Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
720,834  
808,704  
820,420  
826,743  
884,115  
578,239  
681,464  
703,373  
702,109  
684,858  
6,373  
25,486  
28,177  
41,032  
49,482  
0  
0  
0  
0  
0  
363,030  
331,506  
357,250  
328,055  
331,222  
206,500  
305,528  
299,300  
316,972  
298,588  
2,336  
18,944  
18,647  
16,050  
5,567  
142,596  
127,240  
117,046  
124,634  
199,257  
618  
11,428  
618  
689  
701  
10,514  
11,266  
12,019  
12,769  
13,563  
0  
0  
0  
0  
0  
13,022  
17,041  
16,595  
17,730  
21,143  
117,581  
87,079  
87,250  
92,854  
163,222  
860  
425  
565  
593  
628  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
720,834  
808,704  
820,420  
826,743  
884,115  
545,680  
634,426  
646,117  
651,191  
706,570  
545,640  
621,927  
646,077  
651,151  
705,025  
40  
12,500  
40  
40  
1,545  
175,155  
174,277  
174,302  
175,552  
177,545  
175,155  
174,277  
174,302  
175,552  
177,545  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0