Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
532,821  
570,238  
793,180  
703,870  
626,174  
425,416  
479,061  
700,527  
612,312  
539,152  
123,122  
99,730  
111,598  
50,004  
57,278  
50,553  
32,320  
31,806  
40,583  
40,552  
159,785  
257,881  
411,517  
233,589  
151,642  
72,293  
70,348  
124,595  
219,507  
213,558  
19,662  
18,783  
21,011  
68,629  
76,121  
107,405  
91,176  
92,653  
91,558  
87,022  
20,804  
3,297  
3,031  
3,032  
2,910  
76,577  
77,879  
79,320  
80,811  
76,889  
5,183  
4,909  
4,977  
945  
1,084  
24  
0  
0  
2,052  
1,210  
425  
425  
425  
0  
0  
3,127  
3,317  
4,900  
3,199  
4,930  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
1,266  
1,350  
0  
1,519  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
532,821  
570,238  
793,180  
703,870  
626,174  
204,399  
238,160  
443,236  
400,225  
347,873  
164,558  
207,962  
420,291  
387,636  
336,211  
39,840  
30,198  
22,946  
12,589  
11,662  
328,423  
332,077  
349,944  
303,645  
278,301  
328,423  
332,077  
349,944  
303,645  
278,301  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0