Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
207,857  
164,763  
123,342  
129,125  
 
162,526  
119,833  
93,446  
97,757  
 
16,748  
15,674  
24,598  
21,507  
 
39,953  
40,000  
26,261  
25,943  
 
53,544  
32,414  
24,623  
24,883  
 
50,608  
30,254  
17,964  
25,425  
 
1,672  
1,491  
0  
0  
 
45,331  
44,929  
29,896  
31,368  
 
255  
255  
0  
0  
 
33,885  
34,730  
29,436  
30,615  
 
0  
0  
0  
0  
 
9,129  
8,129  
0  
0  
 
0  
0  
100  
100  
 
2,063  
1,815  
361  
652  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
207,857  
164,763  
123,342  
129,125  
 
78,695  
36,274  
26,540  
35,153  
 
75,145  
33,070  
23,816  
32,525  
 
3,550  
3,204  
2,723  
2,628  
 
129,162  
128,489  
96,803  
93,972  
 
129,162  
128,489  
96,803  
93,972  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0