Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,523,381  
16,148,101  
16,109,980  
15,779,768  
15,187,997  
14,439,911  
14,162,268  
14,024,174  
13,730,011  
13,627,438  
710,959  
602,993  
329,599  
504,568  
435,738  
3,008  
3,008  
1,008  
1,008  
1,207  
5,397,766  
5,132,814  
5,308,717  
4,744,141  
4,757,512  
8,146,065  
8,264,567  
8,218,768  
8,322,625  
8,316,067  
182,114  
158,886  
166,081  
157,670  
116,914  
2,083,469  
1,985,833  
2,085,806  
2,049,757  
1,560,559  
713,657  
629,562  
718,173  
724,507  
302,523  
122,008  
123,343  
120,370  
118,085  
112,780  
121,811  
130,286  
130,726  
134,884  
121,501  
186,552  
173,594  
184,998  
151,323  
116,784  
926,907  
916,545  
919,438  
911,875  
901,941  
12,536  
12,503  
12,101  
9,082  
5,031  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,523,381  
16,148,101  
16,109,980  
15,779,768  
15,187,997  
6,956,786  
6,818,939  
6,841,812  
6,741,660  
6,123,385  
3,969,879  
3,913,960  
3,726,445  
3,325,885  
2,246,191  
2,986,907  
2,904,979  
3,115,367  
3,415,775  
3,877,194  
9,566,594  
9,329,162  
9,268,168  
9,038,107  
9,064,612  
9,566,594  
9,329,162  
9,268,168  
9,038,107  
9,064,612  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0