Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang (ITQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
442,436  
443,591  
431,322  
420,254  
430,717  
366,690  
363,829  
349,223  
341,173  
349,369  
6,731  
13,388  
4,418  
5,392  
11,042  
14,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
186,446  
168,968  
159,522  
127,225  
147,259  
156,178  
170,512  
173,483  
193,615  
177,748  
3,334  
961  
1,800  
4,941  
3,319  
75,746  
79,763  
82,099  
79,081  
81,348  
0  
0  
0  
0  
0  
75,200  
76,000  
74,028  
76,787  
78,169  
0  
0  
0  
0  
0  
88  
0  
4,835  
0  
286  
0  
0  
0  
0  
0  
458  
3,763  
3,235  
2,294  
2,893  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
442,436  
443,591  
431,322  
420,254  
430,717  
184,391  
185,366  
175,171  
168,988  
179,590  
184,391  
185,366  
175,171  
168,688  
178,290  
0  
0  
0  
300  
1,300  
258,045  
258,225  
256,151  
251,267  
251,127  
258,045  
258,225  
256,151  
251,267  
251,127  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0