Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
112,908  
112,785  
112,663  
113,480  
115,858  
30,053  
29,420  
28,918  
29,315  
31,111  
131  
84  
335  
47  
66  
0  
0  
0  
0  
0  
11,630  
11,442  
10,836  
11,717  
13,692  
17,305  
16,907  
16,759  
16,614  
16,416  
987  
987  
987  
937  
937  
82,854  
83,365  
83,746  
84,165  
84,747  
0  
0  
0  
0  
0  
5,558  
5,912  
6,293  
6,712  
7,138  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
77,297  
77,453  
77,453  
77,453  
77,609  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
112,908  
112,785  
112,663  
113,480  
115,858  
67,140  
66,786  
66,336  
66,883  
69,032  
67,140  
66,786  
66,336  
66,883  
69,032  
0  
0  
0  
0  
0  
45,768  
46,000  
46,327  
46,597  
46,826  
45,768  
46,000  
46,327  
46,597  
46,826  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0