Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
43,421  
55,493  
31,330  
39,288  
45,905  
35,565  
47,498  
23,312  
31,341  
37,982  
2,628  
733  
472  
4,975  
1,293  
0  
0  
0  
0  
0  
14,591  
13,276  
3,826  
9,307  
18,942  
18,117  
32,339  
18,455  
16,997  
17,556  
228  
1,150  
559  
63  
191  
7,856  
7,995  
8,018  
7,947  
7,923  
0  
0  
0  
0  
0  
7,148  
7,282  
7,415  
7,143  
7,271  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
205  
0  
380  
380  
380  
380  
503  
328  
334  
223  
219  
148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
43,421  
55,493  
31,330  
39,288  
45,905  
22,902  
36,731  
11,552  
18,740  
25,091  
22,902  
36,731  
11,552  
18,740  
25,091  
0  
0  
0  
0  
0  
20,519  
18,762  
19,778  
20,549  
20,814  
20,519  
18,762  
19,778  
20,549  
20,814  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0