Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
466,418  
420,660  
404,015  
405,601  
426,785  
367,112  
325,773  
261,733  
249,490  
269,958  
110,177  
78,691  
69,302  
62,651  
101,945  
249,129  
210,005  
184,205  
179,205  
161,705  
4,730  
35,212  
6,273  
6,224  
4,437  
254  
255  
259  
253  
301  
2,822  
1,610  
1,693  
1,156  
1,568  
99,306  
94,887  
142,282  
156,111  
156,827  
12  
12  
46,938  
46,938  
46,938  
14,451  
14,859  
14,948  
15,409  
15,738  
23,648  
23,943  
24,239  
24,535  
24,831  
12,727  
12,902  
12,772  
26,353  
26,137  
46,921  
41,368  
41,548  
40,749  
40,749  
1,548  
1,803  
1,838  
2,126  
2,433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
466,418  
420,660  
404,015  
405,601  
426,785  
24,875  
32,724  
33,042  
33,430  
47,874  
20,984  
28,870  
29,092  
22,522  
36,990  
3,891  
3,854  
3,951  
10,908  
10,885  
441,543  
387,936  
370,973  
372,171  
378,910  
441,543  
387,936  
370,973  
372,171  
378,910  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0