Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
707,957  
735,837  
716,493  
708,647  
669,351  
322,156  
354,100  
327,635  
318,717  
283,313  
24,452  
29,299  
13,095  
13,704  
20,145  
0  
0  
0  
0  
0  
117,798  
159,802  
159,881  
115,392  
85,299  
167,869  
156,246  
148,773  
179,322  
169,450  
12,037  
8,753  
5,887  
10,300  
8,418  
385,801  
381,737  
388,858  
389,930  
386,038  
1,248  
626  
626  
626  
0  
357,133  
329,067  
338,392  
345,884  
352,918  
0  
0  
0  
0  
0  
295  
23,429  
29,824  
21,989  
10,286  
0  
0  
0  
0  
0  
27,125  
28,616  
20,016  
21,430  
22,835  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
707,957  
735,837  
716,493  
708,647  
669,351  
188,557  
207,203  
194,912  
195,450  
155,599  
171,017  
184,048  
178,629  
178,868  
141,667  
17,540  
23,155  
16,283  
16,582  
13,933  
519,400  
528,634  
521,581  
513,196  
513,751  
519,400  
528,634  
521,581  
513,196  
513,751  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0