Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
197,821  
201,726  
197,917  
181,253  
187,081  
90,319  
93,328  
88,593  
70,104  
74,774  
62  
2,115  
4,998  
5,443  
150  
6,000  
6,000  
0  
0  
0  
43,208  
46,994  
51,804  
37,730  
40,017  
40,986  
38,156  
31,736  
26,883  
34,459  
63  
63  
56  
48  
148  
107,503  
108,399  
109,324  
111,149  
112,307  
0  
0  
50,001  
50,004  
1  
24,155  
24,848  
25,556  
26,977  
27,688  
0  
0  
0  
0  
0  
5,259  
5,259  
5,259  
5,259  
4,822  
0  
0  
15  
15  
50,015  
78,089  
78,292  
28,493  
28,895  
29,781  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
197,821  
201,726  
197,917  
181,253  
187,081  
92,664  
96,282  
93,609  
63,946  
65,416  
92,664  
96,282  
93,474  
63,946  
44,486  
0  
0  
135  
0  
20,930  
105,157  
105,444  
104,308  
117,307  
121,666  
105,157  
105,444  
104,308  
117,307  
121,666  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0