Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,837,282  
1,875,567  
1,811,955  
1,792,583  
1,987,824  
789,444  
826,851  
720,331  
501,783  
786,813  
1,402  
4,534  
3,754  
3,150  
20,206  
0  
0  
0  
0  
0  
777,057  
805,171  
697,927  
485,272  
739,943  
6,954  
10,579  
11,812  
6,853  
7,340  
4,031  
6,567  
6,838  
6,508  
19,324  
1,047,838  
1,048,716  
1,091,624  
1,290,800  
1,201,011  
647,059  
647,059  
689,081  
734,081  
633,580  
3,218  
3,386  
3,554  
3,721  
3,889  
131,333  
132,014  
132,694  
133,375  
134,055  
0  
0  
0  
0  
0  
265,956  
265,956  
265,956  
419,230  
428,230  
271  
301  
338  
392  
1,257  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,837,282  
1,875,567  
1,811,955  
1,792,583  
1,987,824  
106,504  
146,248  
94,527  
82,639  
273,344  
105,489  
144,167  
92,875  
81,006  
271,160  
1,015  
2,081  
1,652  
1,633  
2,184  
1,730,778  
1,729,319  
1,717,429  
1,709,944  
1,714,480  
1,730,778  
1,729,319  
1,717,429  
1,709,944  
1,714,480  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0