Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
807,427  
707,957  
735,837  
716,493  
708,647  
422,623  
322,156  
354,100  
327,635  
318,717  
46,552  
24,452  
29,299  
13,095  
13,704  
0  
0  
0  
0  
0  
156,718  
117,798  
159,802  
159,881  
115,392  
204,268  
167,869  
156,246  
148,773  
179,322  
15,085  
12,037  
8,753  
5,887  
10,300  
384,804  
385,801  
381,737  
388,858  
389,930  
1,248  
1,248  
626  
626  
626  
354,800  
357,133  
329,067  
338,392  
345,884  
0  
0  
0  
0  
0  
3,162  
295  
23,429  
29,824  
21,989  
0  
0  
0  
0  
0  
25,594  
27,125  
28,616  
20,016  
21,430  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
807,427  
707,957  
735,837  
716,493  
708,647  
209,694  
188,557  
207,203  
194,912  
195,450  
193,355  
171,017  
184,048  
178,629  
178,868  
16,340  
17,540  
23,155  
16,283  
16,582  
597,733  
519,400  
528,634  
521,581  
513,196  
597,733  
519,400  
528,634  
521,581  
513,196  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0