Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,099,360  
2,373,971  
2,332,376  
2,288,594  
2,152,903  
2,706,272  
1,978,213  
1,932,269  
1,901,246  
1,764,382  
44,020  
17,488  
8,562  
9,994  
29,242  
0  
0  
0  
0  
0  
177,885  
318,877  
301,129  
305,554  
164,766  
2,480,433  
1,638,697  
1,616,310  
1,580,130  
1,564,510  
3,934  
3,150  
6,269  
5,568  
5,865  
393,088  
395,759  
400,107  
387,348  
388,520  
11,191  
13,343  
15,638  
1,469  
1,536  
54,303  
54,745  
54,946  
55,407  
55,872  
51,196  
51,867  
53,569  
54,240  
54,911  
0  
0  
0  
0  
0  
272,809  
272,949  
272,966  
273,073  
273,073  
3,588  
2,855  
2,987  
3,160  
3,129  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,099,360  
2,373,971  
2,332,376  
2,288,594  
2,152,903  
1,605,087  
882,250  
837,098  
802,923  
663,937  
868,911  
550,471  
516,855  
265,864  
249,925  
736,176  
331,780  
320,243  
537,059  
414,012  
1,494,273  
1,491,721  
1,495,278  
1,485,671  
1,488,966  
1,494,273  
1,491,721  
1,495,278  
1,485,671  
1,488,966  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0