Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
347,861  
346,736  
346,856  
347,406  
347,611  
299,586  
298,291  
297,463  
299,157  
299,223  
297,614  
295,179  
293,756  
293,486  
294,064  
1,972  
3,112  
3,707  
5,671  
5,159  
48,276  
48,445  
49,394  
48,249  
48,388  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
4,610  
4,867  
5,219  
5,582  
5,953  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
7,666  
7,578  
8,174  
6,667  
6,435  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
347,861  
346,736  
346,856  
347,406  
347,611  
4,965  
4,309  
4,458  
5,109  
4,811  
4,965  
4,309  
4,458  
5,109  
4,811  
0  
0  
0  
0  
0  
342,897  
342,427  
342,399  
342,297  
342,800  
342,897  
342,427  
342,399  
342,297  
342,800  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0