Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An (KAC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
488,853  
461,982  
460,193  
472,031  
439,224  
233,468  
228,616  
228,686  
205,549  
178,124  
16,730  
1,889  
3,868  
20,377  
10,396  
0  
0  
0  
0  
0  
213,837  
224,127  
224,234  
179,078  
162,263  
0  
0  
0  
0  
0  
2,901  
2,600  
584  
6,094  
5,466  
255,385  
233,366  
231,507  
266,482  
261,100  
6,312  
6,312  
5,701  
5,021  
2,270  
11,608  
11,891  
12,231  
3,691  
3,824  
0  
0  
0  
0  
0  
161,140  
157,103  
156,639  
202,192  
199,428  
74,970  
56,970  
55,184  
55,184  
55,184  
1,354  
1,090  
1,752  
395  
395  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
488,853  
461,982  
460,193  
472,031  
439,224  
183,228  
152,582  
149,768  
185,911  
151,301  
175,372  
145,355  
143,337  
179,479  
144,286  
7,857  
7,227  
6,431  
6,431  
7,014  
305,624  
309,400  
310,425  
286,121  
287,923  
305,624  
309,400  
310,425  
286,121  
287,923  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0