Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
945,039  
936,097  
936,172  
973,804  
1,013,160  
63,353  
38,388  
21,357  
44,220  
51,268  
14,971  
1,514  
2,242  
16,768  
6,896  
0  
0  
0  
0  
0  
43,732  
31,821  
13,973  
21,938  
39,791  
4,198  
4,094  
4,056  
5,155  
3,987  
452  
959  
1,087  
359  
594  
881,685  
897,709  
914,815  
929,584  
961,892  
4  
4  
4  
4  
4  
852,669  
864,072  
876,726  
886,847  
900,588  
0  
0  
0  
0  
0  
4,262  
4,222  
4,015  
4,002  
5,788  
0  
0  
0  
0  
0  
24,750  
29,410  
34,070  
38,731  
55,512  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
945,039  
936,097  
936,172  
973,804  
1,013,160  
463,744  
475,328  
447,188  
468,533  
488,647  
145,131  
156,702  
128,316  
149,661  
87,872  
318,613  
318,626  
318,872  
318,872  
400,775  
481,295  
460,769  
488,984  
505,271  
524,513  
481,295  
460,769  
488,984  
505,271  
524,513  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0