Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
361,109  
361,879  
368,866  
366,493  
351,960  
103,775  
104,427  
111,298  
106,946  
91,984  
190  
375  
335  
1,647  
256  
0  
0  
0  
0  
0  
83,372  
83,840  
90,700  
88,264  
75,750  
20,064  
20,064  
20,064  
16,988  
15,973  
148  
148  
199  
48  
4  
257,334  
257,451  
257,568  
259,547  
259,976  
150,000  
150,000  
150,000  
150,000  
175,500  
7,024  
7,501  
7,258  
7,687  
8,476  
0  
0  
0  
0  
0  
360  
0  
360  
360  
0  
99,950  
99,950  
99,950  
101,500  
76,000  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
361,109  
361,879  
368,866  
366,493  
351,960  
64,660  
65,555  
72,878  
70,381  
56,596  
54,939  
58,020  
64,205  
70,381  
54,621  
9,721  
7,535  
8,673  
0  
1,974  
296,449  
296,324  
295,989  
296,111  
295,364  
296,449  
296,324  
295,989  
296,111  
295,364  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0