Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,875,567  
1,811,955  
1,792,583  
1,987,824  
1,929,459  
826,851  
720,331  
501,783  
786,813  
788,932  
4,534  
3,754  
3,150  
20,206  
7,571  
0  
0  
0  
0  
0  
805,171  
697,927  
485,272  
739,943  
764,152  
10,579  
11,812  
6,853  
7,340  
10,064  
6,567  
6,838  
6,508  
19,324  
7,144  
1,048,716  
1,091,624  
1,290,800  
1,201,011  
1,140,527  
647,059  
689,081  
734,081  
633,580  
644,551  
3,386  
3,554  
3,721  
3,889  
4,057  
132,014  
132,694  
133,375  
134,055  
134,736  
0  
0  
0  
0  
0  
265,956  
265,956  
419,230  
428,230  
355,030  
301  
338  
392  
1,257  
2,153  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,875,567  
1,811,955  
1,792,583  
1,987,824  
1,929,459  
146,248  
94,527  
82,639  
273,344  
220,160  
144,167  
92,875  
81,006  
271,160  
216,981  
2,081  
1,652  
1,633  
2,184  
3,179  
1,729,319  
1,717,429  
1,709,944  
1,714,480  
1,709,299  
1,729,319  
1,717,429  
1,709,944  
1,714,480  
1,709,299  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0