Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,512,340  
14,657,548  
14,678,699  
14,714,777  
13,778,391  
12,801,140  
13,053,538  
13,115,423  
13,145,303  
12,163,872  
186,191  
295,085  
643,426  
516,989  
343,916  
1,248  
1,236  
1,292  
1,332  
1,738  
4,482,958  
4,424,559  
4,075,108  
4,288,579  
3,488,989  
8,037,329  
8,243,696  
8,309,350  
8,255,806  
8,282,246  
93,415  
88,962  
86,248  
82,597  
46,982  
1,711,200  
1,604,010  
1,563,276  
1,569,473  
1,614,518  
305,822  
260,751  
290,370  
285,948  
332,170  
119,254  
124,169  
128,486  
128,914  
134,703  
128,456  
86,625  
18,749  
18,340  
19,378  
250,148  
234,361  
234,297  
234,755  
234,755  
903,154  
893,138  
887,063  
896,263  
888,382  
4,367  
4,966  
4,311  
5,254  
5,131  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,512,340  
14,657,548  
14,678,699  
14,714,777  
13,778,391  
5,710,649  
6,035,471  
6,014,935  
6,258,818  
5,634,867  
3,061,207  
3,662,260  
3,643,437  
3,860,322  
2,940,301  
2,649,443  
2,373,211  
2,371,498  
2,398,496  
2,694,565  
8,801,691  
8,622,076  
8,663,764  
8,455,958  
8,143,524  
8,801,691  
8,622,076  
8,663,764  
8,455,958  
8,143,524  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0