Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,613,241  
8,632,031  
8,865,783  
7,139,862  
6,316,246  
5,404,758  
4,871,914  
5,104,359  
4,440,869  
3,379,408  
2,253,726  
1,323,526  
2,333,338  
116,923  
88,018  
1,084,840  
803,764  
3,504  
1,938,614  
1,938,739  
998,622  
1,913,609  
1,989,056  
2,182,890  
1,164,997  
940,691  
723,556  
673,455  
142,269  
127,262  
126,879  
107,458  
105,006  
60,173  
60,392  
6,208,483  
3,760,117  
3,761,423  
2,698,993  
2,936,838  
113,064  
27,923  
27,732  
28,737  
29,149  
2,716,679  
1,188,128  
1,193,317  
772,913  
736,886  
5,505  
0  
0  
0  
0  
79,127  
35,559  
47,702  
165,409  
237,634  
1,964,718  
1,656,409  
1,614,917  
1,602,383  
1,777,617  
1,329,390  
160,818  
168,599  
129,550  
155,552  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
691,279  
709,157  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,613,241  
8,632,031  
8,865,783  
7,139,862  
6,316,246  
3,514,879  
2,396,089  
2,585,386  
1,167,249  
1,016,362  
2,095,978  
1,356,454  
1,551,529  
945,335  
848,507  
1,418,901  
1,039,635  
1,033,856  
221,914  
167,855  
8,098,362  
6,235,942  
6,280,397  
5,972,613  
5,299,884  
8,098,362  
6,235,942  
6,280,397  
5,972,613  
5,299,884  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0