Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (KGM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,101,937  
1,201,773  
1,054,103  
1,300,226  
1,257,194  
825,186  
926,734  
765,157  
1,007,422  
961,731  
85,973  
99,144  
119,072  
15,196  
39,269  
0  
0  
0  
0  
0  
113,691  
134,274  
103,539  
199,471  
167,159  
609,557  
677,702  
532,481  
780,584  
741,311  
15,965  
15,613  
10,065  
12,170  
13,992  
276,750  
275,039  
288,946  
292,805  
295,463  
48  
48  
48  
48  
48  
234,374  
233,648  
245,120  
250,147  
253,806  
0  
0  
0  
0  
0  
1,370  
1,356  
1,356  
1,356  
1,356  
0  
0  
0  
0  
0  
40,957  
39,986  
42,421  
41,254  
40,252  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,101,937  
1,201,773  
1,054,103  
1,300,226  
1,257,194  
822,773  
895,583  
768,615  
1,036,656  
999,640  
819,430  
887,181  
722,335  
987,699  
955,224  
3,343  
8,402  
46,280  
48,957  
44,416  
279,163  
306,190  
285,488  
263,571  
257,554  
279,163  
306,190  
285,488  
263,571  
257,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0