Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
159,539  
197,821  
201,726  
197,917  
181,253  
59,032  
90,319  
93,328  
88,593  
70,104  
207  
62  
2,115  
4,998  
5,443  
0  
6,000  
6,000  
0  
0  
36,164  
43,208  
46,994  
51,804  
37,730  
22,612  
40,986  
38,156  
31,736  
26,883  
48  
63  
63  
56  
48  
100,507  
107,503  
108,399  
109,324  
111,149  
50,001  
0  
0  
50,001  
50,004  
22,566  
24,155  
24,848  
25,556  
26,977  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,259  
5,259  
5,259  
5,259  
15  
0  
0  
15  
15  
27,926  
78,089  
78,292  
28,493  
28,895  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
159,539  
197,821  
201,726  
197,917  
181,253  
82,849  
92,664  
96,282  
93,609  
63,946  
82,714  
92,664  
96,282  
93,474  
63,946  
135  
0  
0  
135  
0  
76,690  
105,157  
105,444  
104,308  
117,307  
76,690  
105,157  
105,444  
104,308  
117,307  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0