Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
853,907  
909,623  
831,330  
872,740  
1,410,634  
718,268  
846,122  
753,914  
802,624  
1,140,751  
75,933  
22,578  
30,570  
33,988  
42,821  
0  
0  
0  
0  
0  
357,558  
518,383  
356,384  
410,139  
575,228  
268,026  
291,432  
363,055  
358,313  
489,348  
16,751  
13,729  
3,905  
184  
33,354  
135,639  
63,501  
77,415  
70,116  
269,884  
717  
688  
741  
1,045  
773  
4,617  
5,232  
5,590  
5,949  
10,310  
0  
0  
0  
0  
0  
23,916  
19,834  
26,122  
19,887  
215,674  
105,977  
37,218  
43,876  
42,278  
42,168  
413  
529  
1,087  
956  
958  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
853,907  
909,623  
831,330  
872,740  
1,410,634  
712,817  
773,702  
700,604  
731,883  
1,270,306  
710,338  
771,223  
698,431  
729,316  
1,083,831  
2,479  
2,479  
2,173  
2,568  
186,475  
141,090  
135,921  
130,725  
140,856  
140,329  
141,090  
135,921  
130,684  
140,814  
140,329  
0  
0  
42  
42  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0