Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
113,480  
115,858  
116,053  
159,539  
197,821  
29,315  
31,111  
30,729  
59,032  
90,319  
47  
66  
68  
207  
62  
0  
0  
0  
0  
6,000  
11,717  
13,692  
13,496  
36,164  
43,208  
16,614  
16,416  
16,188  
22,612  
40,986  
937  
937  
977  
48  
63  
84,165  
84,747  
85,324  
100,507  
107,503  
0  
0  
50,000  
50,001  
0  
6,712  
7,138  
7,558  
22,566  
24,155  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,259  
0  
0  
0  
15  
0  
77,453  
77,609  
27,766  
27,926  
78,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
113,480  
115,858  
116,053  
159,539  
197,821  
66,883  
69,032  
68,983  
82,849  
92,664  
66,883  
69,032  
68,983  
82,714  
92,664  
0  
0  
0  
135  
0  
46,597  
46,826  
47,070  
76,690  
105,157  
46,597  
46,826  
47,070  
76,690  
105,157  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0