Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,174,338  
12,913,798  
13,055,670  
13,259,550  
13,227,919  
6,155,646  
5,650,232  
6,026,686  
5,934,465  
5,919,397  
37,160  
25,094  
70,374  
112,315  
58,964  
0  
0  
0  
0  
0  
2,576,820  
2,037,245  
2,221,037  
2,258,078  
2,464,663  
3,541,549  
3,587,544  
3,735,200  
3,563,739  
3,395,387  
116  
348  
74  
333  
383  
7,018,692  
7,263,566  
7,028,984  
7,325,085  
7,308,522  
1,852,849  
2,161,031  
1,884,224  
2,143,347  
2,149,473  
71,153  
72,277  
71,311  
72,224  
67,644  
512,466  
485,375  
491,392  
497,822  
504,285  
1,488,972  
1,483,033  
1,464,967  
1,459,581  
1,451,187  
3,081,800  
3,048,630  
3,102,658  
3,142,769  
3,128,254  
11,453  
13,220  
14,432  
9,343  
7,678  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,174,338  
12,913,798  
13,055,670  
13,259,550  
13,227,919  
2,741,299  
2,565,068  
2,757,054  
2,911,707  
2,892,798  
1,764,971  
1,601,610  
1,747,305  
1,818,534  
1,746,682  
976,329  
963,459  
1,009,750  
1,093,173  
1,146,115  
10,433,039  
10,348,729  
10,298,615  
10,347,843  
10,335,121  
10,433,039  
10,348,729  
10,298,615  
10,347,843  
10,335,121  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0