Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
460,193  
472,031  
439,224  
389,190  
344,741  
228,686  
205,549  
178,124  
157,660  
87,538  
3,868  
20,377  
10,396  
28,555  
27,178  
0  
0  
0  
0  
0  
224,234  
179,078  
162,263  
126,842  
49,638  
0  
0  
0  
0  
0  
584  
6,094  
5,466  
2,264  
10,723  
231,507  
266,482  
261,100  
231,530  
257,203  
5,701  
5,021  
2,270  
2,270  
2,270  
12,231  
3,691  
3,824  
3,960  
4,090  
0  
0  
0  
0  
0  
156,639  
202,192  
199,428  
169,722  
195,606  
55,184  
55,184  
55,184  
55,184  
55,178  
1,752  
395  
395  
395  
60  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
460,193  
472,031  
439,224  
389,190  
344,741  
149,768  
185,911  
151,301  
99,709  
78,939  
143,337  
179,479  
144,286  
93,942  
34,353  
6,431  
6,431  
7,014  
5,766  
44,586  
310,425  
286,121  
287,923  
289,482  
265,802  
310,425  
286,121  
287,923  
289,482  
265,802  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0