Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
804,931  
809,427  
830,279  
807,427  
707,957  
406,638  
399,262  
416,563  
422,623  
322,156  
31,734  
20,785  
27,800  
46,552  
24,452  
0  
0  
0  
0  
0  
113,375  
159,122  
150,838  
156,718  
117,798  
256,492  
203,876  
215,507  
204,268  
167,869  
5,037  
15,478  
22,418  
15,085  
12,037  
398,293  
410,165  
413,716  
384,804  
385,801  
1,248  
1,248  
1,248  
1,248  
1,248  
373,466  
385,763  
383,435  
354,800  
357,133  
0  
0  
0  
0  
0  
1,219  
129  
4,784  
3,162  
295  
0  
0  
0  
0  
0  
22,359  
23,025  
24,250  
25,594  
27,125  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
804,931  
809,427  
830,279  
807,427  
707,957  
210,363  
210,543  
229,301  
209,694  
188,557  
198,074  
195,260  
215,355  
193,355  
171,017  
12,289  
15,283  
13,946  
16,340  
17,540  
594,568  
598,884  
600,978  
597,733  
519,400  
594,568  
598,884  
600,978  
597,733  
519,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0