Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
42,329,878  
39,452,452  
39,252,451  
39,395,353  
37,335,397  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
519,751  
499,424  
466,313  
482,903  
433,190  
  Tiền gửi tại NHNN
1,852,903  
1,654,743  
2,910,795  
2,476,574  
2,251,582  
5,399,327  
4,206,892  
3,937,638  
4,685,340  
4,163,860  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
987  
0  
152  
0  
0  
29,219,085  
27,157,191  
27,102,607  
26,166,145  
24,468,445  
0  
0  
0  
0  
0  
1,460,500  
1,859,477  
861,728  
1,610,651  
2,154,674  
14,521  
14,521  
14,521  
14,521  
14,521  
1,487,690  
1,478,892  
1,475,494  
1,466,525  
1,401,126  
96,353  
139,988  
140,995  
142,002  
143,009  
2,278,761  
2,441,324  
2,342,208  
2,350,692  
2,304,990  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
42,329,878  
39,452,452  
39,252,451  
39,395,353  
37,335,397  
38,571,755  
35,754,635  
35,613,662  
35,784,856  
33,777,950  
3,758,123  
3,697,817  
3,638,789  
3,610,497  
3,557,447  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
  Thư tín dụng
44,351  
11,758  
5,406  
0  
11,059  
Thư tín dụng trả ngay
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng trả chậm
0  
0  
0  
0  
0  
Thư tín dụng khác
44,351  
11,758  
5,406  
0  
11,059  
  Bảo lãnh tín dụng
111,085  
163,990  
136,344  
83,651  
78,907  
  Bảo lãnh vay vốn
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thanh toán
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh dự thầu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh xuất khẩu
0  
0  
0  
0  
0  
Bảo lãnh khác
 
 
 
 
 
  Cam kết tín dụng
 
 
 
 
 
0  
3,366  
5,353  
0  
0  
  Cam kết mua ngoại tệ
0  
1,683  
2,682  
0  
0  
  Cam kết bán ngoại tệ
0  
1,683  
2,671  
0  
0  
  Cam kết hoán đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
0  
  Cam kết giao dịch tương lại
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết cho vay không hủy ngang
0  
0  
0  
0  
0  
Cam kết trong nghiệp vụ L/C
44,351  
11,758  
5,406  
2,481  
11,059  
Cam kết khác
0  
0  
0  
0  
0