Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (ITS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,350,591  
1,180,090  
 
 
 
1,096,129  
961,925  
 
 
 
40,216  
46,147  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
580,548  
488,938  
 
 
 
446,789  
405,419  
 
 
 
28,577  
21,421  
 
 
 
254,462  
218,165  
 
 
 
781  
1,097  
 
 
 
10,934  
12,893  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
204,160  
170,030  
 
 
 
37,538  
33,057  
 
 
 
1,048  
1,088  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,350,591  
1,180,090  
 
 
 
1,211,845  
1,046,215  
 
 
 
1,024,897  
918,572  
 
 
 
186,948  
127,643  
 
 
 
138,745  
133,875  
 
 
 
138,745  
133,875  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0