Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (IST: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
374,271  
364,424  
355,870  
344,413  
350,424  
125,823  
150,078  
140,404  
116,603  
108,795  
40,199  
23,863  
42,868  
24,577  
20,460  
0  
0  
0  
0  
0  
85,000  
126,140  
97,486  
91,935  
88,280  
50  
50  
50  
50  
50  
574  
26  
0  
41  
6  
248,448  
214,346  
215,466  
227,810  
241,629  
34,544  
36,119  
36,119  
39,221  
49,745  
121,721  
125,139  
130,736  
136,637  
136,684  
0  
0  
0  
0  
0  
20,153  
4,802  
0  
0  
3,321  
18,848  
18,848  
18,848  
18,848  
18,354  
53,183  
29,439  
29,763  
33,105  
33,526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
374,271  
364,424  
355,870  
344,413  
350,424  
212,565  
209,058  
209,018  
180,860  
201,169  
107,021  
120,700  
120,368  
105,143  
126,190  
105,543  
88,358  
88,650  
75,717  
74,979  
161,706  
155,367  
146,852  
163,553  
149,255  
161,706  
155,367  
146,852  
163,553  
149,255  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0