Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
439,224  
389,190  
344,741  
465,488  
452,649  
178,124  
157,660  
87,538  
90,743  
66,065  
10,396  
28,555  
27,178  
21,571  
18,299  
0  
0  
0  
0  
0  
162,263  
126,842  
49,638  
65,002  
43,772  
0  
0  
0  
2,418  
2,418  
5,466  
2,264  
10,723  
1,751  
1,575  
261,100  
231,530  
257,203  
374,745  
386,584  
2,270  
2,270  
2,270  
84,671  
84,672  
3,824  
3,960  
4,090  
4,107  
4,307  
0  
0  
0  
0  
0  
199,428  
169,722  
195,606  
221,086  
233,924  
55,184  
55,184  
55,178  
56,583  
56,283  
395  
395  
60  
8,298  
7,398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
439,224  
389,190  
344,741  
465,488  
452,649  
151,301  
99,709  
78,939  
206,326  
192,753  
144,286  
93,942  
34,353  
202,476  
190,333  
7,014  
5,766  
44,586  
3,850  
2,420  
287,923  
289,482  
265,802  
259,162  
259,896  
287,923  
289,482  
265,802  
259,162  
259,896  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0