Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
867,582  
885,425  
847,438  
866,968  
897,724  
79,993  
83,542  
42,298  
57,334  
73,511  
6,642  
17,579  
4,911  
32,411  
36,483  
0  
0  
0  
0  
0  
67,079  
58,771  
31,174  
16,118  
30,920  
6,226  
7,107  
6,214  
8,805  
6,108  
46  
85  
0  
0  
0  
787,589  
801,883  
805,139  
809,634  
824,212  
2  
2  
2  
2  
2  
770,578  
796,226  
791,132  
795,743  
807,171  
0  
0  
0  
0  
0  
3,502  
3,471  
11,001  
9,731  
7,185  
0  
0  
0  
0  
0  
13,507  
2,183  
3,004  
4,157  
9,854  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
867,582  
885,425  
847,438  
866,968  
897,724  
314,837  
373,117  
295,616  
322,719  
362,034  
110,445  
168,725  
79,224  
143,327  
124,642  
204,392  
204,392  
216,392  
179,392  
237,392  
552,746  
512,307  
551,821  
544,249  
535,689  
552,746  
512,307  
551,821  
544,249  
535,689  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0