Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
112,663  
113,480  
115,858  
116,053  
 
28,918  
29,315  
31,111  
30,729  
 
335  
47  
66  
68  
 
0  
0  
0  
0  
 
10,836  
11,717  
13,692  
13,496  
 
16,759  
16,614  
16,416  
16,188  
 
987  
937  
937  
977  
 
83,746  
84,165  
84,747  
85,324  
 
0  
0  
0  
50,000  
 
6,293  
6,712  
7,138  
7,558  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
77,453  
77,453  
77,609  
27,766  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
112,663  
113,480  
115,858  
116,053  
 
66,336  
66,883  
69,032  
68,983  
 
66,336  
66,883  
69,032  
68,983  
 
0  
0  
0  
0  
 
46,327  
46,597  
46,826  
47,070  
 
46,327  
46,597  
46,826  
47,070  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0