Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
909,623  
 
872,740  
1,410,634  
1,350,591  
846,122  
 
802,624  
1,140,751  
1,096,129  
22,578  
 
33,988  
42,821  
40,216  
0  
 
0  
0  
0  
518,383  
 
410,139  
575,228  
580,548  
291,432  
 
358,313  
489,348  
446,789  
13,729  
 
184  
33,354  
28,577  
63,501  
 
70,116  
269,884  
254,462  
688  
 
1,045  
773  
781  
5,232  
 
5,949  
10,310  
10,934  
0  
 
0  
0  
0  
19,834  
 
19,887  
215,674  
204,160  
37,218  
 
42,278  
42,168  
37,538  
529  
 
956  
958  
1,048  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
909,623  
 
872,740  
1,410,634  
1,350,591  
773,702  
 
731,883  
1,270,306  
1,211,845  
771,223  
 
729,316  
1,083,831  
1,024,897  
2,479  
 
2,568  
186,475  
186,948  
135,921  
 
140,856  
140,329  
138,745  
135,921  
 
140,814  
140,329  
138,745  
0  
 
42  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
0  
0  
0