Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
832,896  
867,582  
885,425  
847,438  
866,968  
56,169  
79,993  
83,542  
42,298  
57,334  
1,784  
6,642  
17,579  
4,911  
32,411  
0  
0  
0  
0  
0  
47,156  
67,079  
58,771  
31,174  
16,118  
7,139  
6,226  
7,107  
6,214  
8,805  
90  
46  
85  
0  
0  
776,727  
787,589  
801,883  
805,139  
809,634  
2  
2  
2  
2  
2  
763,974  
770,578  
796,226  
791,132  
795,743  
0  
0  
0  
0  
0  
1,280  
3,502  
3,471  
11,001  
9,731  
0  
0  
0  
0  
0  
11,471  
13,507  
2,183  
3,004  
4,157  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
832,896  
867,582  
885,425  
847,438  
866,968  
293,976  
314,837  
373,117  
295,616  
322,719  
162,584  
110,445  
168,725  
79,224  
143,327  
131,392  
204,392  
204,392  
216,392  
179,392  
538,920  
552,746  
512,307  
551,821  
544,249  
538,920  
552,746  
512,307  
551,821  
544,249  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0