Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
364,424  
355,870  
344,413  
350,424  
361,440  
150,078  
140,404  
116,603  
108,795  
118,299  
23,863  
42,868  
24,577  
20,460  
38,680  
0  
0  
0  
0  
0  
126,140  
97,486  
91,935  
88,280  
79,418  
50  
50  
50  
50  
58  
26  
0  
41  
6  
142  
214,346  
215,466  
227,810  
241,629  
243,141  
36,119  
36,119  
39,221  
49,745  
43,445  
125,139  
130,736  
136,637  
136,684  
140,264  
0  
0  
0  
0  
0  
4,802  
0  
0  
3,321  
608  
18,848  
18,848  
18,848  
18,354  
21,925  
29,439  
29,763  
33,105  
33,526  
36,900  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
364,424  
355,870  
344,413  
350,424  
361,440  
209,058  
209,018  
180,860  
201,169  
211,337  
120,700  
120,368  
105,143  
126,190  
131,521  
88,358  
88,650  
75,717  
74,979  
79,816  
155,367  
146,852  
163,553  
149,255  
150,103  
155,367  
146,852  
163,553  
149,255  
150,103  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0