Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,763,831  
1,827,995  
1,904,390  
1,809,261  
1,673,503  
455,724  
532,787  
699,851  
657,027  
664,535  
79,612  
112,738  
67,928  
46,078  
70,180  
213,644  
202,774  
317,463  
387,815  
397,025  
41,099  
76,825  
89,186  
84,733  
71,426  
107,698  
139,109  
201,691  
114,341  
103,618  
13,672  
1,341  
23,584  
24,060  
22,286  
1,308,107  
1,295,208  
1,204,539  
1,152,233  
1,008,968  
110  
60  
60  
110  
60  
1,181,576  
992,452  
957,714  
942,465  
887,869  
0  
0  
0  
0  
0  
29,197  
207,196  
135,789  
135,431  
64,590  
41,643  
52,143  
72,773  
41,643  
26,813  
55,582  
43,358  
38,204  
32,585  
29,637  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,763,831  
1,827,995  
1,904,390  
1,809,261  
1,673,503  
1,164,756  
1,227,140  
1,358,825  
1,249,288  
1,078,510  
668,471  
721,644  
890,939  
776,513  
682,330  
496,284  
505,496  
467,886  
472,776  
396,180  
599,075  
600,855  
545,565  
559,972  
594,993  
599,075  
600,855  
545,565  
559,972  
594,993  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0