Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,663,429  
11,613,241  
8,632,031  
8,865,783  
7,139,862  
5,410,577  
5,404,758  
4,871,914  
5,104,359  
4,440,869  
2,440,045  
2,253,726  
1,323,526  
2,333,338  
116,923  
864,464  
1,084,840  
803,764  
3,504  
1,938,614  
1,233,390  
998,622  
1,913,609  
1,989,056  
2,182,890  
748,673  
940,691  
723,556  
673,455  
142,269  
124,004  
126,879  
107,458  
105,006  
60,173  
6,252,853  
6,208,483  
3,760,117  
3,761,423  
2,698,993  
119,223  
113,064  
27,923  
27,732  
28,737  
2,687,407  
2,716,679  
1,188,128  
1,193,317  
772,913  
5,429  
5,505  
0  
0  
0  
57,919  
79,127  
35,559  
47,702  
165,409  
2,091,904  
1,964,718  
1,656,409  
1,614,917  
1,602,383  
206,156  
1,329,390  
160,818  
168,599  
129,550  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
1,084,815  
0  
691,279  
709,157  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,663,429  
11,613,241  
8,632,031  
8,865,783  
7,139,862  
3,753,818  
3,514,879  
2,396,089  
2,585,386  
1,167,249  
2,340,442  
2,095,978  
1,356,454  
1,551,529  
945,335  
1,413,376  
1,418,901  
1,039,635  
1,033,856  
221,914  
7,909,611  
8,098,362  
6,235,942  
6,280,397  
5,972,613  
7,909,611  
8,098,362  
6,235,942  
6,280,397  
5,972,613  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0