Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
346,856  
347,406  
347,611  
364,650  
363,545  
297,463  
299,157  
299,223  
316,173  
313,840  
293,756  
293,486  
294,064  
309,321  
307,579  
3,707  
5,671  
5,159  
6,852  
6,261  
49,394  
48,249  
48,388  
48,478  
49,705  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
36,000  
5,219  
5,582  
5,953  
6,966  
8,228  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,174  
6,667  
6,435  
5,512  
5,476  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
346,856  
347,406  
347,611  
364,650  
363,545  
4,458  
5,109  
4,811  
21,887  
20,820  
4,458  
5,109  
4,811  
21,887  
20,820  
0  
0  
0  
0  
0  
342,399  
342,297  
342,800  
342,763  
342,724  
342,399  
342,297  
342,800  
342,763  
342,724  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0