Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
472,031  
439,224  
389,190  
344,741  
465,488  
205,549  
178,124  
157,660  
87,538  
90,743  
20,377  
10,396  
28,555  
27,178  
21,571  
0  
0  
0  
0  
0  
179,078  
162,263  
126,842  
49,638  
65,002  
0  
0  
0  
0  
2,418  
6,094  
5,466  
2,264  
10,723  
1,751  
266,482  
261,100  
231,530  
257,203  
374,745  
5,021  
2,270  
2,270  
2,270  
84,671  
3,691  
3,824  
3,960  
4,090  
4,107  
0  
0  
0  
0  
0  
202,192  
199,428  
169,722  
195,606  
221,086  
55,184  
55,184  
55,184  
55,178  
56,583  
395  
395  
395  
60  
8,298  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
472,031  
439,224  
389,190  
344,741  
465,488  
185,911  
151,301  
99,709  
78,939  
206,326  
179,479  
144,286  
93,942  
34,353  
202,476  
6,431  
7,014  
5,766  
44,586  
3,850  
286,121  
287,923  
289,482  
265,802  
259,162  
286,121  
287,923  
289,482  
265,802  
259,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0