Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
443,591  
431,322  
420,254  
430,717  
417,165  
363,829  
349,223  
341,173  
349,369  
333,151  
13,388  
4,418  
5,392  
11,042  
9,761  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
168,968  
159,522  
127,225  
147,259  
120,655  
170,512  
173,483  
193,615  
177,748  
188,408  
961  
1,800  
4,941  
3,319  
4,327  
79,763  
82,099  
79,081  
81,348  
84,014  
0  
0  
0  
0  
0  
76,000  
74,028  
76,787  
78,169  
65,526  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,835  
0  
286  
15,296  
0  
0  
0  
0  
0  
3,763  
3,235  
2,294  
2,893  
3,192  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
443,591  
431,322  
420,254  
430,717  
417,165  
185,366  
175,171  
168,988  
179,590  
167,442  
185,366  
175,171  
168,688  
178,290  
165,892  
0  
0  
300  
1,300  
1,550  
258,225  
256,151  
251,267  
251,127  
249,723  
258,225  
256,151  
251,267  
251,127  
249,723  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0