Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
81,516  
75,505  
75,741  
84,616  
82,073  
75,357  
62,831  
24,810  
33,230  
30,053  
67,281  
15,768  
8,214  
6,701  
5,489  
0  
0  
0  
0  
0  
4,968  
46,904  
1,216  
11,136  
9,845  
2,998  
0  
15,147  
15,319  
14,623  
111  
158  
234  
74  
95  
6,158  
12,675  
50,930  
51,386  
52,020  
107  
107  
107  
0  
448  
6,051  
6,680  
7,308  
7,880  
8,522  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,888  
43,515  
43,053  
43,050  
0  
0  
0  
452  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
81,516  
75,505  
75,741  
84,616  
82,073  
4,491  
720  
836  
9,691  
6,698  
4,170  
371  
460  
6,667  
3,328  
321  
348  
376  
3,025  
3,369  
77,024  
74,786  
74,905  
74,924  
75,375  
77,024  
74,786  
74,905  
74,924  
75,375  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0