Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
94,961  
105,027  
128,842  
108,892  
 
69,367  
79,870  
99,483  
77,160  
 
5,263  
4,252  
2,943  
3,522  
 
0  
0  
0  
0  
 
36,850  
49,433  
70,462  
53,173  
 
27,072  
25,932  
25,702  
20,360  
 
182  
253  
376  
105  
 
25,594  
25,158  
29,358  
31,732  
 
107  
107  
107  
0  
 
13,775  
11,527  
12,955  
15,533  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
11,500  
13,401  
16,144  
16,144  
 
212  
123  
152  
55  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
94,961  
105,027  
128,842  
108,892  
 
19,699  
29,802  
54,277  
33,973  
 
15,439  
28,452  
45,097  
26,005  
 
4,260  
1,350  
9,180  
7,968  
 
75,262  
75,226  
74,565  
74,919  
 
75,262  
75,226  
74,565  
74,919  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0