Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,137  
77,671  
66,110  
70,678  
71,396  
31,349  
32,916  
34,530  
39,086  
39,389  
5,189  
8,656  
16,067  
18,795  
19,451  
0  
0  
0  
0  
0  
11,812  
11,469  
8,061  
12,305  
11,175  
14,349  
12,471  
9,772  
7,987  
8,763  
0  
321  
631  
0  
0  
53,787  
44,755  
31,579  
31,592  
32,007  
11,795  
11,448  
11,448  
10,694  
9,690  
14,134  
16,684  
19,435  
20,127  
21,889  
0  
0  
0  
0  
0  
177  
0  
0  
1  
0  
27,132  
16,000  
0  
0  
0  
549  
623  
696  
770  
428  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,137  
77,671  
66,110  
70,678  
71,396  
47,764  
42,934  
32,912  
33,301  
37,439  
26,472  
19,193  
19,170  
19,559  
23,697  
21,292  
23,742  
13,742  
13,742  
13,742  
37,373  
34,737  
33,198  
37,377  
33,957  
37,373  
34,737  
33,198  
37,377  
33,957  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0