Công ty Cổ phần thủy điện SROK Phu Miêng IDICO (ISH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
915,831  
887,441  
900,673  
945,039  
936,097  
75,999  
31,689  
31,953  
63,353  
38,388  
4,018  
5,857  
2,927  
14,971  
1,514  
0  
0  
0  
0  
0  
67,259  
21,315  
23,656  
43,732  
31,821  
4,722  
4,486  
4,892  
4,198  
4,094  
0  
30  
478  
452  
959  
839,832  
855,752  
868,720  
881,685  
897,709  
4  
4  
4  
4  
4  
818,335  
829,754  
841,176  
852,669  
864,072  
0  
0  
0  
0  
0  
5,931  
4,725  
7,675  
4,262  
4,222  
0  
0  
0  
0  
0  
15,561  
21,269  
19,864  
24,750  
29,410  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
915,831  
887,441  
900,673  
945,039  
936,097  
416,769  
403,853  
412,232  
463,744  
475,328  
179,377  
166,461  
174,840  
145,131  
156,702  
237,392  
237,392  
237,392  
318,613  
318,626  
499,061  
483,587  
488,441  
481,295  
460,769  
499,061  
483,587  
488,441  
481,295  
460,769  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0