Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
632,574  
664,938  
695,501  
737,958  
714,090  
226,250  
238,719  
251,995  
277,825  
252,741  
39,657  
39,850  
38,730  
34,513  
23,460  
0  
0  
0  
0  
0  
142,698  
129,060  
162,727  
151,041  
183,163  
41,458  
66,692  
47,774  
89,461  
44,068  
2,436  
3,117  
2,763  
2,810  
2,051  
406,324  
426,219  
443,505  
460,133  
461,349  
7,487  
7,512  
6,943  
7,884  
3,889  
376,819  
393,891  
411,787  
423,755  
432,146  
0  
0  
0  
0  
0  
2,554  
2,554  
2,366  
4,812  
4,802  
0  
0  
0  
0  
0  
19,465  
22,262  
22,410  
23,682  
20,512  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
632,574  
664,938  
695,501  
737,958  
714,090  
104,529  
137,459  
165,380  
208,881  
187,434  
71,678  
101,966  
125,494  
164,686  
146,666  
32,851  
35,493  
39,886  
44,195  
40,768  
528,045  
527,479  
530,121  
529,077  
526,656  
528,045  
527,479  
530,121  
529,077  
526,656  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0