Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,774,455  
2,986,744  
3,129,674  
2,897,809  
2,739,253  
557,687  
805,526  
922,871  
861,683  
466,866  
66,879  
28,632  
109,968  
66,623  
104,050  
11,968  
10,783  
10,364  
10,364  
10,364  
401,947  
730,850  
785,289  
763,100  
341,686  
73,881  
31,171  
13,472  
17,258  
7,416  
3,012  
4,090  
3,778  
4,338  
3,349  
2,216,768  
2,181,218  
2,206,803  
2,036,126  
2,272,387  
337,928  
328,681  
391,828  
245,879  
585,569  
797,590  
812,315  
823,729  
831,108  
842,401  
12,046  
8,003  
8,003  
8,003  
8,003  
107,396  
94,134  
76,990  
71,015  
67,546  
928,044  
883,664  
845,387  
850,043  
737,420  
33,764  
54,420  
60,866  
30,079  
31,447  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,774,455  
2,986,744  
3,129,674  
2,897,809  
2,739,253  
1,082,412  
1,321,163  
1,533,603  
1,355,104  
1,272,911  
632,826  
719,283  
897,171  
866,837  
441,386  
449,587  
601,880  
636,432  
488,268  
831,525  
1,692,042  
1,665,581  
1,596,071  
1,542,705  
1,466,342  
1,692,042  
1,665,581  
1,596,071  
1,542,705  
1,466,342  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0