Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (ISG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
773,417  
 
 
 
 
72,648  
 
 
 
 
19,181  
 
 
 
 
1,000  
 
 
 
 
29,627  
 
 
 
 
11,043  
 
 
 
 
11,797  
 
 
 
 
700,769  
 
 
 
 
1,023  
 
 
 
 
655,379  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
53  
 
 
 
 
6,428  
 
 
 
 
37,886  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
773,417  
 
 
 
 
1,092,753  
 
 
 
 
728,688  
 
 
 
 
364,064  
 
 
 
 
-319,336  
 
 
 
 
-319,336  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0