Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (ITD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
500,467  
474,770  
509,458  
502,704  
524,480  
404,092  
377,675  
410,553  
405,586  
430,765  
98,193  
129,260  
133,813  
109,995  
132,241  
31,086  
36,690  
28,678  
32,490  
36,835  
195,774  
131,102  
156,103  
193,885  
166,578  
71,157  
71,309  
83,283  
64,121  
85,604  
7,882  
9,313  
8,676  
5,094  
9,508  
96,375  
97,095  
98,904  
97,118  
93,714  
5,737  
5,570  
5,115  
4,922  
4,632  
68,854  
70,279  
71,714  
73,643  
74,149  
16,234  
15,430  
15,110  
11,545  
10,704  
223  
113  
492  
403  
150  
425  
425  
425  
425  
425  
4,143  
5,279  
5,121  
6,179  
2,557  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
759  
0  
928  
0  
1,097  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
500,467  
474,770  
509,458  
502,704  
524,480  
161,720  
132,637  
167,959  
165,794  
196,785  
137,305  
107,410  
139,951  
135,177  
166,596  
24,415  
25,227  
28,008  
30,617  
30,190  
338,747  
342,133  
341,499  
336,910  
327,694  
338,747  
342,133  
341,499  
336,910  
327,694  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0