Công ty cổ phần Khí cụ Điện 1 (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
133,292  
136,405  
136,507  
134,487  
 
104,193  
108,635  
110,636  
109,901  
 
26,431  
21,802  
20,611  
22,460  
 
35,910  
33,555  
40,263  
47,263  
 
17,178  
22,361  
23,015  
15,162  
 
24,674  
30,917  
26,747  
25,016  
 
0  
0  
0  
0  
 
29,098  
27,771  
25,871  
24,586  
 
0  
0  
0  
0  
 
28,846  
27,095  
25,274  
24,068  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
100  
100  
100  
100  
 
152  
576  
497  
418  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
133,292  
136,405  
136,507  
134,487  
 
29,727  
39,201  
42,754  
44,357  
 
27,093  
36,411  
39,964  
42,257  
 
2,634  
2,790  
2,790  
2,100  
 
103,564  
97,205  
93,753  
90,130  
 
103,564  
97,205  
93,753  
90,130  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0