Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
174,797  
229,423  
230,564  
214,549  
250,207  
158,151  
180,238  
179,834  
162,781  
197,188  
9,212  
68,894  
64,871  
47,955  
73,202  
58,475  
22,680  
23,644  
23,868  
24,900  
85,476  
78,928  
88,523  
88,291  
96,302  
0  
0  
0  
0  
0  
4,988  
9,737  
2,796  
2,668  
2,783  
16,646  
49,185  
50,730  
51,767  
53,020  
0  
0  
0  
0  
0  
7,789  
8,929  
9,979  
11,142  
12,305  
0  
0  
0  
0  
0  
3,860  
0  
0  
0  
0  
0  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
4,997  
4,256  
4,750  
4,625  
4,714  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
174,797  
229,423  
230,564  
214,549  
250,207  
11,000  
61,129  
62,376  
51,091  
75,061  
11,000  
61,129  
62,376  
51,091  
75,061  
0  
0  
0  
0  
0  
163,797  
168,294  
168,187  
163,457  
175,146  
163,797  
168,294  
168,187  
163,457  
175,146  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0