Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp (IRC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
180,470  
182,464  
192,551  
 
 
76,774  
77,504  
82,336  
 
 
8,332  
14,687  
2,143  
 
 
52,000  
52,000  
69,500  
 
 
1,594  
1,914  
1,089  
 
 
13,612  
7,039  
9,475  
 
 
1,237  
1,864  
129  
 
 
103,696  
104,960  
110,215  
 
 
0  
0  
0  
 
 
65,856  
66,959  
68,697  
 
 
0  
0  
0  
 
 
946  
867  
3,433  
 
 
33,750  
33,750  
35,000  
 
 
3,144  
3,384  
3,085  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
180,470  
182,464  
192,551  
 
 
3,828  
6,127  
11,698  
 
 
3,828  
6,127  
11,698  
 
 
0  
0  
0  
 
 
176,642  
176,338  
180,853  
 
 
176,642  
176,338  
180,853  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0