Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
429,400  
432,515  
422,284  
409,277  
413,485  
351,229  
372,855  
360,309  
344,857  
346,983  
11,663  
5,555  
8,704  
11,910  
14,355  
10,000  
16,600  
10,000  
10,000  
10,000  
135,307  
144,649  
153,183  
116,408  
109,096  
191,472  
202,969  
186,825  
203,236  
209,622  
2,787  
3,082  
1,598  
3,303  
3,911  
78,172  
59,659  
61,975  
64,419  
66,502  
0  
0  
0  
0  
0  
67,392  
57,001  
59,007  
60,997  
62,022  
0  
0  
0  
0  
0  
6,458  
0  
0  
0  
529  
0  
0  
0  
0  
0  
4,322  
2,658  
2,968  
3,423  
3,950  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
429,400  
432,515  
422,284  
409,277  
413,485  
180,632  
184,731  
175,125  
162,461  
163,458  
179,582  
183,717  
172,298  
159,838  
161,049  
1,050  
1,014  
2,827  
2,623  
2,409  
248,768  
247,784  
247,159  
246,816  
250,027  
248,768  
247,784  
247,159  
246,816  
250,027  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0