Công ty cổ phần Khí cụ Điện 1 (KIP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,125  
133,292  
136,405  
136,507  
 
97,757  
104,193  
108,635  
110,636  
 
21,507  
26,431  
21,802  
20,611  
 
25,943  
35,910  
33,555  
40,263  
 
24,883  
17,178  
22,361  
23,015  
 
25,425  
24,674  
30,917  
26,747  
 
0  
0  
0  
0  
 
31,368  
29,098  
27,771  
25,871  
 
0  
0  
0  
0  
 
30,615  
28,846  
27,095  
25,274  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
100  
100  
100  
100  
 
652  
152  
576  
497  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,125  
133,292  
136,405  
136,507  
 
35,153  
29,727  
39,201  
42,754  
 
32,525  
27,093  
36,411  
39,964  
 
2,628  
2,634  
2,790  
2,790  
 
93,972  
103,564  
97,205  
93,753  
 
93,972  
103,564  
97,205  
93,753  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0