Công ty Cổ phần Kiên Hùng (KHS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
519,490  
490,423  
496,623  
504,734  
526,410  
255,583  
226,699  
237,501  
249,545  
268,455  
7,172  
26,298  
38,906  
18,620  
11,733  
0  
0  
0  
0  
0  
98,632  
69,197  
77,841  
83,877  
84,520  
139,088  
119,920  
110,982  
137,883  
163,901  
10,692  
11,284  
9,772  
9,165  
8,301  
263,907  
263,725  
259,122  
255,189  
257,955  
0  
0  
0  
0  
0  
220,875  
226,215  
228,210  
229,220  
221,145  
0  
0  
0  
0  
0  
34,339  
27,876  
20,870  
19,629  
29,985  
200  
200  
200  
0  
0  
8,492  
9,434  
9,841  
6,340  
6,825  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
519,490  
490,423  
496,623  
504,734  
526,410  
333,058  
292,325  
302,456  
314,405  
347,259  
237,395  
213,607  
222,087  
226,962  
258,819  
95,664  
78,718  
80,369  
87,443  
88,440  
186,431  
198,098  
194,166  
190,330  
179,151  
186,431  
198,098  
194,166  
190,330  
179,151  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0