Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
813,178  
841,489  
1,673,023  
1,635,697  
2,339,833  
308,070  
341,474  
996,371  
953,864  
1,687,907  
29,889  
8,688  
47,721  
21,281  
67,909  
0  
0  
0  
0  
0  
169,818  
171,488  
668,008  
657,243  
1,202,700  
107,377  
161,139  
265,307  
262,615  
328,527  
987  
159  
15,335  
12,725  
88,771  
505,108  
500,015  
676,652  
681,833  
651,926  
9,718  
9,596  
6,378  
6,988  
117,882  
464,404  
471,756  
522,537  
531,527  
522,753  
0  
0  
0  
0  
0  
13,467  
2,568  
0  
0  
0  
2,644  
1,502  
112,252  
112,252  
1,502  
14,875  
14,593  
35,485  
31,065  
9,789  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
813,178  
841,489  
1,673,023  
1,635,697  
2,339,833  
261,830  
285,069  
401,151  
391,261  
443,830  
146,902  
161,963  
253,602  
243,661  
290,591  
114,928  
123,107  
147,549  
147,601  
153,239  
551,348  
556,420  
1,271,872  
1,244,436  
1,896,003  
551,348  
556,420  
1,271,872  
1,244,436  
1,896,003  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0