Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
653,755  
599,053  
549,725  
501,671  
554,368  
431,810  
366,501  
308,247  
241,670  
327,331  
119,461  
76,313  
28,632  
19,690  
49,811  
19,700  
0  
0  
0  
0  
209,151  
153,306  
162,608  
135,923  
212,499  
82,097  
136,167  
116,260  
85,084  
64,236  
1,401  
716  
747  
973  
785  
221,945  
232,551  
241,478  
260,001  
227,036  
0  
0  
0  
0  
0  
212,887  
225,770  
235,042  
252,976  
219,035  
0  
0  
0  
0  
0  
6,256  
3,267  
1,684  
1,684  
1,684  
0  
0  
0  
0  
0  
2,802  
3,514  
4,752  
5,340  
6,317  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
653,755  
599,053  
549,725  
501,671  
554,368  
204,952  
178,850  
171,998  
169,852  
206,468  
204,952  
178,850  
171,998  
169,852  
202,468  
0  
0  
0  
0  
4,000  
448,803  
420,203  
377,727  
331,818  
347,900  
448,803  
420,203  
377,727  
331,818  
347,900  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0