Công ty Cổ phần Kim khí KKC (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
125,506  
141,671  
118,231  
140,104  
160,724  
111,037  
127,670  
104,175  
129,458  
149,469  
4,708  
36,643  
36,486  
51,896  
46,127  
13,872  
18,000  
17,190  
0  
16,550  
25,904  
24,135  
20,701  
14,724  
18,325  
62,449  
46,918  
29,697  
61,915  
66,312  
4,104  
1,974  
100  
923  
2,154  
14,469  
14,001  
14,056  
10,646  
11,255  
0  
0  
0  
0  
0  
8,811  
9,325  
9,839  
10,356  
10,969  
0  
0  
0  
0  
0  
2,553  
1,545  
1,066  
73  
0  
3,000  
3,000  
3,000  
0  
0  
105  
131  
151  
218  
287  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
125,506  
141,671  
118,231  
140,104  
160,724  
51,392  
54,484  
35,465  
61,460  
86,157  
51,392  
54,484  
35,465  
61,460  
86,157  
0  
0  
0  
0  
0  
74,114  
87,186  
82,765  
78,644  
74,567  
74,114  
87,186  
82,765  
78,644  
74,567  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0