Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,733,013  
1,719,813  
1,763,831  
1,827,995  
1,904,390  
508,058  
458,679  
455,724  
532,787  
699,851  
59,548  
62,941  
79,612  
112,738  
67,928  
270,904  
229,744  
213,644  
202,774  
317,463  
74,797  
67,631  
41,099  
76,825  
89,186  
100,779  
95,765  
107,698  
139,109  
201,691  
2,031  
2,598  
13,672  
1,341  
23,584  
1,224,955  
1,261,134  
1,308,107  
1,295,208  
1,204,539  
110  
110  
110  
60  
60  
1,125,129  
1,138,746  
1,181,576  
992,452  
957,714  
0  
0  
0  
0  
0  
27,199  
49,809  
29,197  
207,196  
135,789  
26,813  
26,813  
41,643  
52,143  
72,773  
45,705  
45,657  
55,582  
43,358  
38,204  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,733,013  
1,719,813  
1,763,831  
1,827,995  
1,904,390  
1,092,198  
1,102,493  
1,164,756  
1,227,140  
1,358,825  
598,936  
602,534  
668,471  
721,644  
890,939  
493,262  
499,958  
496,284  
505,496  
467,886  
640,815  
617,321  
599,075  
600,855  
545,565  
640,815  
617,321  
599,075  
600,855  
545,565  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0