Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,541,640  
3,522,377  
3,462,048  
3,443,361  
3,483,194  
3,103,804  
3,080,643  
3,041,738  
3,023,088  
3,095,460  
112,301  
45,266  
29,037  
58,483  
63,491  
0  
0  
0  
0  
0  
202,272  
287,174  
308,586  
285,908  
317,432  
2,769,617  
2,731,509  
2,688,240  
2,672,311  
2,703,703  
19,614  
16,693  
15,875  
6,386  
10,834  
437,836  
441,735  
420,311  
420,273  
387,734  
8,673  
10,943  
5,988  
5,359  
3,773  
62,496  
60,620  
61,109  
61,596  
62,138  
46,501  
47,172  
47,842  
48,513  
49,184  
0  
2,835  
0  
0  
0  
312,538  
312,538  
299,172  
299,172  
268,231  
7,627  
7,627  
6,200  
5,633  
4,408  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,541,640  
3,522,377  
3,462,048  
3,443,361  
3,483,194  
1,953,855  
1,943,287  
1,895,475  
1,903,046  
1,950,423  
1,222,065  
1,276,899  
1,276,328  
1,141,144  
1,043,624  
731,790  
666,388  
619,147  
761,902  
906,800  
1,587,786  
1,579,090  
1,566,573  
1,540,315  
1,532,771  
1,587,786  
1,579,090  
1,566,573  
1,540,315  
1,532,771  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0