Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (JOS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
259,154  
256,708  
270,956  
288,388  
274,861  
51,536  
48,425  
61,486  
78,196  
64,003  
2,916  
1,286  
4,905  
1,141  
709  
2,417  
2,219  
2,219  
2,219  
2,219  
16,394  
17,353  
13,635  
13,961  
35,791  
27,800  
25,087  
38,394  
57,816  
23,105  
2,009  
2,480  
2,332  
3,059  
2,179  
207,618  
208,283  
209,471  
210,192  
210,858  
0  
0  
0  
0  
0  
12,274  
12,593  
13,607  
14,585  
15,648  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
192,543  
192,543  
192,543  
192,543  
192,543  
2,801  
3,147  
3,321  
3,064  
2,667  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
259,154  
256,708  
270,956  
288,388  
274,861  
437,152  
435,312  
430,605  
435,291  
421,694  
437,052  
435,162  
430,485  
435,171  
421,574  
100  
150  
120  
120  
120  
-177,998  
-178,604  
-159,649  
-146,903  
-146,834  
-177,998  
-178,604  
-159,649  
-146,903  
-146,834  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0