Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,809,261  
1,673,503  
1,722,222  
1,636,818  
1,486,161  
657,027  
664,535  
733,361  
766,491  
636,174  
46,078  
70,180  
231,052  
205,731  
140,457  
387,815  
397,025  
340,005  
371,533  
318,151  
84,733  
71,426  
66,158  
90,828  
80,968  
114,341  
103,618  
95,618  
97,753  
89,384  
24,060  
22,286  
527  
646  
7,214  
1,152,233  
1,008,968  
988,861  
870,326  
849,987  
110  
60  
60  
16  
60  
942,465  
887,869  
662,031  
596,092  
589,419  
0  
0  
0  
0  
0  
135,431  
64,590  
182,137  
190,547  
155,712  
41,643  
26,813  
107,193  
42,789  
69,842  
32,585  
29,637  
37,440  
40,883  
34,955  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,809,261  
1,673,503  
1,722,222  
1,636,818  
1,486,161  
1,249,288  
1,078,510  
1,078,308  
1,041,515  
894,828  
776,513  
682,330  
818,148  
798,839  
635,541  
472,776  
396,180  
260,160  
242,677  
259,288  
559,972  
594,993  
643,914  
595,302  
591,332  
559,972  
594,993  
643,914  
595,302  
591,332  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0