Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
339,808  
504,294  
491,831  
476,697  
537,540  
235,949  
409,066  
396,200  
377,667  
443,920  
57,695  
263,110  
201,476  
139,630  
954  
176,000  
139,500  
188,500  
230,000  
439,700  
2,179  
6,318  
4,434  
7,344  
2,325  
0  
5  
26  
0  
0  
76  
133  
1,764  
693  
941  
103,858  
95,227  
95,631  
99,030  
93,619  
0  
0  
0  
0  
0  
13,063  
13,452  
13,273  
13,190  
13,196  
21,513  
21,810  
22,106  
22,414  
22,712  
12,487  
12,106  
12,106  
11,878  
11,878  
56,508  
47,531  
47,599  
49,355  
43,458  
288  
329  
547  
2,193  
2,374  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
339,808  
504,294  
491,831  
476,697  
537,540  
32,011  
41,811  
42,302  
23,844  
91,248  
20,716  
35,650  
36,607  
18,629  
86,718  
11,295  
6,162  
5,695  
5,215  
4,530  
307,797  
462,482  
449,529  
452,854  
446,292  
307,797  
462,482  
449,529  
452,854  
446,292  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0