Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
564,849  
568,793  
536,691  
554,789  
551,651  
161,575  
163,012  
129,650  
136,713  
125,099  
32,765  
41,665  
27,476  
29,931  
28,952  
24,000  
21,000  
21,000  
16,000  
16,000  
54,624  
55,032  
37,865  
48,030  
34,374  
50,186  
44,456  
40,931  
40,388  
42,877  
0  
860  
2,377  
2,364  
2,896  
403,273  
405,781  
407,042  
418,076  
426,551  
0  
274  
0  
0  
0  
367,398  
368,854  
374,236  
381,192  
381,801  
0  
0  
0  
0  
0  
10,746  
12,745  
8,238  
12,656  
20,842  
24,983  
23,908  
23,908  
23,908  
23,908  
147  
0  
660  
319  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
564,849  
568,793  
536,691  
554,788  
551,651  
267,099  
274,089  
227,197  
251,630  
253,721  
88,744  
109,321  
78,070  
102,257  
87,595  
178,355  
164,768  
149,126  
149,374  
166,126  
297,750  
294,704  
309,495  
303,158  
297,930  
297,750  
294,704  
309,495  
303,158  
297,930  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0