Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dụng cụ & dịch vụ y tế

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
662,724  
695,501  
737,958  
714,090  
732,595  
237,257  
251,995  
277,825  
252,741  
270,741  
39,850  
38,730  
34,513  
23,460  
30,306  
0  
0  
0  
0  
0  
129,846  
162,727  
151,041  
183,163  
160,608  
64,335  
47,774  
89,461  
44,068  
77,196  
3,226  
2,763  
2,810  
2,051  
2,632  
425,467  
443,505  
460,133  
461,349  
461,854  
6,760  
6,943  
7,884  
3,889  
8,575  
393,891  
411,787  
423,755  
432,146  
437,104  
0  
0  
0  
0  
0  
2,554  
2,366  
4,812  
4,802  
2,177  
0  
0  
0  
0  
0  
22,262  
22,410  
23,682  
20,512  
13,998  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
662,724  
695,501  
737,958  
714,090  
732,595  
134,914  
165,380  
208,881  
187,434  
207,869  
99,422  
125,494  
164,686  
146,666  
162,933  
35,493  
39,886  
44,195  
40,768  
44,937  
527,809  
530,121  
529,077  
526,656  
524,726  
527,809  
530,121  
529,077  
526,656  
524,726  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0