Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,609,034  
7,416,648  
7,796,387  
7,918,462  
8,558,979  
7,895,580  
6,701,382  
7,113,875  
7,196,950  
7,629,980  
1,978,127  
819,210  
959,022  
1,059,489  
798,261  
0  
510  
0  
510  
510  
1,622,141  
1,929,426  
1,590,680  
1,402,941  
923,153  
4,237,637  
3,903,499  
4,509,564  
4,672,477  
5,868,937  
57,675  
48,736  
54,609  
61,533  
39,119  
713,454  
715,267  
682,512  
721,512  
928,999  
126,015  
127,995  
80,433  
86,486  
107,246  
30,641  
26,932  
27,889  
27,524  
29,089  
27,095  
80,375  
81,007  
81,749  
82,371  
273,686  
272,529  
271,948  
272,425  
466,938  
187,034  
182,709  
189,382  
208,585  
205,346  
68,984  
24,726  
31,854  
44,743  
38,010  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,609,034  
7,416,648  
7,796,387  
7,918,462  
8,558,979  
3,815,742  
2,786,579  
3,322,449  
3,530,041  
4,141,340  
1,382,721  
1,204,819  
1,601,696  
1,243,155  
1,321,820  
2,433,021  
1,581,760  
1,720,753  
2,286,886  
2,819,520  
4,793,292  
4,630,069  
4,473,938  
4,388,421  
4,417,640  
4,793,292  
4,630,069  
4,473,938  
4,388,421  
4,417,640  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0