Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Trường học Kiên Giang (KBE: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,647  
35,903  
43,421  
55,493  
31,330  
26,783  
27,981  
35,565  
47,498  
23,312  
403  
2,974  
2,628  
733  
472  
0  
0  
0  
0  
0  
4,497  
6,903  
14,591  
13,276  
3,826  
21,200  
17,986  
18,117  
32,339  
18,455  
683  
118  
228  
1,150  
559  
7,864  
7,921  
7,856  
7,995  
8,018  
0  
0  
0  
0  
0  
6,905  
7,014  
7,148  
7,282  
7,415  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
500  
380  
380  
380  
458  
407  
328  
334  
223  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,647  
35,903  
43,421  
55,493  
31,330  
14,596  
15,089  
22,902  
36,731  
11,552  
14,596  
15,089  
22,902  
36,731  
11,552  
0  
0  
0  
0  
0  
20,051  
20,814  
20,519  
18,762  
19,778  
20,051  
20,814  
20,519  
18,762  
19,778  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0