Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
75,505  
75,741  
84,616  
82,073  
88,596  
62,831  
24,810  
33,230  
30,053  
38,009  
15,768  
8,214  
6,701  
5,489  
1,202  
0  
0  
0  
0  
0  
46,904  
1,216  
11,136  
9,845  
23,551  
0  
15,147  
15,319  
14,623  
13,213  
158  
234  
74  
95  
42  
12,675  
50,930  
51,386  
52,020  
50,587  
107  
107  
0  
448  
448  
6,680  
7,308  
7,880  
8,522  
9,179  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,888  
43,515  
43,053  
43,050  
40,960  
0  
0  
452  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
75,505  
75,741  
84,616  
82,073  
88,596  
720  
836  
9,691  
6,698  
13,246  
371  
460  
6,667  
3,328  
9,557  
348  
376  
3,025  
3,369  
3,688  
74,786  
74,905  
74,924  
75,375  
75,350  
74,786  
74,905  
74,924  
75,375  
75,350  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0