Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Kiên Giang (KGM: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,088,963  
1,101,937  
1,201,773  
1,054,103  
1,300,226  
819,029  
825,186  
926,734  
765,157  
1,007,422  
24,786  
85,973  
99,144  
119,072  
15,196  
0  
0  
0  
0  
0  
264,951  
113,691  
134,274  
103,539  
199,471  
508,467  
609,557  
677,702  
532,481  
780,584  
20,825  
15,965  
15,613  
10,065  
12,170  
269,934  
276,750  
275,039  
288,946  
292,805  
48  
48  
48  
48  
48  
227,808  
234,374  
233,648  
245,120  
250,147  
0  
0  
0  
0  
0  
1,356  
1,370  
1,356  
1,356  
1,356  
0  
0  
0  
0  
0  
40,722  
40,957  
39,986  
42,421  
41,254  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,088,963  
1,101,937  
1,201,773  
1,054,103  
1,300,226  
807,314  
822,773  
895,583  
768,615  
1,036,656  
803,033  
819,430  
887,181  
722,335  
987,699  
4,281  
3,343  
8,402  
46,280  
48,957  
281,648  
279,163  
306,190  
285,488  
263,571  
281,648  
279,163  
306,190  
285,488  
263,571  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0