Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
872,740  
1,410,634  
1,350,591  
1,180,090  
 
802,624  
1,140,751  
1,096,129  
961,925  
 
33,988  
42,821  
40,216  
46,147  
 
0  
0  
0  
0  
 
410,139  
575,228  
580,548  
488,938  
 
358,313  
489,348  
446,789  
405,419  
 
184  
33,354  
28,577  
21,421  
 
70,116  
269,884  
254,462  
218,165  
 
1,045  
773  
781  
1,097  
 
5,949  
10,310  
10,934  
12,893  
 
0  
0  
0  
0  
 
19,887  
215,674  
204,160  
170,030  
 
42,278  
42,168  
37,538  
33,057  
 
956  
958  
1,048  
1,088  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
872,740  
1,410,634  
1,350,591  
1,180,090  
 
731,883  
1,270,306  
1,211,845  
1,046,215  
 
729,316  
1,083,831  
1,024,897  
918,572  
 
2,568  
186,475  
186,948  
127,643  
 
140,856  
140,329  
138,745  
133,875  
 
140,814  
140,329  
138,745  
133,875  
 
42  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0