Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,774,810  
12,789,676  
12,757,186  
13,044,152  
12,189,612  
5,400,560  
5,388,636  
5,534,197  
7,187,959  
6,170,100  
12,681  
23,426  
27,753  
63,194  
25,177  
0  
8,000  
0  
9,236  
9,378  
1,938,845  
1,950,261  
1,897,237  
1,816,622  
1,388,697  
3,448,416  
3,406,725  
3,606,780  
5,291,731  
4,722,373  
619  
223  
2,427  
7,176  
24,474  
7,374,250  
7,401,040  
7,222,989  
5,856,193  
6,019,513  
2,227,067  
2,293,179  
2,383,043  
2,188,083  
2,316,521  
72,222  
73,540  
75,021  
109,572  
78,408  
503,856  
489,409  
494,418  
270,595  
233,767  
1,411,016  
1,407,023  
1,120,659  
46,230  
148,830  
3,158,014  
3,133,316  
3,146,489  
3,213,157  
3,213,302  
2,074  
4,573  
3,359  
28,557  
28,685  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,774,810  
12,789,676  
12,757,186  
13,044,152  
12,189,612  
2,465,709  
2,481,853  
3,462,638  
3,695,615  
2,848,402  
1,118,046  
1,064,033  
1,882,636  
2,115,204  
1,346,540  
1,347,663  
1,417,821  
1,580,002  
1,580,411  
1,501,862  
10,309,101  
10,307,823  
9,294,548  
9,348,537  
9,341,210  
10,309,101  
10,307,823  
9,294,548  
9,348,537  
9,341,210  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0