Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,764,554  
 
1,982,825  
 
 
377,015  
 
268,240  
 
 
110,562  
 
62,253  
 
 
47,691  
 
98,652  
 
 
208,868  
 
79,081  
 
 
6,282  
 
15,864  
 
 
3,612  
 
12,390  
 
 
2,387,539  
 
1,714,586  
 
 
674,818  
 
0  
 
 
876,299  
 
969,969  
 
 
47,313  
 
47,313  
 
 
60,541  
 
0  
 
 
693,504  
 
666,551  
 
 
35,063  
 
16,856  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
13,897  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,764,554  
 
1,982,825  
 
 
1,431,229  
 
802,335  
 
 
459,400  
 
377,176  
 
 
971,829  
 
425,159  
 
 
1,333,325  
 
991,353  
 
 
1,333,325  
 
991,353  
 
 
0  
 
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
 
189,137