Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
45,905  
55,367  
33,531  
43,745  
 
37,982  
47,294  
25,327  
35,170  
 
1,293  
768  
1,098  
888  
 
0  
0  
0  
0  
 
18,942  
10,878  
6,612  
16,979  
 
17,556  
34,993  
16,878  
16,912  
 
191  
655  
739  
391  
 
7,923  
8,074  
8,204  
8,574  
 
0  
0  
0  
0  
 
7,271  
7,400  
7,528  
7,819  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
34  
55  
 
503  
503  
503  
527  
 
148  
171  
138  
174  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
45,905  
55,367  
33,531  
43,745  
 
25,091  
36,187  
13,810  
23,843  
 
25,091  
36,187  
13,810  
23,843  
 
0  
0  
0  
0  
 
20,814  
19,180  
19,721  
19,902  
 
20,814  
19,180  
19,721  
19,902  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0