Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
41,227  
59,841  
34,647  
35,903  
43,421  
33,655  
52,112  
26,783  
27,981  
35,565  
1,735  
2,354  
403  
2,974  
2,628  
0  
0  
0  
0  
0  
16,050  
13,840  
4,497  
6,903  
14,591  
15,668  
34,485  
21,200  
17,986  
18,117  
202  
1,433  
683  
118  
228  
7,572  
7,729  
7,864  
7,921  
7,856  
0  
0  
0  
0  
0  
6,711  
6,808  
6,905  
7,014  
7,148  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
500  
500  
500  
380  
361  
421  
458  
407  
328  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
41,227  
59,841  
34,647  
35,903  
43,421  
20,399  
40,604  
14,596  
15,089  
22,902  
20,399  
40,604  
14,596  
15,089  
22,902  
0  
0  
0  
0  
0  
20,828  
19,236  
20,051  
20,814  
20,519  
20,828  
19,236  
20,051  
20,814  
20,519  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0