Công ty Cổ phần Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng (KCB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,048  
 
163,714  
 
 
53,335  
 
75,308  
 
 
8,303  
 
1,925  
 
 
0  
 
0  
 
 
6,643  
 
6,936  
 
 
36,116  
 
64,853  
 
 
2,273  
 
1,594  
 
 
75,712  
 
88,407  
 
 
5,991  
 
4,523  
 
 
55,722  
 
67,490  
 
 
0  
 
0  
 
 
8,399  
 
12,239  
 
 
105  
 
105  
 
 
5,495  
 
4,049  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,048  
 
163,714  
 
 
53,079  
 
86,704  
 
 
46,884  
 
71,950  
 
 
6,195  
 
14,755  
 
 
75,969  
 
77,010  
 
 
70,802  
 
64,581  
 
 
5,167  
 
12,429  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0