Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
900,673  
945,039  
936,097  
936,172  
973,804  
31,953  
63,353  
38,388  
21,357  
44,220  
2,927  
14,971  
1,514  
2,242  
16,768  
0  
0  
0  
0  
0  
23,656  
43,732  
31,821  
13,973  
21,938  
4,892  
4,198  
4,094  
4,056  
5,155  
478  
452  
959  
1,087  
359  
868,720  
881,685  
897,709  
914,815  
929,584  
4  
4  
4  
4  
4  
841,176  
852,669  
864,072  
876,726  
886,847  
0  
0  
0  
0  
0  
7,675  
4,262  
4,222  
4,015  
4,002  
0  
0  
0  
0  
0  
19,864  
24,750  
29,410  
34,070  
38,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
900,673  
945,039  
936,097  
936,172  
973,804  
412,232  
463,744  
475,328  
447,188  
468,533  
174,840  
145,131  
156,702  
128,316  
149,661  
237,392  
318,613  
318,626  
318,872  
318,872  
488,441  
481,295  
460,769  
488,984  
505,271  
488,441  
481,295  
460,769  
488,984  
505,271  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0