Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,636,818  
1,486,161  
1,409,175  
1,384,000  
1,417,263  
766,491  
636,174  
568,997  
651,279  
737,051  
205,731  
140,457  
190,354  
187,531  
234,278  
371,533  
318,151  
255,293  
305,527  
351,969  
90,828  
80,968  
51,811  
63,778  
68,205  
97,753  
89,384  
70,078  
83,687  
79,914  
646  
7,214  
1,461  
10,755  
2,685  
870,326  
849,987  
840,178  
732,721  
680,212  
16  
60  
60  
0  
0  
596,092  
589,419  
599,000  
590,026  
558,703  
0  
0  
0  
0  
0  
190,547  
155,712  
121,698  
0  
0  
42,789  
69,842  
80,571  
99,255  
109,959  
40,883  
34,955  
38,848  
43,440  
11,550  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,636,818  
1,486,161  
1,409,175  
1,384,000  
1,417,263  
1,041,515  
894,828  
819,138  
805,692  
832,433  
798,839  
635,541  
571,043  
563,082  
611,560  
242,677  
259,288  
248,095  
242,610  
220,873  
595,302  
591,332  
590,037  
574,362  
580,885  
595,302  
591,332  
590,037  
574,362  
580,885  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
3,946  
3,946