Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
14,714,777  
13,778,391  
13,674,130  
13,442,054  
13,673,528  
13,145,303  
12,163,872  
12,023,441  
11,651,646  
11,470,401  
516,989  
343,916  
228,164  
200,328  
135,061  
1,332  
1,738  
1,738  
2,029  
17,355  
4,288,579  
3,488,989  
3,380,329  
3,216,808  
3,211,753  
8,255,806  
8,282,246  
8,364,448  
8,226,279  
8,097,484  
82,597  
46,982  
48,762  
6,202  
8,747  
1,569,473  
1,614,518  
1,650,689  
1,790,409  
2,203,127  
285,948  
332,170  
355,626  
170,380  
442,304  
128,914  
134,703  
141,005  
142,824  
143,827  
18,340  
19,378  
20,415  
54,001  
10,472  
234,755  
234,755  
234,901  
235,366  
234,755  
896,263  
888,382  
892,603  
1,182,412  
1,365,872  
5,254  
5,131  
6,139  
5,425  
5,898  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
14,714,777  
13,778,391  
13,674,130  
13,442,054  
13,673,528  
6,258,818  
5,634,867  
5,618,539  
5,650,402  
5,988,576  
3,860,322  
2,940,301  
3,029,021  
2,378,839  
2,816,344  
2,398,496  
2,694,565  
2,589,518  
3,271,563  
3,172,232  
8,455,958  
8,143,524  
8,055,591  
7,791,652  
7,684,952  
8,455,958  
8,143,524  
8,055,591  
7,791,652  
7,684,952  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0