Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
568,793  
536,691  
554,789  
551,651  
550,798  
163,012  
129,650  
136,713  
125,099  
134,733  
41,665  
27,476  
29,931  
28,952  
36,240  
21,000  
21,000  
16,000  
16,000  
16,000  
55,032  
37,865  
48,030  
34,374  
38,110  
44,456  
40,931  
40,388  
42,877  
41,824  
860  
2,377  
2,364  
2,896  
2,558  
405,781  
407,042  
418,076  
426,551  
416,065  
274  
0  
0  
0  
274  
368,854  
374,236  
381,192  
381,801  
349,858  
0  
0  
0  
0  
0  
12,745  
8,238  
12,656  
20,842  
42,025  
23,908  
23,908  
23,908  
23,908  
23,908  
0  
660  
319  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
568,793  
536,691  
554,788  
551,651  
550,798  
274,089  
227,197  
251,630  
253,721  
261,392  
109,321  
78,070  
102,257  
87,595  
95,751  
164,768  
149,126  
149,374  
166,126  
165,641  
294,704  
309,495  
303,158  
297,930  
289,406  
294,704  
309,495  
303,158  
297,930  
289,406  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0