Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,483,194  
3,340,365  
3,307,091  
3,099,360  
2,373,971  
3,095,460  
2,960,261  
2,916,054  
2,706,272  
1,978,213  
63,491  
50,855  
18,370  
44,020  
17,488  
0  
0  
0  
0  
0  
317,432  
280,852  
233,978  
177,885  
318,877  
2,703,703  
2,624,822  
2,658,940  
2,480,433  
1,638,697  
10,834  
3,732  
4,766  
3,934  
3,150  
387,734  
380,104  
391,037  
393,088  
395,759  
3,773  
1,101  
15,183  
11,191  
13,343  
62,138  
53,387  
53,932  
54,303  
54,745  
49,184  
49,855  
50,525  
51,196  
51,867  
0  
3,636  
0  
0  
0  
268,231  
267,779  
267,809  
272,809  
272,949  
4,408  
4,346  
3,588  
3,588  
2,855  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,483,194  
3,340,365  
3,307,091  
3,099,360  
2,373,971  
1,950,423  
1,820,027  
1,811,228  
1,605,087  
882,250  
1,043,624  
970,708  
1,073,851  
868,911  
550,471  
906,800  
849,319  
737,377  
736,176  
331,780  
1,532,771  
1,520,338  
1,495,863  
1,494,273  
1,491,721  
1,532,771  
1,520,338  
1,495,863  
1,494,273  
1,491,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0