Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KLB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,510,056  
39,252,451  
39,395,353  
37,335,397  
34,407,037  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
499,424  
466,313  
482,903  
433,190  
449,842  
  Tiền gửi tại NHNN
1,654,743  
2,910,795  
2,476,574  
2,251,582  
1,131,920  
4,206,892  
3,937,638  
4,685,340  
4,163,860  
3,328,647  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
152  
0  
0  
0  
27,157,191  
27,102,607  
26,166,145  
24,468,445  
23,385,776  
0  
0  
0  
0  
0  
1,858,011  
861,728  
1,610,651  
2,154,674  
2,211,175  
514,521  
14,521  
14,521  
14,521  
14,521  
1,475,101  
1,475,494  
1,466,525  
1,401,126  
1,401,703  
0  
140,995  
142,002  
143,009  
144,715  
2,144,173  
2,342,208  
2,350,692  
2,304,990  
2,338,738  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,510,056  
39,252,451  
39,395,353  
37,335,397  
34,407,037  
35,839,334  
35,613,662  
35,784,856  
33,777,950  
30,903,779  
3,670,722  
3,638,789  
3,610,497  
3,557,447  
3,503,258  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng