Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà (ITC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,462,048  
3,443,361  
3,483,194  
3,340,365  
3,307,091  
3,041,738  
3,023,088  
3,095,460  
2,960,261  
2,916,054  
29,037  
58,483  
63,491  
50,855  
18,370  
0  
0  
0  
0  
0  
308,586  
285,908  
317,432  
280,852  
233,978  
2,688,240  
2,672,311  
2,703,703  
2,624,822  
2,658,940  
15,875  
6,386  
10,834  
3,732  
4,766  
420,311  
420,273  
387,734  
380,104  
391,037  
5,988  
5,359  
3,773  
1,101  
15,183  
61,109  
61,596  
62,138  
53,387  
53,932  
47,842  
48,513  
49,184  
49,855  
50,525  
0  
0  
0  
3,636  
0  
299,172  
299,172  
268,231  
267,779  
267,809  
6,200  
5,633  
4,408  
4,346  
3,588  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,462,048  
3,443,361  
3,483,194  
3,340,365  
3,307,091  
1,895,475  
1,903,046  
1,950,423  
1,820,027  
1,811,228  
1,276,328  
1,141,144  
1,043,624  
970,708  
1,073,851  
619,147  
761,902  
906,800  
849,319  
737,377  
1,566,573  
1,540,315  
1,532,771  
1,520,338  
1,495,863  
1,566,573  
1,540,315  
1,532,771  
1,520,338  
1,495,863  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0