Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,248,891  
12,328,992  
10,746,669  
11,247,324  
11,663,429  
5,007,104  
4,956,393  
4,822,241  
5,335,753  
5,410,577  
683,959  
746,913  
646,458  
1,897,257  
2,440,045  
2,227,511  
2,227,511  
2,122,072  
1,286,356  
864,464  
908,499  
916,211  
912,230  
1,046,762  
1,233,390  
1,036,449  
924,114  
976,167  
970,365  
748,673  
150,687  
141,644  
165,314  
135,014  
124,004  
7,241,787  
7,372,599  
5,924,428  
5,911,571  
6,252,853  
92,181  
92,163  
117,743  
119,122  
119,223  
3,199,524  
3,247,454  
2,282,342  
2,336,975  
2,687,407  
5,226  
5,274  
5,322  
5,370  
5,429  
34,627  
48,426  
43,183  
23,183  
57,919  
3,502,868  
3,566,249  
2,240,027  
2,157,487  
2,091,904  
407,360  
413,032  
1,235,811  
1,269,434  
206,156  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
1,084,815  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,248,891  
12,328,992  
10,746,669  
11,247,324  
11,663,429  
3,822,597  
3,913,362  
2,913,651  
3,405,635  
3,753,818  
2,157,267  
2,245,735  
1,719,845  
2,165,898  
2,340,442  
1,665,330  
1,667,627  
1,193,807  
1,239,737  
1,413,376  
8,426,294  
8,415,631  
7,833,017  
7,841,689  
7,909,611  
8,426,294  
8,415,631  
7,833,017  
7,841,689  
7,909,611  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0