Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
884,115  
853,907  
909,623  
831,330  
872,740  
684,858  
718,268  
846,122  
753,914  
802,624  
49,482  
75,933  
22,578  
30,570  
33,988  
0  
0  
0  
0  
0  
331,222  
357,558  
518,383  
356,384  
410,139  
298,588  
268,026  
291,432  
363,055  
358,313  
5,567  
16,751  
13,729  
3,905  
184  
199,257  
135,639  
63,501  
77,415  
70,116  
701  
717  
688  
741  
1,045  
13,563  
4,617  
5,232  
5,590  
5,949  
0  
0  
0  
0  
0  
21,143  
23,916  
19,834  
26,122  
19,887  
163,222  
105,977  
37,218  
43,876  
42,278  
628  
413  
529  
1,087  
956  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
884,115  
853,907  
909,623  
831,330  
872,740  
706,570  
712,817  
773,702  
700,604  
731,883  
705,025  
710,338  
771,223  
698,431  
729,316  
1,545  
2,479  
2,479  
2,173  
2,568  
177,545  
141,090  
135,921  
130,725  
140,856  
177,545  
141,090  
135,921  
130,684  
140,814  
0  
0  
0  
42  
42  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0