Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
468,796  
459,768  
466,418  
420,660  
404,015  
369,055  
359,558  
367,112  
325,773  
261,733  
162,677  
74,832  
110,177  
78,691  
69,302  
194,700  
274,723  
249,129  
210,005  
184,205  
6,228  
7,253  
4,730  
35,212  
6,273  
255  
253  
254  
255  
259  
5,195  
2,496  
2,822  
1,610  
1,693  
99,741  
100,210  
99,306  
94,887  
142,282  
212  
212  
12  
12  
46,938  
14,039  
14,030  
14,451  
14,859  
14,948  
23,056  
23,352  
23,648  
23,943  
24,239  
12,727  
13,633  
12,727  
12,902  
12,772  
48,288  
47,664  
46,921  
41,368  
41,548  
1,419  
1,319  
1,548  
1,803  
1,838  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
468,796  
459,768  
466,418  
420,660  
404,015  
28,725  
24,371  
24,875  
32,724  
33,042  
24,359  
19,955  
20,984  
28,870  
29,092  
4,366  
4,417  
3,891  
3,854  
3,951  
440,071  
435,397  
441,543  
387,936  
370,973  
440,071  
435,397  
441,543  
387,936  
370,973  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0