  
616,247  
758,948  
648,880  
652,251  
664,178  
616,247  
758,948  
0  
0  
0  
0  
0  
125,563  
129,045  
126,614  
123,447  
120,382  
125,563  
129,045  
126,614  
123,447  
120,382  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0