Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
363,545  
348,416  
346,907  
268,375  
174,797  
313,840  
297,419  
331,890  
252,531  
158,151  
307,579  
291,195  
327,159  
247,521  
153,163  
49,705  
50,996  
15,017  
15,845  
16,646  
36,000  
36,000  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
363,545  
348,416  
346,907  
268,375  
174,797  
20,820  
5,726  
4,056  
104,531  
11,000  
20,820  
5,726  
4,056  
104,531  
11,000  
0  
0  
0  
0  
0  
342,724  
342,689  
342,851  
163,844  
163,797  
342,724  
342,689  
342,851  
163,844  
163,797  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
5,396  
0  
0