Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
608,081  
526,757  
519,655  
490,423  
496,623  
328,250  
257,860  
255,700  
226,699  
237,501  
12,857  
16,987  
7,172  
26,298  
38,906  
0  
0  
0  
0  
0  
117,612  
110,511  
98,749  
69,197  
77,841  
185,691  
117,982  
139,088  
119,920  
110,982  
12,089  
12,380  
10,692  
11,284  
9,772  
279,831  
268,897  
263,955  
263,725  
259,122  
0  
0  
0  
0  
0  
210,491  
216,008  
220,923  
226,215  
228,210  
0  
0  
0  
0  
0  
61,397  
44,088  
34,339  
27,876  
20,870  
200  
200  
200  
200  
200  
7,743  
8,602  
8,492  
9,434  
9,841  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
608,081  
526,757  
519,655  
490,423  
496,623  
404,616  
335,067  
334,651  
292,325  
302,456  
296,096  
233,540  
238,986  
213,607  
222,087  
108,520  
101,526  
95,665  
78,718  
80,369  
203,465  
191,690  
185,004  
198,098  
194,166  
203,465  
191,690  
185,004  
198,098  
194,166  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0