Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
626,174  
597,709  
644,931  
529,598  
462,423  
539,152  
510,543  
557,352  
439,826  
370,626  
57,278  
95,716  
65,540  
57,065  
53,215  
40,552  
35,821  
30,216  
24,344  
30,471  
151,642  
187,261  
260,891  
188,093  
149,688  
213,558  
121,137  
134,512  
103,976  
69,886  
76,121  
70,610  
66,192  
66,348  
67,366  
87,022  
87,166  
87,579  
89,773  
91,797  
2,910  
2,570  
2,385  
2,360  
2,328  
76,889  
78,294  
78,691  
80,131  
81,492  
1,084  
1,233  
1,196  
1,271  
1,355  
1,210  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
153  
511  
1,009  
4,930  
5,069  
5,154  
5,500  
3,672  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
1,940  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
626,174  
597,709  
644,931  
529,598  
462,423  
347,873  
311,211  
360,437  
273,839  
228,137  
336,211  
299,414  
352,480  
269,005  
225,715  
11,662  
11,797  
7,956  
4,834  
2,422  
278,301  
286,499  
284,494  
255,759  
234,286  
278,301  
286,499  
284,494  
255,759  
234,286  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0