Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
417,165  
429,400  
432,515  
422,284  
409,277  
333,151  
351,229  
372,855  
360,309  
344,857  
9,761  
11,663  
5,555  
8,704  
11,910  
10,000  
10,000  
16,600  
10,000  
10,000  
120,655  
135,307  
144,649  
153,183  
116,408  
188,408  
191,472  
202,969  
186,825  
203,236  
4,327  
2,787  
3,082  
1,598  
3,303  
84,014  
78,172  
59,659  
61,975  
64,419  
0  
0  
0  
0  
0  
65,526  
67,392  
57,001  
59,007  
60,997  
0  
0  
0  
0  
0  
15,296  
6,458  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,192  
4,322  
2,658  
2,968  
3,423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
417,165  
429,400  
432,515  
422,284  
409,277  
167,442  
180,632  
184,731  
175,125  
162,461  
165,892  
179,582  
183,717  
172,298  
159,838  
1,550  
1,050  
1,014  
2,827  
2,623  
249,723  
248,768  
247,784  
247,159  
246,816  
249,723  
248,768  
247,784  
247,159  
246,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0