Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,005,375  
8,632,031  
8,865,783  
7,139,862  
6,316,246  
5,810,261  
4,871,914  
5,104,359  
4,440,869  
3,379,408  
2,253,726  
1,323,526  
2,333,338  
116,923  
88,018  
1,084,840  
803,764  
3,504  
1,938,614  
1,938,739  
1,391,256  
1,913,609  
1,989,056  
2,182,890  
1,164,997  
947,753  
723,556  
673,455  
142,269  
127,262  
132,685  
107,458  
105,006  
60,173  
60,392  
6,195,114  
3,760,117  
3,761,423  
2,698,993  
2,936,838  
114,676  
27,923  
27,732  
28,737  
29,149  
2,671,848  
1,188,128  
1,193,317  
772,913  
736,886  
5,505  
0  
0  
0  
0  
62,025  
35,559  
47,702  
165,409  
237,634  
1,964,675  
1,656,409  
1,614,917  
1,602,383  
1,777,617  
255,483  
160,818  
168,599  
129,550  
155,552  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
1,120,902  
691,279  
709,157  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,005,375  
8,632,031  
8,865,783  
7,139,862  
6,316,246  
3,896,876  
2,396,089  
2,585,386  
1,167,249  
1,016,362  
2,475,448  
1,356,454  
1,551,529  
945,335  
848,507  
1,421,428  
1,039,635  
1,033,856  
221,914  
167,855  
8,108,499  
6,235,942  
6,280,397  
5,972,613  
5,299,884  
8,108,499  
6,235,942  
6,280,397  
5,972,613  
5,299,884  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0