Công ty cổ phần khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương (KHD: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
70,678  
71,396  
64,575  
60,620  
62,687  
39,086  
39,389  
30,015  
27,925  
28,235  
18,795  
19,451  
7,840  
7,489  
7,953  
0  
0  
0  
0  
0  
12,305  
11,175  
7,982  
7,435  
7,658  
7,987  
8,763  
13,000  
11,507  
12,624  
0  
0  
1,193  
1,495  
0  
31,592  
32,007  
34,560  
32,695  
34,453  
10,694  
9,690  
9,413  
9,413  
9,413  
20,127  
21,889  
25,144  
23,282  
25,002  
0  
0  
0  
0  
0  
1  
0  
4  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
770  
428  
0  
0  
38  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
70,678  
71,396  
64,575  
60,620  
62,687  
33,301  
37,439  
35,346  
32,261  
33,483  
19,559  
23,697  
21,604  
18,519  
19,741  
13,742  
13,742  
13,742  
13,742  
13,742  
37,377  
33,957  
29,229  
28,360  
29,204  
37,377  
33,957  
29,229  
28,360  
29,204  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0