Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,259,550  
13,227,919  
12,979,974  
12,926,434  
12,858,433  
5,934,465  
5,919,397  
5,496,686  
5,671,181  
5,481,379  
112,315  
58,964  
22,999  
9,798  
26,526  
0  
0  
0  
0  
0  
2,258,078  
2,464,663  
2,060,885  
2,225,392  
1,962,068  
3,563,739  
3,395,387  
3,412,509  
3,435,935  
3,491,770  
333  
383  
293  
55  
1,015  
7,325,085  
7,308,522  
7,483,288  
7,255,253  
7,377,054  
2,143,347  
2,149,473  
2,316,448  
2,110,734  
2,225,046  
72,224  
67,644  
68,715  
69,750  
70,822  
497,822  
504,285  
510,417  
505,801  
513,442  
1,459,581  
1,451,187  
1,448,388  
1,439,044  
1,424,889  
3,142,769  
3,128,254  
3,131,617  
3,121,994  
3,140,147  
9,343  
7,678  
7,702  
7,931  
2,709  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,259,550  
13,227,919  
12,979,974  
12,926,434  
12,858,433  
2,911,707  
2,892,798  
2,646,777  
2,606,810  
2,526,456  
1,818,534  
1,746,682  
1,493,179  
1,297,102  
1,160,739  
1,093,173  
1,146,115  
1,153,597  
1,309,708  
1,365,718  
10,347,843  
10,335,121  
10,333,198  
10,319,624  
10,331,977  
10,347,843  
10,335,121  
10,333,198  
10,319,624  
10,331,977  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0