Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,502,600  
12,522,200  
12,248,891  
12,328,992  
10,746,669  
5,347,120  
5,045,413  
5,007,104  
4,956,393  
4,822,241  
705,402  
716,541  
683,959  
746,913  
646,458  
2,344,029  
2,007,920  
2,227,511  
2,227,511  
2,122,072  
695,088  
942,411  
908,499  
916,211  
912,230  
1,135,080  
1,195,527  
1,036,449  
924,114  
976,167  
467,521  
183,014  
150,687  
141,644  
165,314  
7,155,480  
7,476,787  
7,241,787  
7,372,599  
5,924,428  
86,274  
92,128  
92,181  
92,163  
117,743  
2,881,102  
3,188,959  
3,199,524  
3,247,454  
2,282,342  
5,130  
5,178  
5,226  
5,274  
5,322  
19,847  
18,782  
34,627  
48,426  
43,183  
3,642,574  
3,568,134  
3,502,868  
3,566,249  
2,240,027  
520,552  
603,607  
407,360  
413,032  
1,235,811  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,502,600  
12,522,200  
12,248,891  
12,328,992  
10,746,669  
4,103,195  
4,148,551  
3,822,597  
3,913,362  
2,913,651  
2,806,025  
2,487,733  
2,157,267  
2,245,735  
1,719,845  
1,297,170  
1,660,817  
1,665,330  
1,667,627  
1,193,807  
8,399,405  
8,373,649  
8,426,294  
8,415,631  
7,833,017  
8,399,405  
8,373,649  
8,426,294  
8,415,631  
7,833,017  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0