Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
738,293  
714,090  
732,595  
764,156  
733,183  
277,017  
252,741  
270,741  
277,643  
233,985  
34,513  
23,460  
30,306  
26,282  
18,405  
0  
0  
0  
0  
0  
150,909  
183,163  
160,608  
168,676  
149,326  
89,461  
44,068  
77,196  
80,096  
64,691  
2,134  
2,051  
2,632  
2,589  
1,563  
461,276  
461,349  
461,854  
486,513  
499,197  
7,884  
3,889  
8,575  
11,274  
11,932  
424,174  
432,146  
437,104  
457,986  
463,852  
0  
0  
0  
0  
0  
4,812  
4,802  
2,177  
2,599  
13,094  
0  
0  
0  
0  
0  
24,406  
20,512  
13,998  
14,655  
10,320  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
738,293  
714,090  
732,595  
764,156  
733,183  
208,965  
187,434  
207,869  
253,089  
222,469  
164,686  
146,666  
162,933  
164,254  
129,929  
44,279  
40,768  
44,937  
88,836  
92,539  
529,329  
526,656  
524,726  
511,067  
510,714  
529,329  
526,656  
524,726  
511,067  
510,714  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0