Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
793,180  
703,870  
626,174  
597,709  
644,931  
700,527  
612,312  
539,152  
510,543  
557,352  
111,598  
50,004  
57,278  
95,716  
65,540  
31,806  
40,583  
40,552  
35,821  
30,216  
411,517  
233,589  
151,642  
187,261  
260,891  
124,595  
219,507  
213,558  
121,137  
134,512  
21,011  
68,629  
76,121  
70,610  
66,192  
92,653  
91,558  
87,022  
87,166  
87,579  
3,031  
3,032  
2,910  
2,570  
2,385  
79,320  
80,811  
76,889  
78,294  
78,691  
4,977  
945  
1,084  
1,233  
1,196  
0  
2,052  
1,210  
0  
0  
425  
0  
0  
0  
153  
4,900  
3,199  
4,930  
5,069  
5,154  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
1,519  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
793,180  
703,870  
626,174  
597,709  
644,931  
443,236  
400,225  
347,873  
311,211  
360,437  
420,291  
387,636  
336,211  
299,414  
352,480  
22,946  
12,589  
11,662  
11,797  
7,956  
349,944  
303,645  
278,301  
286,499  
284,494  
349,944  
303,645  
278,301  
286,499  
284,494  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0