Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,918,931  
2,293,638  
2,305,434  
2,271,380  
2,190,266  
985,213  
861,798  
811,825  
768,674  
641,324  
5,992  
3,381  
8,353  
6,512  
14,601  
0  
0  
0  
0  
0  
959,271  
827,532  
778,234  
753,935  
564,692  
8,630  
28,375  
19,499  
7,480  
60,475  
11,320  
2,510  
5,739  
747  
1,554  
933,718  
1,431,841  
1,493,609  
1,502,706  
1,548,942  
374,500  
1,016,200  
1,070,200  
1,070,200  
1,116,563  
18,604  
19,420  
20,068  
25,143  
26,005  
136,097  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
376,780  
367,837  
374,119  
376,881  
376,953  
27,737  
28,383  
29,221  
30,481  
29,421  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,918,931  
2,293,638  
2,305,434  
2,271,380  
2,190,266  
155,401  
553,152  
554,171  
520,476  
439,684  
146,281  
547,757  
547,924  
513,270  
431,761  
9,120  
5,395  
6,247  
7,207  
7,923  
1,763,530  
1,740,486  
1,751,263  
1,750,904  
1,750,582  
1,763,530  
1,740,486  
1,751,263  
1,750,904  
1,750,582  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0