Công ty Cổ phần Mirae (KMR: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
913,405  
898,093  
869,895  
840,336  
804,931  
527,570  
515,733  
481,442  
451,138  
406,638  
18,108  
31,910  
15,279  
9,072  
31,734  
0  
0  
0  
0  
0  
111,217  
146,131  
153,249  
134,341  
113,375  
375,954  
321,821  
301,532  
299,894  
256,492  
22,291  
15,870  
11,382  
7,831  
5,037  
385,835  
382,361  
388,453  
389,197  
398,293  
1,248  
1,248  
1,248  
1,248  
1,248  
326,899  
334,573  
348,058  
362,083  
373,466  
0  
0  
0  
0  
0  
39,985  
27,271  
18,567  
4,284  
1,219  
0  
0  
0  
0  
0  
17,703  
19,269  
20,580  
21,583  
22,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
913,405  
898,093  
869,895  
840,336  
804,931  
315,277  
293,005  
270,287  
243,530  
210,363  
186,468  
284,078  
263,973  
233,596  
198,074  
128,809  
8,927  
6,314  
9,934  
12,289  
598,128  
605,088  
599,608  
596,806  
594,568  
598,128  
605,088  
599,608  
596,806  
594,568  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0