Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
733,183  
813,178  
841,489  
1,673,023  
1,635,697  
233,985  
308,070  
341,474  
996,371  
953,864  
18,405  
29,889  
8,688  
47,721  
21,281  
0  
0  
0  
0  
0  
149,326  
169,818  
171,488  
668,008  
657,243  
64,691  
107,377  
161,139  
265,307  
262,615  
1,563  
987  
159  
15,335  
12,725  
499,197  
505,108  
500,015  
676,652  
681,833  
11,932  
9,718  
9,596  
6,378  
6,988  
463,852  
464,404  
471,756  
522,537  
531,527  
0  
0  
0  
0  
0  
13,094  
13,467  
2,568  
0  
0  
0  
2,644  
1,502  
112,252  
112,252  
10,320  
14,875  
14,593  
35,485  
31,065  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
733,183  
813,178  
841,489  
1,673,023  
1,635,697  
222,469  
261,830  
285,069  
401,151  
391,261  
129,929  
146,902  
161,963  
253,602  
243,661  
92,539  
114,928  
123,107  
147,549  
147,601  
510,714  
551,348  
556,420  
1,271,872  
1,244,436  
510,714  
551,348  
556,420  
1,271,872  
1,244,436  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0