Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
344,741  
465,488  
452,649  
483,748  
591,958  
87,538  
90,743  
66,065  
102,199  
470,293  
27,178  
21,571  
18,299  
19,001  
1,774  
0  
0  
0  
0  
17,563  
49,638  
65,002  
43,772  
71,903  
203,326  
0  
2,418  
2,418  
2,418  
236,518  
10,723  
1,751  
1,575  
8,876  
11,112  
257,203  
374,745  
386,584  
381,550  
121,666  
2,270  
84,671  
84,672  
84,671  
2,270  
4,090  
4,107  
4,307  
4,502  
4,697  
0  
0  
0  
0  
0  
195,606  
221,086  
233,924  
236,088  
0  
55,178  
56,583  
56,283  
56,283  
32,186  
60  
8,298  
7,398  
5  
82,513  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
344,741  
465,488  
452,649  
483,748  
591,958  
78,939  
206,326  
192,753  
221,945  
327,843  
34,353  
202,476  
190,333  
192,651  
42,056  
44,586  
3,850  
2,420  
29,294  
285,787  
265,802  
259,162  
259,896  
261,803  
264,115  
265,802  
259,162  
259,896  
261,803  
264,115  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0