Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
491,009  
520,835  
488,853  
461,982  
460,193  
261,387  
257,349  
233,468  
228,616  
228,686  
5,051  
17,191  
16,730  
1,889  
3,868  
0  
0  
0  
0  
0  
254,267  
235,370  
213,837  
224,127  
224,234  
0  
12  
0  
0  
0  
2,069  
4,776  
2,901  
2,600  
584  
229,622  
263,486  
255,385  
233,366  
231,507  
13,558  
10,663  
6,312  
6,312  
5,701  
10,922  
11,265  
11,608  
11,891  
12,231  
0  
0  
0  
0  
0  
126,817  
165,233  
161,140  
157,103  
156,639  
76,970  
74,970  
74,970  
56,970  
55,184  
1,354  
1,354  
1,354  
1,090  
1,752  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
491,009  
520,835  
488,853  
461,982  
460,193  
176,587  
222,431  
183,228  
152,582  
149,768  
167,668  
214,300  
175,372  
145,355  
143,337  
8,920  
8,132  
7,857  
7,227  
6,431  
314,421  
298,404  
305,624  
309,400  
310,425  
314,421  
298,404  
305,624  
309,400  
310,425  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0