Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
764,156  
733,183  
813,178  
841,489  
1,673,023  
277,643  
233,985  
308,070  
341,474  
996,371  
26,282  
18,405  
29,889  
8,688  
47,721  
0  
0  
0  
0  
0  
168,676  
149,326  
169,818  
171,488  
668,008  
80,096  
64,691  
107,377  
161,139  
265,307  
2,589  
1,563  
987  
159  
15,335  
486,513  
499,197  
505,108  
500,015  
676,652  
11,274  
11,932  
9,718  
9,596  
6,378  
457,986  
463,852  
464,404  
471,756  
522,537  
0  
0  
0  
0  
0  
2,599  
13,094  
13,467  
2,568  
0  
0  
0  
2,644  
1,502  
112,252  
14,655  
10,320  
14,875  
14,593  
35,485  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
764,156  
733,183  
813,178  
841,489  
1,673,023  
253,089  
222,469  
261,830  
285,069  
401,151  
164,254  
129,929  
146,902  
161,963  
253,602  
88,836  
92,539  
114,928  
123,107  
147,549  
511,067  
510,714  
551,348  
556,420  
1,271,872  
511,067  
510,714  
551,348  
556,420  
1,271,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0