Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
759,944  
767,806  
632,574  
664,938  
695,501  
377,515  
368,202  
226,250  
238,719  
251,995  
133,310  
55,239  
39,657  
39,850  
38,730  
0  
0  
0  
0  
0  
182,172  
149,065  
142,698  
129,060  
162,727  
61,179  
155,588  
41,458  
66,692  
47,774  
854  
8,309  
2,436  
3,117  
2,763  
382,429  
399,604  
406,324  
426,219  
443,505  
4,904  
5,163  
7,487  
7,512  
6,943  
351,933  
365,555  
376,819  
393,891  
411,787  
0  
0  
0  
0  
0  
5,290  
8,667  
2,554  
2,554  
2,366  
2,520  
0  
0  
0  
0  
17,781  
20,220  
19,465  
22,262  
22,410  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
759,944  
767,806  
632,574  
664,938  
695,501  
231,400  
248,708  
104,529  
137,459  
165,380  
205,194  
219,730  
71,678  
101,966  
125,494  
26,206  
28,978  
32,851  
35,493  
39,886  
528,543  
519,098  
528,045  
527,479  
530,121  
528,543  
519,098  
528,045  
527,479  
530,121  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0