Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
123,342  
129,125  
133,292  
136,405  
 
93,446  
97,757  
104,193  
108,635  
 
24,598  
21,507  
26,431  
21,802  
 
26,261  
25,943  
35,910  
33,555  
 
24,623  
24,883  
17,178  
22,361  
 
17,964  
25,425  
24,674  
30,917  
 
0  
0  
0  
0  
 
29,896  
31,368  
29,098  
27,771  
 
0  
0  
0  
0  
 
29,436  
30,615  
28,846  
27,095  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
100  
100  
100  
100  
 
361  
652  
152  
576  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
123,342  
129,125  
133,292  
136,405  
 
26,540  
35,153  
29,727  
39,201  
 
23,816  
32,525  
27,093  
36,411  
 
2,723  
2,628  
2,634  
2,790  
 
96,803  
93,972  
103,564  
97,205  
 
96,803  
93,972  
103,564  
97,205  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0