Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,990,228  
13,174,338  
12,913,798  
13,055,670  
13,259,550  
5,791,482  
6,155,646  
5,650,232  
6,026,686  
5,934,465  
50,430  
37,160  
25,094  
70,374  
112,315  
0  
0  
0  
0  
0  
1,421,230  
2,576,820  
2,037,245  
2,221,037  
2,258,078  
4,319,543  
3,541,549  
3,587,544  
3,735,200  
3,563,739  
279  
116  
348  
74  
333  
7,198,746  
7,018,692  
7,263,566  
7,028,984  
7,325,085  
2,012,278  
1,852,849  
2,161,031  
1,884,224  
2,143,347  
62,700  
71,153  
72,277  
71,311  
72,224  
505,579  
512,466  
485,375  
491,392  
497,822  
1,475,907  
1,488,972  
1,483,033  
1,464,967  
1,459,581  
3,128,856  
3,081,800  
3,048,630  
3,102,658  
3,142,769  
13,426  
11,453  
13,220  
14,432  
9,343  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,990,228  
13,174,338  
12,913,798  
13,055,670  
13,259,550  
2,577,830  
2,741,299  
2,565,068  
2,757,054  
2,911,707  
1,602,228  
1,764,971  
1,601,610  
1,747,305  
1,818,534  
975,603  
976,329  
963,459  
1,009,750  
1,093,173  
10,412,397  
10,433,039  
10,348,729  
10,298,615  
10,347,843  
10,412,397  
10,433,039  
10,348,729  
10,298,615  
10,347,843  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0