Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,503,510  
3,305,850  
3,487,114  
3,541,640  
3,522,377  
3,201,586  
3,005,477  
3,189,614  
3,103,804  
3,080,643  
77,923  
19,943  
112,351  
112,301  
45,266  
0  
0  
0  
0  
0  
267,602  
298,745  
307,382  
202,272  
287,174  
2,834,535  
2,669,096  
2,750,122  
2,769,617  
2,731,509  
21,526  
17,693  
19,759  
19,614  
16,693  
301,924  
300,373  
297,500  
437,836  
441,735  
22,356  
18,680  
18,557  
8,673  
10,943  
60,881  
61,593  
62,207  
62,496  
60,620  
44,488  
45,159  
45,830  
46,501  
47,172  
0  
0  
0  
0  
2,835  
161,202  
161,432  
161,432  
312,538  
312,538  
12,997  
13,509  
9,474  
7,627  
7,627  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,503,510  
3,305,850  
3,487,114  
3,541,640  
3,522,377  
1,912,156  
1,727,300  
1,950,377  
1,953,855  
1,943,287  
998,527  
753,221  
1,155,893  
1,222,065  
1,276,899  
913,630  
974,079  
794,483  
731,790  
666,388  
1,591,354  
1,578,550  
1,536,738  
1,587,786  
1,579,090  
1,591,354  
1,578,550  
1,536,738  
1,587,786  
1,579,090  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0