Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp (IRC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
192,551  
 
 
 
 
82,336  
 
 
 
 
2,143  
 
 
 
 
69,500  
 
 
 
 
1,089  
 
 
 
 
9,475  
 
 
 
 
129  
 
 
 
 
110,215  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
68,697  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,433  
 
 
 
 
35,000  
 
 
 
 
3,085  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
192,551  
 
 
 
 
11,698  
 
 
 
 
11,698  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
180,853  
 
 
 
 
180,853  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0