Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,330,631  
10,746,669  
11,247,324  
11,663,429  
11,613,241  
4,958,835  
4,822,241  
5,335,753  
5,410,577  
5,404,758  
745,413  
646,458  
1,897,257  
2,440,045  
2,253,726  
2,229,011  
2,122,072  
1,286,356  
864,464  
1,084,840  
923,807  
912,230  
1,046,762  
1,233,390  
998,622  
919,252  
976,167  
970,365  
748,673  
940,691  
141,353  
165,314  
135,014  
124,004  
126,879  
7,371,796  
5,924,428  
5,911,571  
6,252,853  
6,208,483  
85,901  
117,743  
119,122  
119,223  
113,064  
3,251,424  
2,282,342  
2,336,975  
2,687,407  
2,716,679  
5,274  
5,322  
5,370  
5,429  
5,505  
48,426  
43,183  
23,183  
57,919  
79,127  
3,566,249  
2,240,027  
2,157,487  
2,091,904  
1,964,718  
414,521  
1,235,811  
1,269,434  
206,156  
1,329,390  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
1,084,815  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,330,631  
10,746,669  
11,247,324  
11,663,429  
11,613,241  
3,910,060  
2,913,651  
3,405,635  
3,753,818  
3,514,879  
2,236,285  
1,719,845  
2,165,898  
2,340,442  
2,095,978  
1,673,775  
1,193,807  
1,239,737  
1,413,376  
1,418,901  
8,420,571  
7,833,017  
7,841,689  
7,909,611  
8,098,362  
8,420,571  
7,833,017  
7,841,689  
7,909,611  
8,098,362  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0