Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
465,488  
452,649  
483,748  
591,958  
559,028  
90,743  
66,065  
102,199  
470,293  
371,024  
21,571  
18,299  
19,001  
1,774  
851  
0  
0  
0  
17,563  
17,032  
65,002  
43,772  
71,903  
203,326  
11,279  
2,418  
2,418  
2,418  
236,518  
320,436  
1,751  
1,575  
8,876  
11,112  
21,426  
374,745  
386,584  
381,550  
121,666  
188,004  
84,671  
84,672  
84,671  
2,270  
150,004  
4,107  
4,307  
4,502  
4,697  
4,892  
0  
0  
0  
0  
0  
221,086  
233,924  
236,088  
0  
0  
56,583  
56,283  
56,283  
32,186  
32,186  
8,298  
7,398  
5  
82,513  
922  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
465,488  
452,649  
483,748  
591,958  
559,028  
206,326  
192,753  
221,945  
327,843  
315,345  
202,476  
190,333  
192,651  
42,056  
90,652  
3,850  
2,420  
29,294  
285,787  
224,693  
259,162  
259,896  
261,803  
264,115  
243,683  
259,162  
259,896  
261,803  
264,115  
243,683  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0