Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
885,425  
847,438  
866,968  
897,724  
915,831  
83,542  
42,298  
57,334  
73,511  
75,999  
17,579  
4,911  
32,411  
36,483  
4,018  
0  
0  
0  
0  
0  
58,771  
31,174  
16,118  
30,920  
67,259  
7,107  
6,214  
8,805  
6,108  
4,722  
85  
0  
0  
0  
0  
801,883  
805,139  
809,634  
824,212  
839,832  
2  
2  
2  
2  
4  
796,226  
791,132  
795,743  
807,171  
818,335  
0  
0  
0  
0  
0  
3,471  
11,001  
9,731  
7,185  
5,931  
0  
0  
0  
0  
0  
2,183  
3,004  
4,157  
9,854  
15,561  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
885,425  
847,438  
866,968  
897,724  
915,831  
373,117  
295,616  
322,719  
362,034  
416,769  
168,725  
79,224  
143,327  
124,642  
179,377  
204,392  
216,392  
179,392  
237,392  
237,392  
512,307  
551,821  
544,249  
535,689  
499,061  
512,307  
551,821  
544,249  
535,689  
499,061  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0