Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,657,548  
14,678,699  
14,714,777  
13,778,391  
13,674,130  
13,053,538  
13,115,423  
13,145,303  
12,163,872  
12,023,441  
295,085  
643,426  
516,989  
343,916  
228,164  
1,236  
1,292  
1,332  
1,738  
1,738  
4,424,559  
4,075,108  
4,288,579  
3,488,989  
3,380,329  
8,243,696  
8,309,350  
8,255,806  
8,282,246  
8,364,448  
88,962  
86,248  
82,597  
46,982  
48,762  
1,604,010  
1,563,276  
1,569,473  
1,614,518  
1,650,689  
260,751  
290,370  
285,948  
332,170  
355,626  
124,169  
128,486  
128,914  
134,703  
141,005  
86,625  
18,749  
18,340  
19,378  
20,415  
234,361  
234,297  
234,755  
234,755  
234,901  
893,138  
887,063  
896,263  
888,382  
892,603  
4,966  
4,311  
5,254  
5,131  
6,139  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,657,548  
14,678,699  
14,714,777  
13,778,391  
13,674,130  
6,035,471  
6,014,935  
6,258,818  
5,634,867  
5,618,539  
3,662,260  
3,643,437  
3,860,322  
2,940,301  
3,029,021  
2,373,211  
2,371,498  
2,398,496  
2,694,565  
2,589,518  
8,622,076  
8,663,764  
8,455,958  
8,143,524  
8,055,591  
8,622,076  
8,663,764  
8,455,958  
8,143,524  
8,055,591  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0