Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
364,650  
363,545  
348,416  
346,907  
268,375  
316,173  
313,840  
297,419  
331,890  
252,531  
309,321  
307,579  
291,195  
327,159  
247,521  
6,852  
6,261  
6,224  
4,730  
5,010  
48,478  
49,705  
50,996  
15,017  
15,845  
36,000  
36,000  
36,000  
0  
0  
6,966  
8,228  
9,491  
5,541  
6,662  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,222  
4,222  
36,000  
36,000  
36,000  
0  
0  
5,512  
5,476  
5,505  
5,254  
4,960  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
364,650  
363,545  
348,416  
346,907  
268,375  
21,887  
20,820  
5,726  
4,056  
104,531  
21,887  
20,820  
5,726  
4,056  
104,531  
0  
0  
0  
0  
0  
342,763  
342,724  
342,689  
342,851  
163,844  
342,763  
342,724  
342,689  
342,851  
163,844  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
5,396  
0