Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,558,979  
8,012,814  
8,123,394  
8,562,847  
4,909,161  
7,629,980  
7,094,830  
7,159,120  
7,652,102  
4,272,604  
798,261  
576,408  
543,289  
982,506  
248,550  
510  
510  
510  
44,010  
0  
923,153  
685,373  
820,455  
674,624  
688,817  
5,868,937  
5,796,118  
5,728,847  
5,857,279  
3,260,534  
39,119  
36,422  
66,019  
93,683  
74,704  
928,999  
917,984  
964,274  
910,744  
636,556  
107,246  
101,648  
112,500  
106,928  
0  
29,089  
29,420  
30,578  
31,677  
7,386  
82,371  
83,121  
84,025  
84,914  
0  
466,938  
473,572  
483,676  
439,962  
0  
205,346  
206,494  
233,406  
226,572  
571,726  
38,010  
23,730  
20,089  
20,692  
57,445  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,558,979  
8,012,814  
8,123,394  
8,562,847  
4,909,161  
4,141,340  
3,651,384  
3,905,703  
4,378,200  
2,351,627  
1,321,820  
1,021,831  
715,837  
1,048,816  
284,525  
2,819,520  
2,629,553  
3,189,866  
3,329,383  
2,067,102  
4,417,640  
4,361,430  
4,217,690  
4,184,647  
2,557,534  
4,417,640  
4,361,430  
4,217,690  
4,184,647  
2,557,534  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0