Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (KGM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,054,782  
1,088,963  
1,101,937  
1,201,773  
1,054,103  
777,936  
819,029  
825,186  
926,734  
765,157  
91,061  
24,786  
85,973  
99,144  
119,072  
0  
0  
0  
0  
0  
158,005  
264,951  
113,691  
134,274  
103,539  
509,131  
508,467  
609,557  
677,702  
532,481  
19,739  
20,825  
15,965  
15,613  
10,065  
276,845  
269,934  
276,750  
275,039  
288,946  
48  
48  
48  
48  
48  
230,386  
227,808  
234,374  
233,648  
245,120  
0  
0  
0  
0  
0  
1,356  
1,356  
1,370  
1,356  
1,356  
0  
0  
0  
0  
0  
45,055  
40,722  
40,957  
39,986  
42,421  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,054,782  
1,088,963  
1,101,937  
1,201,773  
1,054,103  
783,018  
807,314  
822,773  
895,583  
768,615  
778,571  
803,033  
819,430  
887,181  
722,335  
4,447  
4,281  
3,343  
8,402  
46,280  
271,763  
281,648  
279,163  
306,190  
285,488  
271,763  
281,648  
279,163  
306,190  
285,488  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0