Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,288  
45,905  
55,367  
33,531  
35,825  
31,341  
37,982  
47,294  
25,327  
27,430  
4,975  
1,293  
768  
1,098  
1,814  
0  
0  
0  
0  
0  
9,307  
18,942  
10,878  
6,612  
10,306  
16,997  
17,556  
34,993  
16,878  
15,208  
63  
191  
655  
739  
102  
7,947  
7,923  
8,074  
8,204  
8,395  
0  
0  
0  
0  
26  
7,143  
7,271  
7,400  
7,528  
7,652  
0  
0  
0  
0  
0  
205  
0  
0  
34  
55  
380  
503  
503  
503  
503  
219  
148  
171  
138  
158  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,288  
45,905  
55,367  
33,531  
35,825  
18,740  
25,091  
36,187  
13,810  
15,321  
18,740  
25,091  
36,187  
13,810  
15,321  
0  
0  
0  
0  
0  
20,549  
20,814  
19,180  
19,721  
20,504  
20,549  
20,814  
19,180  
19,721  
20,504  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0