Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,616  
82,073  
88,596  
85,690  
92,305  
33,230  
30,053  
38,009  
46,789  
63,789  
6,701  
5,489  
1,202  
3,825  
6,207  
0  
0  
0  
0  
0  
11,136  
9,845  
23,551  
18,848  
28,315  
15,319  
14,623  
13,213  
24,103  
29,223  
74  
95  
42  
13  
45  
51,386  
52,020  
50,587  
38,901  
28,516  
0  
448  
448  
448  
448  
7,880  
8,522  
9,179  
13,443  
14,508  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
43,053  
43,050  
40,960  
25,010  
13,543  
452  
0  
0  
0  
16  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,616  
82,073  
88,596  
85,690  
92,305  
9,691  
6,698  
13,246  
10,431  
17,195  
6,667  
3,328  
9,557  
6,424  
12,631  
3,025  
3,369  
3,688  
4,007  
4,565  
74,924  
75,375  
75,350  
75,259  
75,109  
74,924  
75,375  
75,350  
75,259  
75,109  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0