Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
866,968  
897,724  
915,831  
887,441  
900,673  
57,334  
73,511  
75,999  
31,689  
31,953  
32,411  
36,483  
4,018  
5,857  
2,927  
0  
0  
0  
0  
0  
16,118  
30,920  
67,259  
21,315  
23,656  
8,805  
6,108  
4,722  
4,486  
4,892  
0  
0  
0  
30  
478  
809,634  
824,212  
839,832  
855,752  
868,720  
2  
2  
4  
4  
4  
795,743  
807,171  
818,335  
829,754  
841,176  
0  
0  
0  
0  
0  
9,731  
7,185  
5,931  
4,725  
7,675  
0  
0  
0  
0  
0  
4,157  
9,854  
15,561  
21,269  
19,864  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
866,968  
897,724  
915,831  
887,441  
900,673  
322,719  
362,034  
416,769  
403,853  
412,232  
143,327  
124,642  
179,377  
166,461  
174,840  
179,392  
237,392  
237,392  
237,392  
237,392  
544,249  
535,689  
499,061  
483,587  
488,441  
544,249  
535,689  
499,061  
483,587  
488,441  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0