Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
520,835  
488,853  
461,982  
460,193  
472,031  
257,349  
233,468  
228,616  
228,686  
205,549  
17,191  
16,730  
1,889  
3,868  
20,377  
0  
0  
0  
0  
0  
235,370  
213,837  
224,127  
224,234  
179,078  
12  
0  
0  
0  
0  
4,776  
2,901  
2,600  
584  
6,094  
263,486  
255,385  
233,366  
231,507  
266,482  
10,663  
6,312  
6,312  
5,701  
5,021  
11,265  
11,608  
11,891  
12,231  
3,691  
0  
0  
0  
0  
0  
165,233  
161,140  
157,103  
156,639  
202,192  
74,970  
74,970  
56,970  
55,184  
55,184  
1,354  
1,354  
1,090  
1,752  
395  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
520,835  
488,853  
461,982  
460,193  
472,031  
222,431  
183,228  
152,582  
149,768  
185,911  
214,300  
175,372  
145,355  
143,337  
179,479  
8,132  
7,857  
7,227  
6,431  
6,431  
298,404  
305,624  
309,400  
310,425  
286,121  
298,404  
305,624  
309,400  
310,425  
286,121  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0