Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,596  
85,690  
92,305  
94,961  
105,027  
38,009  
46,789  
63,789  
69,367  
79,870  
1,202  
3,825  
6,207  
5,263  
4,252  
0  
0  
0  
0  
0  
23,551  
18,848  
28,315  
36,850  
49,433  
13,213  
24,103  
29,223  
27,072  
25,932  
42  
13  
45  
182  
253  
50,587  
38,901  
28,516  
25,594  
25,158  
448  
448  
448  
107  
107  
9,179  
13,443  
14,508  
13,775  
11,527  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
40,960  
25,010  
13,543  
11,500  
13,401  
0  
0  
16  
212  
123  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,596  
85,690  
92,305  
94,961  
105,027  
13,246  
10,431  
17,195  
19,699  
29,802  
9,557  
6,424  
12,631  
15,439  
28,452  
3,688  
4,007  
4,565  
4,260  
1,350  
75,350  
75,259  
75,109  
75,262  
75,226  
75,350  
75,259  
75,109  
75,262  
75,226  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0