Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
826,743  
884,115  
853,907  
909,623  
831,330  
702,109  
684,858  
718,268  
846,122  
753,914  
41,032  
49,482  
75,933  
22,578  
30,570  
0  
0  
0  
0  
0  
328,055  
331,222  
357,558  
518,383  
356,384  
316,972  
298,588  
268,026  
291,432  
363,055  
16,050  
5,567  
16,751  
13,729  
3,905  
124,634  
199,257  
135,639  
63,501  
77,415  
689  
701  
717  
688  
741  
12,769  
13,563  
4,617  
5,232  
5,590  
0  
0  
0  
0  
0  
17,730  
21,143  
23,916  
19,834  
26,122  
92,854  
163,222  
105,977  
37,218  
43,876  
593  
628  
413  
529  
1,087  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
826,743  
884,115  
853,907  
909,623  
831,330  
651,191  
706,570  
712,817  
773,702  
700,604  
651,151  
705,025  
710,338  
771,223  
698,431  
40  
1,545  
2,479  
2,479  
2,173  
175,552  
177,545  
141,090  
135,921  
130,725  
175,552  
177,545  
141,090  
135,921  
130,684  
0  
0  
0  
0  
42  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0