Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
409,277  
413,485  
432,645  
459,190  
473,339  
344,857  
346,983  
364,750  
391,890  
408,928  
11,910  
14,355  
16,525  
4,791  
5,220  
10,000  
10,000  
25,000  
42,711  
39,000  
116,408  
109,096  
107,220  
120,818  
138,530  
203,236  
209,622  
211,303  
218,222  
221,040  
3,303  
3,911  
4,702  
5,347  
5,138  
64,419  
66,502  
67,895  
67,300  
64,411  
0  
0  
0  
0  
0  
60,997  
62,022  
64,121  
63,639  
62,932  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
529  
529  
0  
81  
0  
0  
0  
0  
0  
3,423  
3,950  
3,244  
3,661  
1,398  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
409,277  
413,485  
432,645  
459,190  
473,339  
162,461  
163,458  
173,740  
200,411  
216,087  
159,838  
161,049  
171,404  
196,930  
94,149  
2,623  
2,409  
2,336  
3,481  
121,938  
246,816  
250,027  
258,905  
258,779  
257,252  
246,816  
250,027  
258,905  
258,779  
257,252  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0