Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,796,387  
7,918,462  
8,558,979  
8,012,814  
8,123,394  
7,113,875  
7,196,950  
7,629,980  
7,094,830  
7,159,120  
959,022  
1,059,489  
798,261  
576,408  
543,289  
0  
510  
510  
510  
510  
1,590,680  
1,402,941  
923,153  
685,373  
820,455  
4,509,564  
4,672,477  
5,868,937  
5,796,118  
5,728,847  
54,609  
61,533  
39,119  
36,422  
66,019  
682,512  
721,512  
928,999  
917,984  
964,274  
80,433  
86,486  
107,246  
101,648  
112,500  
27,889  
27,524  
29,089  
29,420  
30,578  
81,007  
81,749  
82,371  
83,121  
84,025  
271,948  
272,425  
466,938  
473,572  
483,676  
189,382  
208,585  
205,346  
206,494  
233,406  
31,854  
44,743  
38,010  
23,730  
20,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,796,387  
7,918,462  
8,558,979  
8,012,814  
8,123,394  
3,322,449  
3,530,041  
4,141,340  
3,651,384  
3,905,703  
1,601,696  
1,243,155  
1,321,820  
1,021,831  
715,837  
1,720,753  
2,286,886  
2,819,520  
2,629,553  
3,189,866  
4,473,938  
4,388,421  
4,417,640  
4,361,430  
4,217,690  
4,473,938  
4,388,421  
4,417,640  
4,361,430  
4,217,690  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0