Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
420,660  
404,015  
405,601  
426,785  
560,095  
325,773  
261,733  
249,490  
269,958  
401,703  
78,691  
69,302  
62,651  
101,945  
95,914  
210,005  
184,205  
179,205  
161,705  
160,005  
35,212  
6,273  
6,224  
4,437  
6,616  
255  
259  
253  
301  
137,513  
1,610  
1,693  
1,156  
1,568  
1,654  
94,887  
142,282  
156,111  
156,827  
158,392  
12  
46,938  
46,938  
46,938  
46,938  
14,859  
14,948  
15,409  
15,738  
14,977  
23,943  
24,239  
24,535  
24,831  
25,156  
12,902  
12,772  
26,353  
26,137  
28,700  
41,368  
41,548  
40,749  
40,749  
41,568  
1,803  
1,838  
2,126  
2,433  
1,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
420,660  
404,015  
405,601  
426,785  
560,095  
32,724  
33,042  
33,430  
47,874  
238,103  
28,870  
29,092  
22,522  
36,990  
227,294  
3,854  
3,951  
10,908  
10,885  
10,809  
387,936  
370,973  
372,171  
378,910  
321,993  
387,936  
370,973  
372,171  
378,910  
321,993  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0