Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,305,850  
3,487,114  
3,541,640  
3,522,377  
3,462,048  
3,005,477  
3,189,614  
3,103,804  
3,080,643  
3,041,738  
19,943  
112,351  
112,301  
45,266  
29,037  
0  
0  
0  
0  
0  
298,745  
307,382  
202,272  
287,174  
308,586  
2,669,096  
2,750,122  
2,769,617  
2,731,509  
2,688,240  
17,693  
19,759  
19,614  
16,693  
15,875  
300,373  
297,500  
437,836  
441,735  
420,311  
18,680  
18,557  
8,673  
10,943  
5,988  
61,593  
62,207  
62,496  
60,620  
61,109  
45,159  
45,830  
46,501  
47,172  
47,842  
0  
0  
0  
2,835  
0  
161,432  
161,432  
312,538  
312,538  
299,172  
13,509  
9,474  
7,627  
7,627  
6,200  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,305,850  
3,487,114  
3,541,640  
3,522,377  
3,462,048  
1,727,300  
1,950,377  
1,953,855  
1,943,287  
1,895,475  
753,221  
1,155,893  
1,222,065  
1,276,899  
1,276,328  
974,079  
794,483  
731,790  
666,388  
619,147  
1,578,550  
1,536,738  
1,587,786  
1,579,090  
1,566,573  
1,578,550  
1,536,738  
1,587,786  
1,579,090  
1,566,573  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0