Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (JOS: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
242,030  
259,154  
256,708  
270,956  
288,388  
36,241  
51,536  
48,425  
61,486  
78,196  
1,053  
2,916  
1,286  
4,905  
1,141  
0  
2,417  
2,219  
2,219  
2,219  
8,097  
16,394  
17,353  
13,635  
13,961  
25,188  
27,800  
25,087  
38,394  
57,816  
1,902  
2,009  
2,480  
2,332  
3,059  
205,789  
207,618  
208,283  
209,471  
210,192  
0  
0  
0  
0  
0  
10,759  
12,274  
12,593  
13,607  
14,585  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
192,543  
192,543  
192,543  
192,543  
192,543  
2,487  
2,801  
3,147  
3,321  
3,064  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
242,030  
259,154  
256,708  
270,956  
288,388  
420,823  
437,152  
435,312  
430,605  
435,291  
420,673  
437,052  
435,162  
430,485  
435,171  
150  
100  
150  
120  
120  
-178,793  
-177,998  
-178,604  
-159,649  
-146,903  
-178,793  
-177,998  
-178,604  
-159,649  
-146,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0