Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,908,046  
1,864,544  
1,733,013  
1,719,813  
1,763,831  
604,290  
648,435  
508,058  
458,679  
455,724  
145,035  
186,847  
59,548  
62,941  
79,612  
257,303  
265,033  
270,904  
229,744  
213,644  
66,907  
69,765  
74,797  
67,631  
41,099  
128,590  
125,417  
100,779  
95,765  
107,698  
6,455  
1,372  
2,031  
2,598  
13,672  
1,303,756  
1,216,109  
1,224,955  
1,261,134  
1,308,107  
110  
110  
110  
110  
110  
1,171,589  
1,100,235  
1,125,129  
1,138,746  
1,181,576  
0  
0  
0  
0  
0  
38,210  
36,125  
27,199  
49,809  
29,197  
26,813  
26,813  
26,813  
26,813  
41,643  
67,034  
52,827  
45,705  
45,657  
55,582  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,908,046  
1,864,544  
1,733,013  
1,719,813  
1,763,831  
1,271,961  
1,209,949  
1,092,198  
1,102,493  
1,164,756  
619,282  
649,630  
598,936  
602,534  
668,471  
652,679  
560,319  
493,262  
499,958  
496,284  
636,085  
654,594  
640,815  
617,321  
599,075  
636,085  
654,594  
640,815  
617,321  
599,075  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0