Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
474,770  
509,458  
502,704  
524,480  
528,333  
377,675  
410,553  
405,586  
430,765  
417,864  
129,260  
133,813  
109,995  
132,241  
98,617  
36,690  
28,678  
32,490  
36,835  
43,303  
131,102  
156,103  
193,885  
166,578  
200,656  
71,309  
83,283  
64,121  
85,604  
68,475  
9,313  
8,676  
5,094  
9,508  
6,814  
97,095  
98,904  
97,118  
93,714  
110,468  
5,570  
5,115  
4,922  
4,632  
21,069  
70,279  
71,714  
73,643  
74,149  
75,090  
15,430  
15,110  
11,545  
10,704  
9,350  
113  
492  
403  
150  
595  
425  
425  
425  
425  
425  
5,279  
5,121  
6,179  
2,557  
3,938  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
928  
0  
1,097  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
474,770  
509,458  
502,704  
524,480  
528,333  
132,637  
167,959  
165,794  
196,785  
193,689  
107,410  
139,951  
135,177  
166,596  
159,805  
25,227  
28,008  
30,617  
30,190  
33,883  
342,133  
341,499  
336,910  
327,694  
334,644  
342,133  
341,499  
336,910  
327,694  
334,644  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0