Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,865,392  
1,837,282  
1,875,567  
1,811,955  
1,792,583  
747,926  
789,444  
826,851  
720,331  
501,783  
1,981  
1,402  
4,534  
3,754  
3,150  
0  
0  
0  
0  
0  
737,002  
777,057  
805,171  
697,927  
485,272  
4,759  
6,954  
10,579  
11,812  
6,853  
4,185  
4,031  
6,567  
6,838  
6,508  
1,117,466  
1,047,838  
1,048,716  
1,091,624  
1,290,800  
717,559  
647,059  
647,059  
689,081  
734,081  
3,050  
3,218  
3,386  
3,554  
3,721  
130,653  
131,333  
132,014  
132,694  
133,375  
0  
0  
0  
0  
0  
265,956  
265,956  
265,956  
265,956  
419,230  
247  
271  
301  
338  
392  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,865,392  
1,837,282  
1,875,567  
1,811,955  
1,792,583  
139,044  
106,504  
146,248  
94,527  
82,639  
139,044  
105,489  
144,167  
92,875  
81,006  
0  
1,015  
2,081  
1,652  
1,633  
1,726,349  
1,730,778  
1,729,319  
1,717,429  
1,709,944  
1,726,349  
1,730,778  
1,729,319  
1,717,429  
1,709,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0