Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,827,995  
1,904,390  
1,809,261  
1,673,503  
1,722,222  
532,787  
699,851  
657,027  
664,535  
733,361  
112,738  
67,928  
46,078  
70,180  
231,052  
202,774  
317,463  
387,815  
397,025  
340,005  
76,825  
89,186  
84,733  
71,426  
66,158  
139,109  
201,691  
114,341  
103,618  
95,618  
1,341  
23,584  
24,060  
22,286  
527  
1,295,208  
1,204,539  
1,152,233  
1,008,968  
988,861  
60  
60  
110  
60  
60  
992,452  
957,714  
942,465  
887,869  
662,031  
0  
0  
0  
0  
0  
207,196  
135,789  
135,431  
64,590  
182,137  
52,143  
72,773  
41,643  
26,813  
107,193  
43,358  
38,204  
32,585  
29,637  
37,440  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,827,995  
1,904,390  
1,809,261  
1,673,503  
1,722,222  
1,227,140  
1,358,825  
1,249,288  
1,078,510  
1,078,308  
721,644  
890,939  
776,513  
682,330  
818,148  
505,496  
467,886  
472,776  
396,180  
260,160  
600,855  
545,565  
559,972  
594,993  
643,914  
600,855  
545,565  
559,972  
594,993  
643,914  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0