Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
537,540  
476,054  
468,796  
459,768  
466,418  
443,920  
378,119  
369,055  
359,558  
367,112  
954  
74,938  
162,677  
74,832  
110,177  
439,700  
294,400  
194,700  
274,723  
249,129  
2,325  
6,829  
6,228  
7,253  
4,730  
0  
23  
255  
253  
254  
941  
1,928  
5,195  
2,496  
2,822  
93,619  
97,935  
99,741  
100,210  
99,306  
0  
212  
212  
212  
12  
13,196  
13,706  
14,039  
14,030  
14,451  
22,712  
23,011  
23,056  
23,352  
23,648  
11,878  
12,727  
12,727  
13,633  
12,727  
43,458  
44,927  
48,288  
47,664  
46,921  
2,374  
3,352  
1,419  
1,319  
1,548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
537,540  
476,054  
468,796  
459,768  
466,418  
91,248  
27,653  
28,725  
24,371  
24,875  
86,718  
23,154  
24,359  
19,955  
20,984  
4,530  
4,498  
4,366  
4,417  
3,891  
446,292  
448,401  
440,071  
435,397  
441,543  
446,292  
448,401  
440,071  
435,397  
441,543  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0