Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,335,676  
39,395,353  
37,335,397  
34,407,037  
34,491,839  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
466,313  
482,903  
433,190  
449,842  
449,944  
  Tiền gửi tại NHNN
2,910,795  
2,476,574  
2,251,582  
1,131,920  
1,012,340  
3,937,638  
4,685,340  
4,163,860  
3,328,647  
4,064,766  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
152  
0  
0  
0  
0  
27,104,414  
26,166,145  
24,468,445  
23,385,776  
22,692,165  
0  
0  
0  
0  
0  
860,262  
1,610,651  
2,154,674  
2,211,175  
2,457,285  
514,521  
14,521  
14,521  
14,521  
14,521  
1,471,577  
1,466,525  
1,401,126  
1,401,703  
1,375,840  
0  
142,002  
143,009  
144,715  
145,866  
2,070,004  
2,350,692  
2,304,990  
2,338,738  
2,279,112  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,335,676  
39,395,353  
37,335,397  
34,407,037  
34,491,839  
35,716,848  
35,784,856  
33,777,950  
30,903,779  
31,035,971  
3,618,828  
3,610,497  
3,557,447  
3,503,258  
3,455,868  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng