Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,452,980  
9,597,363  
8,609,034  
7,416,648  
7,796,387  
8,789,840  
8,907,510  
7,895,580  
6,701,382  
7,113,875  
1,363,259  
2,591,321  
1,978,127  
819,210  
959,022  
0  
260  
0  
510  
0  
2,310,972  
1,663,619  
1,622,141  
1,929,426  
1,590,680  
4,953,569  
4,620,859  
4,237,637  
3,903,499  
4,509,564  
162,041  
31,451  
57,675  
48,736  
54,609  
663,140  
689,854  
713,454  
715,267  
682,512  
135,240  
124,223  
126,015  
127,995  
80,433  
30,409  
30,341  
30,641  
26,932  
27,889  
5,388  
5,253  
27,095  
80,375  
81,007  
345,122  
312,113  
273,686  
272,529  
271,948  
102,457  
98,457  
187,034  
182,709  
189,382  
44,524  
119,465  
68,984  
24,726  
31,854  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,452,980  
9,597,363  
8,609,034  
7,416,648  
7,796,387  
2,950,605  
3,401,298  
3,815,742  
2,786,579  
3,322,449  
1,753,170  
1,695,947  
1,382,721  
1,204,819  
1,601,696  
1,197,435  
1,705,350  
2,433,021  
1,581,760  
1,720,753  
6,502,375  
6,196,066  
4,793,292  
4,630,069  
4,473,938  
6,502,375  
6,196,066  
4,793,292  
4,630,069  
4,473,938  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0