Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,195,379  
13,055,670  
13,259,550  
13,227,919  
12,979,974  
6,068,347  
6,026,686  
5,934,465  
5,919,397  
5,496,686  
25,094  
70,374  
112,315  
58,964  
22,999  
0  
0  
0  
0  
0  
2,285,381  
2,221,037  
2,258,078  
2,464,663  
2,060,885  
3,757,794  
3,735,200  
3,563,739  
3,395,387  
3,412,509  
78  
74  
333  
383  
293  
7,127,032  
7,028,984  
7,325,085  
7,308,522  
7,483,288  
2,001,363  
1,884,224  
2,143,347  
2,149,473  
2,316,448  
72,207  
71,311  
72,224  
67,644  
68,715  
485,140  
491,392  
497,822  
504,285  
510,417  
1,472,799  
1,464,967  
1,459,581  
1,451,187  
1,448,388  
3,081,800  
3,102,658  
3,142,769  
3,128,254  
3,131,617  
13,724  
14,432  
9,343  
7,678  
7,702  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,195,379  
13,055,670  
13,259,550  
13,227,919  
12,979,974  
2,844,679  
2,757,054  
2,911,707  
2,892,798  
2,646,777  
1,780,021  
1,747,305  
1,818,534  
1,746,682  
1,493,179  
1,064,658  
1,009,750  
1,093,173  
1,146,115  
1,153,597  
10,350,700  
10,298,615  
10,347,843  
10,335,121  
10,333,198  
10,350,700  
10,298,615  
10,347,843  
10,335,121  
10,333,198  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0