Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,929,459  
1,869,744  
1,918,931  
2,293,638  
2,305,434  
788,932  
748,456  
985,213  
861,798  
811,825  
7,571  
9,526  
5,992  
3,381  
8,353  
0  
0  
0  
0  
0  
764,152  
716,561  
959,271  
827,532  
778,234  
10,064  
13,793  
8,630  
28,375  
19,499  
7,144  
8,576  
11,320  
2,510  
5,739  
1,140,527  
1,121,288  
933,718  
1,431,841  
1,493,609  
644,551  
611,159  
374,500  
1,016,200  
1,070,200  
4,057  
4,225  
18,604  
19,420  
20,068  
134,736  
135,416  
136,097  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
355,030  
350,909  
376,780  
367,837  
374,119  
2,153  
19,579  
27,737  
28,383  
29,221  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,929,459  
1,869,744  
1,918,931  
2,293,638  
2,305,434  
220,160  
110,988  
155,401  
553,152  
554,171  
216,981  
105,976  
146,281  
547,757  
547,924  
3,179  
5,013  
9,120  
5,395  
6,247  
1,709,299  
1,758,756  
1,763,530  
1,740,486  
1,751,263  
1,709,299  
1,758,756  
1,763,530  
1,740,486  
1,751,263  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0