Công ty Cổ phần Kim khí KKC (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
169,938  
110,104  
125,506  
141,671  
118,231  
154,688  
95,521  
111,037  
127,670  
104,175  
2,523  
6,647  
4,708  
36,643  
36,486  
9,838  
13,394  
13,872  
18,000  
17,190  
69,760  
24,215  
25,904  
24,135  
20,701  
67,632  
48,417  
62,449  
46,918  
29,697  
4,934  
2,848  
4,104  
1,974  
100  
15,250  
14,583  
14,469  
14,001  
14,056  
0  
0  
0  
0  
0  
7,788  
8,299  
8,811  
9,325  
9,839  
0  
0  
0  
0  
0  
4,311  
3,083  
2,553  
1,545  
1,066  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
152  
200  
105  
131  
151  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
169,938  
110,104  
125,506  
141,671  
118,231  
101,663  
37,136  
51,392  
54,484  
35,465  
101,663  
37,136  
51,392  
54,484  
35,465  
0  
0  
0  
0  
0  
68,274  
72,969  
74,114  
87,186  
82,765  
68,274  
72,969  
74,114  
87,186  
82,765  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0