Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
714,090  
740,520  
764,156  
733,183  
813,178  
252,741  
269,721  
277,643  
233,985  
308,070  
23,460  
30,306  
26,282  
18,405  
29,889  
0  
0  
0  
0  
0  
183,163  
158,071  
168,676  
149,326  
169,818  
44,068  
78,334  
80,096  
64,691  
107,377  
2,051  
3,011  
2,589  
1,563  
987  
461,349  
470,799  
486,513  
499,197  
505,108  
3,889  
9,010  
11,274  
11,932  
9,718  
432,146  
440,522  
457,986  
463,852  
464,404  
0  
0  
0  
0  
0  
4,802  
3,950  
2,599  
13,094  
13,467  
0  
0  
0  
0  
2,644  
20,512  
17,318  
14,655  
10,320  
14,875  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
714,090  
740,520  
764,156  
733,183  
813,178  
187,434  
222,916  
253,089  
222,469  
261,830  
146,666  
177,586  
164,254  
129,929  
146,902  
40,768  
45,330  
88,836  
92,539  
114,928  
526,656  
517,604  
511,067  
510,714  
551,348  
526,656  
517,604  
511,067  
510,714  
551,348  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0