Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
830,279  
807,427  
707,957  
735,837  
716,493  
416,563  
422,623  
322,156  
354,100  
327,635  
27,800  
46,552  
24,452  
29,299  
13,095  
0  
0  
0  
0  
0  
150,838  
156,718  
117,798  
159,802  
159,881  
215,507  
204,268  
167,869  
156,246  
148,773  
22,418  
15,085  
12,037  
8,753  
5,887  
413,716  
384,804  
385,801  
381,737  
388,858  
1,248  
1,248  
1,248  
626  
626  
383,435  
354,800  
357,133  
329,067  
338,392  
0  
0  
0  
0  
0  
4,784  
3,162  
295  
23,429  
29,824  
0  
0  
0  
0  
0  
24,250  
25,594  
27,125  
28,616  
20,016  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
830,279  
807,427  
707,957  
735,837  
716,493  
229,301  
209,694  
188,557  
207,203  
194,912  
215,355  
193,355  
171,017  
184,048  
178,629  
13,946  
16,340  
17,540  
23,155  
16,283  
600,978  
597,733  
519,400  
528,634  
521,581  
600,978  
597,733  
519,400  
528,634  
521,581  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0