Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,746,669  
11,247,324  
11,663,429  
11,613,241  
8,632,031  
4,822,241  
5,335,753  
5,410,577  
5,404,758  
4,871,914  
646,458  
1,897,257  
2,440,045  
2,253,726  
1,323,526  
2,122,072  
1,286,356  
864,464  
1,084,840  
803,764  
912,230  
1,046,762  
1,233,390  
998,622  
1,913,609  
976,167  
970,365  
748,673  
940,691  
723,556  
165,314  
135,014  
124,004  
126,879  
107,458  
5,924,428  
5,911,571  
6,252,853  
6,208,483  
3,760,117  
117,743  
119,122  
119,223  
113,064  
27,923  
2,282,342  
2,336,975  
2,687,407  
2,716,679  
1,188,128  
5,322  
5,370  
5,429  
5,505  
0  
43,183  
23,183  
57,919  
79,127  
35,559  
2,240,027  
2,157,487  
2,091,904  
1,964,718  
1,656,409  
1,235,811  
1,269,434  
206,156  
1,329,390  
160,818  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
1,084,815  
0  
691,279  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,746,669  
11,247,324  
11,663,429  
11,613,241  
8,632,031  
2,913,651  
3,405,635  
3,753,818  
3,514,879  
2,396,089  
1,719,845  
2,165,898  
2,340,442  
2,095,978  
1,356,454  
1,193,807  
1,239,737  
1,413,376  
1,418,901  
1,039,635  
7,833,017  
7,841,689  
7,909,611  
8,098,362  
6,235,942  
7,833,017  
7,841,689  
7,909,611  
8,098,362  
6,235,942  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0