Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,858,433  
12,774,810  
12,789,676  
12,757,186  
13,044,152  
5,481,379  
5,400,560  
5,388,636  
5,534,197  
7,187,959  
26,526  
12,681  
23,426  
27,753  
63,194  
0  
0  
8,000  
0  
9,236  
1,962,068  
1,938,845  
1,950,261  
1,897,237  
1,816,622  
3,491,770  
3,448,416  
3,406,725  
3,606,780  
5,291,731  
1,015  
619  
223  
2,427  
7,176  
7,377,054  
7,374,250  
7,401,040  
7,222,989  
5,856,193  
2,225,046  
2,227,067  
2,293,179  
2,383,043  
2,188,083  
70,822  
72,222  
73,540  
75,021  
109,572  
513,442  
503,856  
489,409  
494,418  
270,595  
1,424,889  
1,411,016  
1,407,023  
1,120,659  
46,230  
3,140,147  
3,158,014  
3,133,316  
3,146,489  
3,213,157  
2,709  
2,074  
4,573  
3,359  
28,557  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,858,433  
12,774,810  
12,789,676  
12,757,186  
13,044,152  
2,526,456  
2,465,709  
2,481,853  
3,462,638  
3,695,615  
1,160,739  
1,118,046  
1,064,033  
1,882,636  
2,115,204  
1,365,718  
1,347,663  
1,417,821  
1,580,002  
1,580,411  
10,331,977  
10,309,101  
10,307,823  
9,294,548  
9,348,537  
10,331,977  
10,309,101  
10,307,823  
9,294,548  
9,348,537  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0