Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,012,814  
8,123,394  
8,562,847  
4,909,161  
4,267,587  
7,094,830  
7,159,120  
7,652,102  
4,272,604  
4,231,373  
576,408  
543,289  
982,506  
248,550  
632,335  
510  
510  
44,010  
0  
0  
685,373  
820,455  
674,624  
688,817  
1,052,874  
5,796,118  
5,728,847  
5,857,279  
3,260,534  
2,495,750  
36,422  
66,019  
93,683  
74,704  
50,414  
917,984  
964,274  
910,744  
636,556  
36,214  
101,648  
112,500  
106,928  
0  
0  
29,420  
30,578  
31,677  
7,386  
7,910  
83,121  
84,025  
84,914  
0  
0  
473,572  
483,676  
439,962  
0  
0  
206,494  
233,406  
226,572  
571,726  
14,000  
23,730  
20,089  
20,692  
57,445  
14,304  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,012,814  
8,123,394  
8,562,847  
4,909,161  
4,267,587  
3,651,384  
3,905,703  
4,378,200  
2,351,627  
1,782,968  
1,021,831  
715,837  
1,048,816  
284,525  
544,587  
2,629,553  
3,189,866  
3,329,383  
2,067,102  
1,238,380  
4,361,430  
4,217,690  
4,184,647  
2,557,534  
2,484,620  
4,361,430  
4,217,690  
4,184,647  
2,557,534  
2,484,620  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0