Công ty Cổ phần Kim khí KKC (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
110,104  
125,506  
141,671  
118,231  
140,104  
95,521  
111,037  
127,670  
104,175  
129,458  
6,647  
4,708  
36,643  
36,486  
51,896  
13,394  
13,872  
18,000  
17,190  
0  
24,215  
25,904  
24,135  
20,701  
14,724  
48,417  
62,449  
46,918  
29,697  
61,915  
2,848  
4,104  
1,974  
100  
923  
14,583  
14,469  
14,001  
14,056  
10,646  
0  
0  
0  
0  
0  
8,299  
8,811  
9,325  
9,839  
10,356  
0  
0  
0  
0  
0  
3,083  
2,553  
1,545  
1,066  
73  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
0  
200  
105  
131  
151  
218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
110,104  
125,506  
141,671  
118,231  
140,104  
37,136  
51,392  
54,484  
35,465  
61,460  
37,136  
51,392  
54,484  
35,465  
61,460  
0  
0  
0  
0  
0  
72,969  
74,114  
87,186  
82,765  
78,644  
72,969  
74,114  
87,186  
82,765  
78,644  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0