Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
549,725  
501,671  
554,368  
495,570  
520,791  
308,247  
241,670  
327,331  
275,886  
281,837  
28,632  
19,690  
49,811  
45,361  
16,722  
0  
0  
0  
0  
0  
162,608  
135,923  
212,499  
140,455  
130,058  
116,260  
85,084  
64,236  
89,662  
131,443  
747  
973  
785  
409  
3,613  
241,478  
260,001  
227,036  
219,684  
238,954  
0  
0  
0  
705  
1,844  
235,042  
252,976  
219,035  
199,850  
185,021  
0  
0  
0  
0  
0  
1,684  
1,684  
1,684  
13,837  
46,556  
0  
0  
0  
0  
0  
4,752  
5,340  
6,317  
5,292  
5,533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
549,725  
501,671  
554,368  
495,570  
520,791  
171,998  
169,852  
206,468  
167,821  
210,782  
171,998  
169,852  
202,468  
164,821  
196,737  
0  
0  
4,000  
3,000  
14,045  
377,727  
331,818  
347,900  
327,749  
310,009  
377,727  
331,818  
347,900  
327,749  
310,009  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0