Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,293,638  
2,305,434  
2,271,380  
2,190,266  
1,997,242  
861,798  
811,825  
768,674  
641,324  
656,044  
3,381  
8,353  
6,512  
14,601  
8,907  
0  
0  
0  
0  
0  
827,532  
778,234  
753,935  
564,692  
638,841  
28,375  
19,499  
7,480  
60,475  
7,191  
2,510  
5,739  
747  
1,554  
1,106  
1,431,841  
1,493,609  
1,502,706  
1,548,942  
1,341,198  
1,016,200  
1,070,200  
1,070,200  
1,116,563  
890,963  
19,420  
20,068  
25,143  
26,005  
26,463  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
367,837  
374,119  
376,881  
376,953  
393,596  
28,383  
29,221  
30,481  
29,421  
30,175  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,293,638  
2,305,434  
2,271,380  
2,190,266  
1,997,242  
553,152  
554,171  
520,476  
439,684  
246,515  
547,757  
547,924  
513,270  
431,761  
240,864  
5,395  
6,247  
7,207  
7,923  
5,652  
1,740,486  
1,751,263  
1,750,904  
1,750,582  
1,750,727  
1,740,486  
1,751,263  
1,750,904  
1,750,582  
1,750,727  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0