Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Hội (KHA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
404,015  
405,601  
426,785  
560,095  
495,589  
261,733  
249,490  
269,958  
401,703  
341,004  
69,302  
62,651  
101,945  
95,914  
84,547  
184,205  
179,205  
161,705  
160,005  
106,505  
6,273  
6,224  
4,437  
6,616  
10,717  
259  
253  
301  
137,513  
137,465  
1,693  
1,156  
1,568  
1,654  
1,771  
142,282  
156,111  
156,827  
158,392  
154,585  
46,938  
46,938  
46,938  
46,938  
46,938  
14,948  
15,409  
15,738  
14,977  
15,133  
24,239  
24,535  
24,831  
25,156  
24,880  
12,772  
26,353  
26,137  
28,700  
27,059  
41,548  
40,749  
40,749  
41,568  
39,568  
1,838  
2,126  
2,433  
1,053  
1,007  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
404,015  
405,601  
426,785  
560,095  
495,589  
33,042  
33,430  
47,874  
238,103  
175,362  
29,092  
22,522  
36,990  
227,294  
164,450  
3,951  
10,908  
10,885  
10,809  
10,912  
370,973  
372,171  
378,910  
321,993  
320,228  
370,973  
372,171  
378,910  
321,993  
320,228  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0