Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
178,442  
183,428  
244,240  
208,392  
130,220  
165,956  
170,036  
231,239  
194,761  
117,961  
93,909  
111,547  
117,935  
44,279  
31,093  
0  
0  
0  
0  
0  
20,504  
18,260  
25,081  
34,971  
33,854  
50,596  
39,495  
88,106  
104,259  
52,499  
947  
733  
117  
11,252  
515  
12,486  
13,392  
13,001  
13,630  
12,260  
0  
0  
0  
0  
0  
12,242  
12,199  
12,629  
11,386  
11,965  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
909  
0  
2,015  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
244  
284  
371  
230  
295  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
178,442  
183,428  
244,240  
208,392  
130,220  
86,030  
95,538  
161,565  
143,812  
76,075  
86,030  
95,538  
161,565  
143,812  
76,075  
0  
0  
0  
0  
0  
92,412  
87,890  
82,675  
64,580  
54,145  
92,412  
87,890  
82,675  
64,580  
54,145  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0