Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,926,434  
12,858,433  
12,774,810  
12,789,676  
12,757,186  
5,671,181  
5,481,379  
5,400,560  
5,388,636  
5,534,197  
9,798  
26,526  
12,681  
23,426  
27,753  
0  
0  
0  
8,000  
0  
2,225,392  
1,962,068  
1,938,845  
1,950,261  
1,897,237  
3,435,935  
3,491,770  
3,448,416  
3,406,725  
3,606,780  
55  
1,015  
619  
223  
2,427  
7,255,253  
7,377,054  
7,374,250  
7,401,040  
7,222,989  
2,110,734  
2,225,046  
2,227,067  
2,293,179  
2,383,043  
69,750  
70,822  
72,222  
73,540  
75,021  
505,801  
513,442  
503,856  
489,409  
494,418  
1,439,044  
1,424,889  
1,411,016  
1,407,023  
1,120,659  
3,121,994  
3,140,147  
3,158,014  
3,133,316  
3,146,489  
7,931  
2,709  
2,074  
4,573  
3,359  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,926,434  
12,858,433  
12,774,810  
12,789,676  
12,757,186  
2,606,810  
2,526,456  
2,465,709  
2,481,853  
3,462,638  
1,297,102  
1,160,739  
1,118,046  
1,064,033  
1,882,636  
1,309,708  
1,365,718  
1,347,663  
1,417,821  
1,580,002  
10,319,624  
10,331,977  
10,309,101  
10,307,823  
9,294,548  
10,319,624  
10,331,977  
10,309,101  
10,307,823  
9,294,548  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0