Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,055,670  
13,259,550  
13,227,919  
12,979,974  
12,926,434  
6,026,686  
5,934,465  
5,919,397  
5,496,686  
5,671,181  
70,374  
112,315  
58,964  
22,999  
9,798  
0  
0  
0  
0  
0  
2,221,037  
2,258,078  
2,464,663  
2,060,885  
2,225,392  
3,735,200  
3,563,739  
3,395,387  
3,412,509  
3,435,935  
74  
333  
383  
293  
55  
7,028,984  
7,325,085  
7,308,522  
7,483,288  
7,255,253  
1,884,224  
2,143,347  
2,149,473  
2,316,448  
2,110,734  
71,311  
72,224  
67,644  
68,715  
69,750  
491,392  
497,822  
504,285  
510,417  
505,801  
1,464,967  
1,459,581  
1,451,187  
1,448,388  
1,439,044  
3,102,658  
3,142,769  
3,128,254  
3,131,617  
3,121,994  
14,432  
9,343  
7,678  
7,702  
7,931  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,055,670  
13,259,550  
13,227,919  
12,979,974  
12,926,434  
2,757,054  
2,911,707  
2,892,798  
2,646,777  
2,606,810  
1,747,305  
1,818,534  
1,746,682  
1,493,179  
1,297,102  
1,009,750  
1,093,173  
1,146,115  
1,153,597  
1,309,708  
10,298,615  
10,347,843  
10,335,121  
10,333,198  
10,319,624  
10,298,615  
10,347,843  
10,335,121  
10,333,198  
10,319,624  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0