Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,139,862  
6,316,246  
6,353,045  
6,771,305  
7,938,658  
4,440,869  
3,379,408  
3,661,946  
4,199,762  
5,442,983  
116,923  
88,018  
345,658  
1,151,025  
4,326,341  
1,938,614  
1,938,739  
1,943,693  
1,908,783  
124,046  
2,182,890  
1,164,997  
1,162,757  
965,666  
777,039  
142,269  
127,262  
120,840  
94,936  
95,672  
60,173  
60,392  
88,997  
79,353  
119,885  
2,698,993  
2,936,838  
2,691,098  
2,571,543  
2,495,675  
28,737  
29,149  
26,515  
5,365  
5,775  
772,913  
736,886  
715,314  
662,260  
639,571  
0  
0  
0  
0  
0  
165,409  
237,634  
74,021  
86,913  
95,883  
1,602,383  
1,777,617  
1,755,755  
1,694,197  
1,679,482  
129,550  
155,552  
119,493  
122,810  
74,964  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,139,862  
6,316,246  
6,353,045  
6,771,305  
7,938,658  
1,167,249  
1,016,362  
963,639  
1,406,005  
1,889,015  
945,335  
848,507  
848,931  
1,349,690  
1,850,341  
221,914  
167,855  
114,708  
56,316  
38,674  
5,972,613  
5,299,884  
5,389,406  
5,365,300  
6,049,642  
5,972,613  
5,299,884  
5,389,406  
5,365,300  
6,049,642  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0