Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,660,965  
2,631,832  
2,580,108  
2,774,455  
2,986,744  
582,687  
624,901  
625,789  
557,687  
805,526  
34,033  
43,941  
42,716  
66,879  
28,632  
5,515  
5,854  
5,718  
11,968  
10,783  
480,475  
506,128  
506,287  
401,947  
730,850  
58,644  
64,433  
66,361  
73,881  
31,171  
4,020  
4,545  
4,707  
3,012  
4,090  
2,078,278  
2,006,931  
1,954,319  
2,216,768  
2,181,218  
4,444  
4,486  
4,471  
337,928  
328,681  
762,171  
773,462  
786,144  
797,590  
812,315  
12,046  
12,046  
12,046  
12,046  
8,003  
225,337  
160,809  
125,077  
107,396  
94,134  
1,042,807  
1,024,949  
994,716  
928,044  
883,664  
31,472  
31,179  
31,865  
33,764  
54,420  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,660,965  
2,631,832  
2,580,108  
2,774,455  
2,986,744  
957,732  
938,981  
949,369  
1,082,412  
1,321,163  
418,952  
378,477  
382,944  
632,826  
719,283  
538,780  
560,504  
566,424  
449,587  
601,880  
1,703,233  
1,692,851  
1,630,739  
1,692,042  
1,665,581  
1,703,233  
1,692,851  
1,630,739  
1,692,042  
1,665,581  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0