Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,219,713  
1,170,137  
1,241,467  
1,278,087  
1,286,620  
447,191  
383,841  
467,071  
508,834  
508,946  
105,039  
26,765  
88,001  
101,132  
29,962  
0  
0  
0  
80,000  
0  
209,850  
211,555  
263,908  
228,924  
337,212  
124,332  
110,449  
109,974  
91,148  
132,802  
7,969  
35,072  
5,188  
7,629  
8,970  
772,522  
786,296  
774,396  
769,253  
777,674  
6,082  
6,091  
6,211  
6,081  
1,316  
638,619  
653,969  
665,187  
632,300  
628,809  
0  
0  
0  
0  
0  
38,309  
37,065  
16,338  
41,851  
55,161  
0  
0  
0  
0  
0  
89,511  
89,171  
86,660  
89,021  
92,387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,219,713  
1,170,137  
1,241,467  
1,278,087  
1,286,620  
444,030  
443,730  
504,767  
471,178  
541,814  
314,727  
290,903  
309,641  
252,039  
319,654  
129,303  
152,827  
195,126  
219,139  
222,160  
775,683  
726,407  
736,700  
806,909  
744,805  
775,683  
726,407  
736,700  
806,909  
744,805  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0