Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,722,222  
1,636,818  
1,486,161  
1,409,175  
1,384,000  
733,361  
766,491  
636,174  
568,997  
651,279  
231,052  
205,731  
140,457  
190,354  
187,531  
340,005  
371,533  
318,151  
255,293  
305,527  
66,158  
90,828  
80,968  
51,811  
63,778  
95,618  
97,753  
89,384  
70,078  
83,687  
527  
646  
7,214  
1,461  
10,755  
988,861  
870,326  
849,987  
840,178  
732,721  
60  
16  
60  
60  
0  
662,031  
596,092  
589,419  
599,000  
590,026  
0  
0  
0  
0  
0  
182,137  
190,547  
155,712  
121,698  
0  
107,193  
42,789  
69,842  
80,571  
99,255  
37,440  
40,883  
34,955  
38,848  
43,440  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,722,222  
1,636,818  
1,486,161  
1,409,175  
1,384,000  
1,078,308  
1,041,515  
894,828  
819,138  
805,692  
818,148  
798,839  
635,541  
571,043  
563,082  
260,160  
242,677  
259,288  
248,095  
242,610  
643,914  
595,302  
591,332  
590,037  
574,362  
643,914  
595,302  
591,332  
590,037  
574,362  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
3,946