Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
15,779,768  
15,187,997  
14,365,362  
14,512,340  
14,657,548  
13,730,011  
13,627,438  
12,809,906  
12,801,140  
13,053,538  
504,568  
435,738  
255,575  
186,191  
295,085  
1,008  
1,207  
1,207  
1,248  
1,236  
4,744,141  
4,757,512  
4,221,719  
4,482,958  
4,424,559  
8,322,625  
8,316,067  
8,217,086  
8,037,329  
8,243,696  
157,670  
116,914  
114,320  
93,415  
88,962  
2,049,757  
1,560,559  
1,555,456  
1,711,200  
1,604,010  
724,507  
302,523  
293,049  
305,822  
260,751  
118,085  
112,780  
114,691  
119,254  
124,169  
134,884  
121,501  
124,988  
128,456  
86,625  
151,323  
116,784  
116,539  
250,148  
234,361  
911,875  
901,941  
902,747  
903,154  
893,138  
9,082  
5,031  
3,442  
4,367  
4,966  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
15,779,768  
15,187,997  
14,365,362  
14,512,340  
14,657,548  
6,741,660  
6,123,385  
5,460,823  
5,710,649  
6,035,471  
3,325,885  
2,246,191  
2,137,983  
3,061,207  
3,662,260  
3,415,775  
3,877,194  
3,322,840  
2,649,443  
2,373,211  
9,038,107  
9,064,612  
8,904,539  
8,801,691  
8,622,076  
9,038,107  
9,064,612  
8,904,539  
8,801,691  
8,622,076  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0