Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,864,544  
1,733,013  
1,719,813  
1,763,831  
1,827,995  
648,435  
508,058  
458,679  
455,724  
532,787  
186,847  
59,548  
62,941  
79,612  
112,738  
265,033  
270,904  
229,744  
213,644  
202,774  
69,765  
74,797  
67,631  
41,099  
76,825  
125,417  
100,779  
95,765  
107,698  
139,109  
1,372  
2,031  
2,598  
13,672  
1,341  
1,216,109  
1,224,955  
1,261,134  
1,308,107  
1,295,208  
110  
110  
110  
110  
60  
1,100,235  
1,125,129  
1,138,746  
1,181,576  
992,452  
0  
0  
0  
0  
0  
36,125  
27,199  
49,809  
29,197  
207,196  
26,813  
26,813  
26,813  
41,643  
52,143  
52,827  
45,705  
45,657  
55,582  
43,358  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,864,544  
1,733,013  
1,719,813  
1,763,831  
1,827,995  
1,209,949  
1,092,198  
1,102,493  
1,164,756  
1,227,140  
649,630  
598,936  
602,534  
668,471  
721,644  
560,319  
493,262  
499,958  
496,284  
505,496  
654,594  
640,815  
617,321  
599,075  
600,855  
654,594  
640,815  
617,321  
599,075  
600,855  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0