Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
795,086  
832,896  
867,582  
885,425  
847,438  
29,580  
56,169  
79,993  
83,542  
42,298  
1,271  
1,784  
6,642  
17,579  
4,911  
0  
0  
0  
0  
0  
23,081  
47,156  
67,079  
58,771  
31,174  
5,158  
7,139  
6,226  
7,107  
6,214  
70  
90  
46  
85  
0  
765,506  
776,727  
787,589  
801,883  
805,139  
2  
2  
2  
2  
2  
754,495  
763,974  
770,578  
796,226  
791,132  
0  
0  
0  
0  
0  
1,292  
1,280  
3,502  
3,471  
11,001  
0  
0  
0  
0  
0  
9,716  
11,471  
13,507  
2,183  
3,004  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
795,086  
832,896  
867,582  
885,425  
847,438  
250,456  
293,976  
314,837  
373,117  
295,616  
119,064  
162,584  
110,445  
168,725  
79,224  
131,392  
131,392  
204,392  
204,392  
216,392  
544,630  
538,920  
552,746  
512,307  
551,821  
544,630  
538,920  
552,746  
512,307  
551,821  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0