Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
459,768  
466,418  
420,660  
404,015  
405,601  
359,558  
367,112  
325,773  
261,733  
249,490  
74,832  
110,177  
78,691  
69,302  
62,651  
274,723  
249,129  
210,005  
184,205  
179,205  
7,253  
4,730  
35,212  
6,273  
6,224  
253  
254  
255  
259  
253  
2,496  
2,822  
1,610  
1,693  
1,156  
100,210  
99,306  
94,887  
142,282  
156,111  
212  
12  
12  
46,938  
46,938  
14,030  
14,451  
14,859  
14,948  
15,409  
23,352  
23,648  
23,943  
24,239  
24,535  
13,633  
12,727  
12,902  
12,772  
26,353  
47,664  
46,921  
41,368  
41,548  
40,749  
1,319  
1,548  
1,803  
1,838  
2,126  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
459,768  
466,418  
420,660  
404,015  
405,601  
24,371  
24,875  
32,724  
33,042  
33,430  
19,955  
20,984  
28,870  
29,092  
22,522  
4,417  
3,891  
3,854  
3,951  
10,908  
435,397  
441,543  
387,936  
370,973  
372,171  
435,397  
441,543  
387,936  
370,973  
372,171  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0