Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
495,570  
520,791  
492,515  
491,379  
424,951  
275,886  
281,837  
236,366  
242,912  
240,524  
45,361  
16,722  
36,300  
42,766  
33,718  
0  
0  
0  
0  
0  
140,455  
130,058  
121,099  
135,903  
142,174  
89,662  
131,443  
78,857  
62,745  
64,499  
409  
3,613  
110  
1,499  
132  
219,684  
238,954  
256,148  
248,467  
184,427  
705  
1,844  
0  
0  
0  
199,850  
185,021  
149,619  
94,171  
107,463  
0  
0  
0  
0  
0  
13,837  
46,556  
100,887  
147,811  
72,404  
0  
0  
0  
0  
0  
5,292  
5,533  
5,642  
6,485  
4,560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
495,570  
520,791  
492,515  
491,379  
424,951  
167,821  
210,782  
199,880  
189,619  
145,179  
164,821  
196,737  
198,880  
189,619  
145,179  
3,000  
14,045  
1,000  
0  
0  
327,749  
310,009  
292,635  
301,760  
279,771  
327,749  
310,009  
292,635  
301,760  
279,771  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0