Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Long Thành (KDM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,305  
94,961  
105,027  
128,842  
108,892  
63,789  
69,367  
79,870  
99,483  
77,160  
6,207  
5,263  
4,252  
2,943  
3,522  
0  
0  
0  
0  
0  
28,315  
36,850  
49,433  
70,462  
53,173  
29,223  
27,072  
25,932  
25,702  
20,360  
45  
182  
253  
376  
105  
28,516  
25,594  
25,158  
29,358  
31,732  
448  
107  
107  
107  
0  
14,508  
13,775  
11,527  
12,955  
15,533  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,543  
11,500  
13,401  
16,144  
16,144  
16  
212  
123  
152  
55  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,305  
94,961  
105,027  
128,842  
108,892  
17,195  
19,699  
29,802  
54,277  
33,973  
12,631  
15,439  
28,452  
45,097  
26,005  
4,565  
4,260  
1,350  
9,180  
7,968  
75,109  
75,262  
75,226  
74,565  
74,919  
75,109  
75,262  
75,226  
74,565  
74,919  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0