Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
492,515  
491,379  
424,951  
392,568  
381,773  
236,366  
242,912  
240,524  
198,890  
240,438  
36,300  
42,766  
33,718  
14,361  
29,826  
0  
0  
0  
0  
0  
121,099  
135,903  
142,174  
105,184  
135,314  
78,857  
62,745  
64,499  
73,013  
70,403  
110  
1,499  
132  
6,333  
4,895  
256,148  
248,467  
184,427  
193,678  
141,335  
0  
0  
0  
0  
0  
149,619  
94,171  
107,463  
78,414  
89,310  
0  
0  
0  
0  
0  
100,887  
147,811  
72,404  
109,060  
49,830  
0  
0  
0  
0  
0  
5,642  
6,485  
4,560  
6,203  
2,195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
492,515  
491,379  
424,951  
392,568  
381,773  
199,880  
189,619  
145,179  
129,909  
135,519  
198,880  
189,619  
145,179  
129,909  
135,519  
1,000  
0  
0  
0  
0  
292,635  
301,760  
279,771  
262,659  
246,254  
292,635  
301,760  
279,771  
262,659  
246,254  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0