Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
740,520  
764,156  
733,183  
813,178  
841,489  
269,721  
277,643  
233,985  
308,070  
341,474  
30,306  
26,282  
18,405  
29,889  
8,688  
0  
0  
0  
0  
0  
158,071  
168,676  
149,326  
169,818  
171,488  
78,334  
80,096  
64,691  
107,377  
161,139  
3,011  
2,589  
1,563  
987  
159  
470,799  
486,513  
499,197  
505,108  
500,015  
9,010  
11,274  
11,932  
9,718  
9,596  
440,522  
457,986  
463,852  
464,404  
471,756  
0  
0  
0  
0  
0  
3,950  
2,599  
13,094  
13,467  
2,568  
0  
0  
0  
2,644  
1,502  
17,318  
14,655  
10,320  
14,875  
14,593  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
740,520  
764,156  
733,183  
813,178  
841,489  
222,916  
253,089  
222,469  
261,830  
285,069  
177,586  
164,254  
129,929  
146,902  
161,963  
45,330  
88,836  
92,539  
114,928  
123,107  
517,604  
511,067  
510,714  
551,348  
556,420  
517,604  
511,067  
510,714  
551,348  
556,420  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0