Công ty cổ phần Cao su Công nghiệp (IRC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Ôtô & phụ tùng ôtô

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
186,866  
180,470  
182,464  
 
 
99,482  
76,774  
77,504  
 
 
12,505  
8,332  
14,687  
 
 
60,400  
52,000  
52,000  
 
 
1,949  
1,594  
1,914  
 
 
24,504  
13,612  
7,039  
 
 
124  
1,237  
1,864  
 
 
87,385  
103,696  
104,960  
 
 
0  
0  
0  
 
 
60,043  
65,856  
66,959  
 
 
0  
0  
0  
 
 
972  
946  
867  
 
 
23,750  
33,750  
33,750  
 
 
2,619  
3,144  
3,384  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
186,866  
180,470  
182,464  
 
 
6,640  
3,828  
6,127  
 
 
6,640  
3,828  
6,127  
 
 
0  
0  
0  
 
 
180,227  
176,642  
176,338  
 
 
180,227  
176,642  
176,338  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0