Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,792,231  
9,359,942  
9,452,980  
9,597,363  
8,609,034  
9,150,923  
8,734,018  
8,789,840  
8,907,510  
7,895,580  
1,708,512  
1,426,551  
1,363,259  
2,591,321  
1,978,127  
0  
5,000  
0  
260  
0  
1,486,280  
1,876,201  
2,310,972  
1,663,619  
1,622,141  
5,768,419  
5,269,441  
4,953,569  
4,620,859  
4,237,637  
187,713  
156,824  
162,041  
31,451  
57,675  
641,308  
625,924  
663,140  
689,854  
713,454  
124,368  
127,724  
135,240  
124,223  
126,015  
32,585  
32,519  
30,409  
30,341  
30,641  
5,192  
5,348  
5,388  
5,253  
27,095  
425,984  
401,131  
345,122  
312,113  
273,686  
14,300  
14,300  
102,457  
98,457  
187,034  
38,879  
44,902  
44,524  
119,465  
68,984  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,792,231  
9,359,942  
9,452,980  
9,597,363  
8,609,034  
3,428,205  
2,960,579  
2,950,605  
3,401,298  
3,815,742  
2,242,618  
2,188,446  
1,753,170  
1,695,947  
1,382,721  
1,185,587  
772,133  
1,197,435  
1,705,350  
2,433,021  
6,364,027  
6,399,363  
6,502,375  
6,196,066  
4,793,292  
6,364,027  
6,399,363  
6,502,375  
6,196,066  
4,793,292  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0