Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
524,480  
528,333  
532,821  
570,238  
793,180  
430,765  
417,864  
425,416  
479,061  
700,527  
132,241  
98,617  
123,122  
99,730  
111,598  
36,835  
43,303  
50,553  
32,320  
31,806  
166,578  
200,656  
159,785  
257,881  
411,517  
85,604  
68,475  
72,293  
70,348  
124,595  
9,508  
6,814  
19,662  
18,783  
21,011  
93,714  
110,468  
107,405  
91,176  
92,653  
4,632  
21,069  
20,804  
3,297  
3,031  
74,149  
75,090  
76,577  
77,879  
79,320  
10,704  
9,350  
5,183  
4,909  
4,977  
150  
595  
24  
0  
0  
425  
425  
425  
425  
425  
2,557  
3,938  
3,127  
3,317  
4,900  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
1,097  
0  
1,266  
1,350  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
524,480  
528,333  
532,821  
570,238  
793,180  
196,785  
193,689  
204,399  
238,160  
443,236  
166,596  
159,805  
164,558  
207,962  
420,291  
30,190  
33,883  
39,840  
30,198  
22,946  
327,694  
334,644  
328,423  
332,077  
349,944  
327,694  
334,644  
328,423  
332,077  
349,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0