Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,792,583  
1,987,824  
1,929,459  
1,869,744  
1,918,931  
501,783  
786,813  
788,932  
748,456  
985,213  
3,150  
20,206  
7,571  
9,526  
5,992  
0  
0  
0  
0  
0  
485,272  
739,943  
764,152  
716,561  
959,271  
6,853  
7,340  
10,064  
13,793  
8,630  
6,508  
19,324  
7,144  
8,576  
11,320  
1,290,800  
1,201,011  
1,140,527  
1,121,288  
933,718  
734,081  
633,580  
644,551  
611,159  
374,500  
3,721  
3,889  
4,057  
4,225  
18,604  
133,375  
134,055  
134,736  
135,416  
136,097  
0  
0  
0  
0  
0  
419,230  
428,230  
355,030  
350,909  
376,780  
392  
1,257  
2,153  
19,579  
27,737  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,792,583  
1,987,824  
1,929,459  
1,869,744  
1,918,931  
82,639  
273,344  
220,160  
110,988  
155,401  
81,006  
271,160  
216,981  
105,976  
146,281  
1,633  
2,184  
3,179  
5,013  
9,120  
1,709,944  
1,714,480  
1,709,299  
1,758,756  
1,763,530  
1,709,944  
1,714,480  
1,709,299  
1,758,756  
1,763,530  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0