Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
112,663  
113,480  
115,858  
116,053  
159,539  
28,918  
29,315  
31,111  
30,729  
59,032  
335  
47  
66  
68  
207  
0  
0  
0  
0  
0  
10,836  
11,717  
13,692  
13,496  
36,164  
16,759  
16,614  
16,416  
16,188  
22,612  
987  
937  
937  
977  
48  
83,746  
84,165  
84,747  
85,324  
100,507  
0  
0  
0  
50,000  
50,001  
6,293  
6,712  
7,138  
7,558  
22,566  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15  
77,453  
77,453  
77,609  
27,766  
27,926  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
112,663  
113,480  
115,858  
116,053  
159,539  
66,336  
66,883  
69,032  
68,983  
82,849  
66,336  
66,883  
69,032  
68,983  
82,714  
0  
0  
0  
0  
135  
46,327  
46,597  
46,826  
47,070  
76,690  
46,327  
46,597  
46,826  
47,070  
76,690  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0