Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,129,674  
2,897,809  
2,739,253  
2,691,458  
2,699,515  
922,871  
861,683  
466,866  
447,475  
316,051  
109,968  
66,623  
104,050  
96,714  
106,210  
10,364  
10,364  
10,364  
44,993  
60,414  
785,289  
763,100  
341,686  
293,770  
139,309  
13,472  
17,258  
7,416  
6,775  
6,162  
3,778  
4,338  
3,349  
5,223  
3,956  
2,206,803  
2,036,126  
2,272,387  
2,243,983  
2,383,464  
391,828  
245,879  
585,569  
557,802  
703,113  
823,729  
831,108  
842,401  
854,996  
864,797  
8,003  
8,003  
8,003  
47,313  
47,313  
76,990  
71,015  
67,546  
67,543  
62,819  
845,387  
850,043  
737,420  
684,096  
671,825  
60,866  
30,079  
31,447  
32,233  
33,597  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,129,674  
2,897,809  
2,739,253  
2,691,458  
2,699,515  
1,533,603  
1,355,104  
1,272,911  
1,333,527  
1,360,991  
897,171  
866,837  
441,386  
499,175  
378,954  
636,432  
488,268  
831,525  
834,352  
982,037  
1,596,071  
1,542,705  
1,466,342  
1,357,932  
1,338,525  
1,596,071  
1,542,705  
1,466,342  
1,357,932  
1,338,525  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0