Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,632,031  
8,865,783  
7,139,862  
6,316,246  
6,353,045  
4,871,914  
5,104,359  
4,440,869  
3,379,408  
3,661,946  
1,323,526  
2,333,338  
116,923  
88,018  
345,658  
803,764  
3,504  
1,938,614  
1,938,739  
1,943,693  
1,913,609  
1,989,056  
2,182,890  
1,164,997  
1,162,757  
723,556  
673,455  
142,269  
127,262  
120,840  
107,458  
105,006  
60,173  
60,392  
88,997  
3,760,117  
3,761,423  
2,698,993  
2,936,838  
2,691,098  
27,923  
27,732  
28,737  
29,149  
26,515  
1,188,128  
1,193,317  
772,913  
736,886  
715,314  
0  
0  
0  
0  
0  
35,559  
47,702  
165,409  
237,634  
74,021  
1,656,409  
1,614,917  
1,602,383  
1,777,617  
1,755,755  
160,818  
168,599  
129,550  
155,552  
119,493  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
691,279  
709,157  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,632,031  
8,865,783  
7,139,862  
6,316,246  
6,353,045  
2,396,089  
2,585,386  
1,167,249  
1,016,362  
963,639  
1,356,454  
1,551,529  
945,335  
848,507  
848,931  
1,039,635  
1,033,856  
221,914  
167,855  
114,708  
6,235,942  
6,280,397  
5,972,613  
5,299,884  
5,389,406  
6,235,942  
6,280,397  
5,972,613  
5,299,884  
5,389,406  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0