Công ty Cổ phần Khoáng Sản Luyện Kim Cao Bằng (KCB: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
129,442  
 
 
 
 
54,456  
 
 
 
 
8,771  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
11,052  
 
 
 
 
33,789  
 
 
 
 
844  
 
 
 
 
74,986  
 
 
 
 
5,991  
 
 
 
 
54,742  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
9,194  
 
 
 
 
105  
 
 
 
 
4,954  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
129,442  
 
 
 
 
38,994  
 
 
 
 
29,733  
 
 
 
 
9,262  
 
 
 
 
90,448  
 
 
 
 
87,003  
 
 
 
 
3,445  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0