Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
509,458  
502,704  
524,480  
528,333  
532,821  
410,553  
405,586  
430,765  
417,864  
425,416  
133,813  
109,995  
132,241  
98,617  
123,122  
28,678  
32,490  
36,835  
43,303  
50,553  
156,103  
193,885  
166,578  
200,656  
159,785  
83,283  
64,121  
85,604  
68,475  
72,293  
8,676  
5,094  
9,508  
6,814  
19,662  
98,904  
97,118  
93,714  
110,468  
107,405  
5,115  
4,922  
4,632  
21,069  
20,804  
71,714  
73,643  
74,149  
75,090  
76,577  
15,110  
11,545  
10,704  
9,350  
5,183  
492  
403  
150  
595  
24  
425  
425  
425  
425  
425  
5,121  
6,179  
2,557  
3,938  
3,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
928  
0  
1,097  
0  
1,266  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
509,458  
502,704  
524,480  
528,333  
532,821  
167,959  
165,794  
196,785  
193,689  
204,399  
139,951  
135,177  
166,596  
159,805  
164,558  
28,008  
30,617  
30,190  
33,883  
39,840  
341,499  
336,910  
327,694  
334,644  
328,423  
341,499  
336,910  
327,694  
334,644  
328,423  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0