Công ty cổ phần Khí cụ Điện 1 (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
136,405  
136,507  
134,487  
123,161  
 
108,635  
110,636  
109,901  
96,657  
 
21,802  
20,611  
22,460  
46,620  
 
33,555  
40,263  
47,263  
0  
 
22,361  
23,015  
15,162  
21,606  
 
30,917  
26,747  
25,016  
28,425  
 
0  
0  
0  
6  
 
27,771  
25,871  
24,586  
26,505  
 
0  
0  
0  
0  
 
27,095  
25,274  
24,068  
25,383  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
32  
 
100  
100  
100  
100  
 
576  
497  
418  
990  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
136,405  
136,507  
134,487  
123,161  
 
39,201  
42,754  
44,357  
44,303  
 
36,411  
39,964  
42,257  
41,953  
 
2,790  
2,790  
2,100  
2,350  
 
97,205  
93,753  
90,130  
78,858  
 
97,205  
93,753  
90,130  
78,858  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0