Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A (IPA: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,691,458  
2,699,515  
2,764,554  
2,101,592  
 
447,475  
316,051  
377,015  
343,575  
 
96,714  
106,210  
110,562  
115,759  
 
44,993  
60,414  
47,691  
55,726  
 
293,770  
139,309  
208,868  
161,224  
 
6,775  
6,162  
6,282  
7,130  
 
5,223  
3,956  
3,612  
3,736  
 
2,243,983  
2,383,464  
2,387,539  
1,758,017  
 
557,802  
703,113  
674,818  
34,210  
 
854,996  
864,797  
876,299  
885,359  
 
47,313  
47,313  
47,313  
47,313  
 
67,543  
62,819  
60,541  
63,501  
 
684,096  
671,825  
693,504  
698,042  
 
32,233  
33,597  
35,063  
29,591  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,691,458  
2,699,515  
2,764,554  
2,101,592  
 
1,333,527  
1,360,991  
1,431,229  
791,086  
 
499,175  
378,954  
459,400  
371,052  
 
834,352  
982,037  
971,829  
420,035  
 
1,357,932  
1,338,525  
1,333,325  
1,310,506  
 
1,357,932  
1,338,525  
1,333,325  
1,310,506  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0