Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
887,441  
900,673  
945,039  
936,097  
936,172  
31,689  
31,953  
63,353  
38,388  
21,357  
5,857  
2,927  
14,971  
1,514  
2,242  
0  
0  
0  
0  
0  
21,315  
23,656  
43,732  
31,821  
13,973  
4,486  
4,892  
4,198  
4,094  
4,056  
30  
478  
452  
959  
1,087  
855,752  
868,720  
881,685  
897,709  
914,815  
4  
4  
4  
4  
4  
829,754  
841,176  
852,669  
864,072  
876,726  
0  
0  
0  
0  
0  
4,725  
7,675  
4,262  
4,222  
4,015  
0  
0  
0  
0  
0  
21,269  
19,864  
24,750  
29,410  
34,070  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
887,441  
900,673  
945,039  
936,097  
936,172  
403,853  
412,232  
463,744  
475,328  
447,188  
166,461  
174,840  
145,131  
156,702  
128,316  
237,392  
237,392  
318,613  
318,626  
318,872  
483,587  
488,441  
481,295  
460,769  
488,984  
483,587  
488,441  
481,295  
460,769  
488,984  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0