Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,056,007  
1,054,080  
1,219,713  
1,170,137  
1,241,467  
311,686  
294,644  
447,191  
383,841  
467,071  
45,117  
38,726  
105,039  
26,765  
88,001  
0  
0  
0  
0  
0  
160,174  
138,180  
209,850  
211,555  
263,908  
98,516  
111,597  
124,332  
110,449  
109,974  
7,879  
6,140  
7,969  
35,072  
5,188  
744,321  
759,437  
772,522  
786,296  
774,396  
5,662  
6,162  
6,082  
6,091  
6,211  
644,211  
632,354  
638,619  
653,969  
665,187  
0  
0  
0  
0  
0  
8,635  
30,077  
38,309  
37,065  
16,338  
0  
0  
0  
0  
0  
85,813  
90,844  
89,511  
89,171  
86,660  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,056,007  
1,054,080  
1,219,713  
1,170,137  
1,241,467  
375,347  
355,982  
444,030  
443,730  
504,767  
267,913  
225,899  
314,727  
290,903  
309,641  
107,435  
130,083  
129,303  
152,827  
195,126  
680,660  
698,099  
775,683  
726,407  
736,700  
680,660  
698,099  
775,683  
726,407  
736,700  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0