Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,148,101  
16,109,980  
15,779,768  
15,187,997  
14,365,362  
14,162,268  
14,024,174  
13,730,011  
13,627,438  
12,809,906  
602,993  
329,599  
504,568  
435,738  
255,575  
3,008  
1,008  
1,008  
1,207  
1,207  
5,132,814  
5,308,717  
4,744,141  
4,757,512  
4,221,719  
8,264,567  
8,218,768  
8,322,625  
8,316,067  
8,217,086  
158,886  
166,081  
157,670  
116,914  
114,320  
1,985,833  
2,085,806  
2,049,757  
1,560,559  
1,555,456  
629,562  
718,173  
724,507  
302,523  
293,049  
123,343  
120,370  
118,085  
112,780  
114,691  
130,286  
130,726  
134,884  
121,501  
124,988  
173,594  
184,998  
151,323  
116,784  
116,539  
916,545  
919,438  
911,875  
901,941  
902,747  
12,503  
12,101  
9,082  
5,031  
3,442  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,148,101  
16,109,980  
15,779,768  
15,187,997  
14,365,362  
6,818,939  
6,841,812  
6,741,660  
6,123,385  
5,460,823  
3,913,960  
3,726,445  
3,325,885  
2,246,191  
2,137,983  
2,904,979  
3,115,367  
3,415,775  
3,877,194  
3,322,840  
9,329,162  
9,268,168  
9,038,107  
9,064,612  
8,904,539  
9,329,162  
9,268,168  
9,038,107  
9,064,612  
8,904,539  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0