Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (KHB: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
265,796  
259,915  
261,896  
350,669  
360,171  
14,281  
6,650  
7,194  
93,626  
102,875  
4  
4  
4  
39  
50  
0  
0  
0  
0  
0  
14,016  
6,385  
6,929  
74,561  
83,802  
99  
99  
99  
18,864  
18,864  
161  
161  
161  
161  
160  
251,515  
253,265  
254,702  
257,043  
257,295  
150,000  
150,000  
150,000  
150,000  
150,000  
4,655  
4,655  
5,142  
6,733  
6,985  
0  
0  
0  
0  
0  
360  
360  
360  
360  
360  
96,500  
98,250  
99,200  
99,950  
99,950  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
265,796  
259,915  
261,896  
350,669  
360,171  
49,111  
10,377  
10,077  
55,193  
64,708  
49,111  
10,377  
10,077  
55,193  
64,708  
0  
0  
0  
0  
0  
216,685  
249,538  
251,819  
295,476  
295,462  
216,685  
249,538  
251,819  
295,476  
295,462  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0