Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,869,744  
1,918,931  
2,293,638  
2,305,434  
2,271,380  
748,456  
985,213  
861,798  
811,825  
768,674  
9,526  
5,992  
3,381  
8,353  
6,512  
0  
0  
0  
0  
0  
716,561  
959,271  
827,532  
778,234  
753,935  
13,793  
8,630  
28,375  
19,499  
7,480  
8,576  
11,320  
2,510  
5,739  
747  
1,121,288  
933,718  
1,431,841  
1,493,609  
1,502,706  
611,159  
374,500  
1,016,200  
1,070,200  
1,070,200  
4,225  
18,604  
19,420  
20,068  
25,143  
135,416  
136,097  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
350,909  
376,780  
367,837  
374,119  
376,881  
19,579  
27,737  
28,383  
29,221  
30,481  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,869,744  
1,918,931  
2,293,638  
2,305,434  
2,271,380  
110,988  
155,401  
553,152  
554,171  
520,476  
105,976  
146,281  
547,757  
547,924  
513,270  
5,013  
9,120  
5,395  
6,247  
7,207  
1,758,756  
1,763,530  
1,740,486  
1,751,263  
1,750,904  
1,758,756  
1,763,530  
1,740,486  
1,751,263  
1,750,904  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0