Công ty Cổ phần tập đoàn Kido (KDC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,247,324  
11,663,429  
11,613,241  
8,632,031  
8,865,783  
5,335,753  
5,410,577  
5,404,758  
4,871,914  
5,104,359  
1,897,257  
2,440,045  
2,253,726  
1,323,526  
2,333,338  
1,286,356  
864,464  
1,084,840  
803,764  
3,504  
1,046,762  
1,233,390  
998,622  
1,913,609  
1,989,056  
970,365  
748,673  
940,691  
723,556  
673,455  
135,014  
124,004  
126,879  
107,458  
105,006  
5,911,571  
6,252,853  
6,208,483  
3,760,117  
3,761,423  
119,122  
119,223  
113,064  
27,923  
27,732  
2,336,975  
2,687,407  
2,716,679  
1,188,128  
1,193,317  
5,370  
5,429  
5,505  
0  
0  
23,183  
57,919  
79,127  
35,559  
47,702  
2,157,487  
2,091,904  
1,964,718  
1,656,409  
1,614,917  
1,269,434  
206,156  
1,329,390  
160,818  
168,599  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
1,084,815  
0  
691,279  
709,157  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,247,324  
11,663,429  
11,613,241  
8,632,031  
8,865,783  
3,405,635  
3,753,818  
3,514,879  
2,396,089  
2,585,386  
2,165,898  
2,340,442  
2,095,978  
1,356,454  
1,551,529  
1,239,737  
1,413,376  
1,418,901  
1,039,635  
1,033,856  
7,841,689  
7,909,611  
8,098,362  
6,235,942  
6,280,397  
7,841,689  
7,909,611  
8,098,362  
6,235,942  
6,280,397  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0