Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Hưng Long (KHL: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
201,726  
197,917  
181,253  
187,081  
188,734  
93,328  
88,593  
70,104  
74,774  
76,428  
2,115  
4,998  
5,443  
150  
443  
6,000  
0  
0  
0  
0  
46,994  
51,804  
37,730  
40,017  
34,092  
38,156  
31,736  
26,883  
34,459  
34,091  
63  
56  
48  
148  
7,802  
108,399  
109,324  
111,149  
112,307  
112,307  
0  
50,001  
50,004  
1  
0  
24,848  
25,556  
26,977  
27,688  
32,510  
0  
0  
0  
0  
0  
5,259  
5,259  
5,259  
4,822  
0  
0  
15  
15  
50,015  
50,015  
78,292  
28,493  
28,895  
29,781  
29,781  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
201,726  
197,917  
181,253  
187,081  
188,734  
96,282  
93,609  
63,946  
65,416  
68,390  
96,282  
93,474  
63,946  
44,486  
53,189  
0  
135  
0  
20,930  
15,201  
105,444  
104,308  
117,307  
121,666  
120,344  
105,444  
104,308  
117,307  
121,666  
120,344  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0