Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
420,254  
430,717  
417,165  
429,400  
432,515  
341,173  
349,369  
333,151  
351,229  
372,855  
5,392  
11,042  
9,761  
11,663  
5,555  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
16,600  
127,225  
147,259  
120,655  
135,307  
144,649  
193,615  
177,748  
188,408  
191,472  
202,969  
4,941  
3,319  
4,327  
2,787  
3,082  
79,081  
81,348  
84,014  
78,172  
59,659  
0  
0  
0  
0  
0  
76,787  
78,169  
65,526  
67,392  
57,001  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
286  
15,296  
6,458  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,294  
2,893  
3,192  
4,322  
2,658  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
420,254  
430,717  
417,165  
429,400  
432,515  
168,988  
179,590  
167,442  
180,632  
184,731  
168,688  
178,290  
165,892  
179,582  
183,717  
300  
1,300  
1,550  
1,050  
1,014  
251,267  
251,127  
249,723  
248,768  
247,784  
251,267  
251,127  
249,723  
248,768  
247,784  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0