Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
118,231  
140,104  
160,724  
178,478  
178,442  
104,175  
129,458  
149,469  
166,523  
165,956  
36,486  
51,896  
46,127  
96,676  
93,909  
17,190  
0  
16,550  
0  
0  
20,701  
14,724  
18,325  
14,848  
20,504  
29,697  
61,915  
66,312  
54,033  
50,596  
100  
923  
2,154  
966  
947  
14,056  
10,646  
11,255  
11,955  
12,486  
0  
0  
0  
0  
0  
9,839  
10,356  
10,969  
11,585  
12,242  
0  
0  
0  
0  
0  
1,066  
73  
0  
0  
0  
3,000  
0  
0  
0  
0  
151  
218  
287  
370  
244  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
118,231  
140,104  
160,724  
178,478  
178,442  
35,465  
61,460  
86,157  
101,884  
86,030  
35,465  
61,460  
86,157  
101,884  
86,030  
0  
0  
0  
0  
0  
82,765  
78,644  
74,567  
76,594  
92,412  
82,765  
78,644  
74,567  
76,594  
92,412  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0