Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
820,420  
826,743  
884,115  
853,907  
909,623  
703,373  
702,109  
684,858  
718,268  
846,122  
28,177  
41,032  
49,482  
75,933  
22,578  
0  
0  
0  
0  
0  
357,250  
328,055  
331,222  
357,558  
518,383  
299,300  
316,972  
298,588  
268,026  
291,432  
18,647  
16,050  
5,567  
16,751  
13,729  
117,046  
124,634  
199,257  
135,639  
63,501  
618  
689  
701  
717  
688  
12,019  
12,769  
13,563  
4,617  
5,232  
0  
0  
0  
0  
0  
16,595  
17,730  
21,143  
23,916  
19,834  
87,250  
92,854  
163,222  
105,977  
37,218  
565  
593  
628  
413  
529  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
820,420  
826,743  
884,115  
853,907  
909,623  
646,117  
651,191  
706,570  
712,817  
773,702  
646,077  
651,151  
705,025  
710,338  
771,223  
40  
40  
1,545  
2,479  
2,479  
174,302  
175,552  
177,545  
141,090  
135,921  
174,302  
175,552  
177,545  
141,090  
135,921  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0