Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,054,080  
1,219,713  
1,170,137  
1,241,467  
1,278,087  
294,644  
447,191  
383,841  
467,071  
508,834  
38,726  
105,039  
26,765  
88,001  
101,132  
0  
0  
0  
0  
80,000  
138,180  
209,850  
211,555  
263,908  
228,924  
111,597  
124,332  
110,449  
109,974  
91,148  
6,140  
7,969  
35,072  
5,188  
7,629  
759,437  
772,522  
786,296  
774,396  
769,253  
6,162  
6,082  
6,091  
6,211  
6,081  
632,354  
638,619  
653,969  
665,187  
632,300  
0  
0  
0  
0  
0  
30,077  
38,309  
37,065  
16,338  
41,851  
0  
0  
0  
0  
0  
90,844  
89,511  
89,171  
86,660  
89,021  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,054,080  
1,219,713  
1,170,137  
1,241,467  
1,278,087  
355,982  
444,030  
443,730  
504,767  
471,178  
225,899  
314,727  
290,903  
309,641  
252,039  
130,083  
129,303  
152,827  
195,126  
219,139  
698,099  
775,683  
726,407  
736,700  
806,909  
698,099  
775,683  
726,407  
736,700  
806,909  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0