Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
528,333  
532,821  
570,238  
793,180  
703,870  
417,864  
425,416  
479,061  
700,527  
612,312  
98,617  
123,122  
99,730  
111,598  
50,004  
43,303  
50,553  
32,320  
31,806  
40,583  
200,656  
159,785  
257,881  
411,517  
233,589  
68,475  
72,293  
70,348  
124,595  
219,507  
6,814  
19,662  
18,783  
21,011  
68,629  
110,468  
107,405  
91,176  
92,653  
91,558  
21,069  
20,804  
3,297  
3,031  
3,032  
75,090  
76,577  
77,879  
79,320  
80,811  
9,350  
5,183  
4,909  
4,977  
945  
595  
24  
0  
0  
2,052  
425  
425  
425  
425  
0  
3,938  
3,127  
3,317  
4,900  
3,199  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
1,266  
1,350  
0  
1,519  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
528,333  
532,821  
570,238  
793,180  
703,870  
193,689  
204,399  
238,160  
443,236  
400,225  
159,805  
164,558  
207,962  
420,291  
387,636  
33,883  
39,840  
30,198  
22,946  
12,589  
334,644  
328,423  
332,077  
349,944  
303,645  
334,644  
328,423  
332,077  
349,944  
303,645  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0