Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
526,757  
519,655  
490,423  
496,623  
504,734  
257,860  
255,700  
226,699  
237,501  
249,545  
16,987  
7,172  
26,298  
38,906  
18,620  
0  
0  
0  
0  
0  
110,511  
98,749  
69,197  
77,841  
83,877  
117,982  
139,088  
119,920  
110,982  
137,883  
12,380  
10,692  
11,284  
9,772  
9,165  
268,897  
263,955  
263,725  
259,122  
255,189  
0  
0  
0  
0  
0  
216,008  
220,923  
226,215  
228,210  
229,220  
0  
0  
0  
0  
0  
44,088  
34,339  
27,876  
20,870  
19,629  
200  
200  
200  
200  
0  
8,602  
8,492  
9,434  
9,841  
6,340  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
526,757  
519,655  
490,423  
496,623  
504,734  
335,067  
334,651  
292,325  
302,456  
314,405  
233,540  
238,986  
213,607  
222,087  
226,962  
101,526  
95,665  
78,718  
80,369  
87,443  
191,690  
185,004  
198,098  
194,166  
190,330  
191,690  
185,004  
198,098  
194,166  
190,330  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0