Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
840,336  
804,931  
809,427  
830,279  
807,427  
451,138  
406,638  
399,262  
416,563  
422,623  
9,072  
31,734  
20,785  
27,800  
46,552  
0  
0  
0  
0  
0  
134,341  
113,375  
159,122  
150,838  
156,718  
299,894  
256,492  
203,876  
215,507  
204,268  
7,831  
5,037  
15,478  
22,418  
15,085  
389,197  
398,293  
410,165  
413,716  
384,804  
1,248  
1,248  
1,248  
1,248  
1,248  
362,083  
373,466  
385,763  
383,435  
354,800  
0  
0  
0  
0  
0  
4,284  
1,219  
129  
4,784  
3,162  
0  
0  
0  
0  
0  
21,583  
22,359  
23,025  
24,250  
25,594  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
840,336  
804,931  
809,427  
830,279  
807,427  
243,530  
210,363  
210,543  
229,301  
209,694  
233,596  
198,074  
195,260  
215,355  
193,355  
9,934  
12,289  
15,283  
13,946  
16,340  
596,806  
594,568  
598,884  
600,978  
597,733  
596,806  
594,568  
598,884  
600,978  
597,733  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0