Công ty Cổ phần Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng (KCB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,442  
 
129,048  
 
 
54,456  
 
53,335  
 
 
8,771  
 
8,303  
 
 
0  
 
0  
 
 
11,052  
 
6,643  
 
 
33,789  
 
36,116  
 
 
844  
 
2,273  
 
 
74,986  
 
75,712  
 
 
5,991  
 
5,991  
 
 
54,742  
 
55,722  
 
 
0  
 
0  
 
 
9,194  
 
8,399  
 
 
105  
 
105  
 
 
4,954  
 
5,495  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,442  
 
129,048  
 
 
38,994  
 
53,079  
 
 
29,733  
 
46,884  
 
 
9,262  
 
6,195  
 
 
90,448  
 
75,969  
 
 
87,003  
 
70,802  
 
 
3,445  
 
5,167  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0