Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
13,227,919  
12,979,974  
12,926,434  
12,858,433  
12,774,810  
5,919,397  
5,496,686  
5,671,181  
5,481,379  
5,400,560  
58,964  
22,999  
9,798  
26,526  
12,681  
0  
0  
0  
0  
0  
2,464,663  
2,060,885  
2,225,392  
1,962,068  
1,938,845  
3,395,387  
3,412,509  
3,435,935  
3,491,770  
3,448,416  
383  
293  
55  
1,015  
619  
7,308,522  
7,483,288  
7,255,253  
7,377,054  
7,374,250  
2,149,473  
2,316,448  
2,110,734  
2,225,046  
2,227,067  
67,644  
68,715  
69,750  
70,822  
72,222  
504,285  
510,417  
505,801  
513,442  
503,856  
1,451,187  
1,448,388  
1,439,044  
1,424,889  
1,411,016  
3,128,254  
3,131,617  
3,121,994  
3,140,147  
3,158,014  
7,678  
7,702  
7,931  
2,709  
2,074  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
13,227,919  
12,979,974  
12,926,434  
12,858,433  
12,774,810  
2,892,798  
2,646,777  
2,606,810  
2,526,456  
2,465,709  
1,746,682  
1,493,179  
1,297,102  
1,160,739  
1,118,046  
1,146,115  
1,153,597  
1,309,708  
1,365,718  
1,347,663  
10,335,121  
10,333,198  
10,319,624  
10,331,977  
10,309,101  
10,335,121  
10,333,198  
10,319,624  
10,331,977  
10,309,101  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0