Công ty cổ phần Khí cụ Điện 1 (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
136,405  
136,507  
134,487  
124,850  
123,161  
108,635  
110,636  
109,901  
98,496  
96,657  
21,802  
20,611  
22,460  
27,874  
46,620  
33,555  
40,263  
47,263  
31,133  
0  
22,361  
23,015  
15,162  
5,863  
21,606  
30,917  
26,747  
25,016  
33,365  
28,425  
0  
0  
0  
261  
6  
27,771  
25,871  
24,586  
26,354  
26,505  
0  
0  
0  
0  
0  
27,095  
25,274  
24,068  
25,267  
25,383  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
32  
100  
100  
100  
100  
100  
576  
497  
418  
986  
990  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
136,405  
136,507  
134,487  
124,850  
123,161  
39,201  
42,754  
44,357  
45,105  
44,303  
36,411  
39,964  
42,257  
43,005  
41,953  
2,790  
2,790  
2,100  
2,100  
2,350  
97,205  
93,753  
90,130  
79,745  
78,858  
97,205  
93,753  
90,130  
79,745  
78,858  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0