Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh kim khí (KKC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
140,104  
160,724  
178,478  
178,442  
183,428  
129,458  
149,469  
166,523  
165,956  
170,036  
51,896  
46,127  
96,676  
93,909  
111,547  
0  
16,550  
0  
0  
0  
14,724  
18,325  
14,848  
20,504  
18,260  
61,915  
66,312  
54,033  
50,596  
39,495  
923  
2,154  
966  
947  
733  
10,646  
11,255  
11,955  
12,486  
13,392  
0  
0  
0  
0  
0  
10,356  
10,969  
11,585  
12,242  
12,199  
0  
0  
0  
0  
0  
73  
0  
0  
0  
909  
0  
0  
0  
0  
0  
218  
287  
370  
244  
284  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
140,104  
160,724  
178,478  
178,442  
183,428  
61,460  
86,157  
101,884  
86,030  
95,538  
61,460  
86,157  
101,884  
86,030  
95,538  
0  
0  
0  
0  
0  
78,644  
74,567  
76,594  
92,412  
87,890  
78,644  
74,567  
76,594  
92,412  
87,890  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0