Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
348,416  
346,907  
268,375  
174,797  
229,423  
297,419  
331,890  
252,531  
158,151  
180,238  
33,621  
146,902  
87,157  
9,212  
68,894  
125,891  
42,477  
22,396  
58,475  
22,680  
131,684  
137,780  
137,968  
85,476  
78,928  
0  
0  
0  
0  
0  
6,224  
4,730  
5,010  
4,988  
9,737  
50,996  
15,017  
15,845  
16,646  
49,185  
0  
0  
0  
0  
0  
9,491  
5,541  
6,662  
7,789  
8,929  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,222  
4,222  
3,860  
0  
36,000  
0  
0  
0  
36,000  
5,505  
5,254  
4,960  
4,997  
4,256  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
348,416  
346,907  
268,375  
174,797  
229,423  
5,726  
4,056  
104,531  
11,000  
61,129  
5,726  
4,056  
104,531  
11,000  
61,129  
0  
0  
0  
0  
0  
342,689  
342,851  
163,844  
163,797  
168,294  
342,689  
342,851  
163,844  
163,797  
168,294  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0