Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
392,568  
381,773  
397,805  
360,418  
329,145  
198,890  
240,438  
248,937  
195,406  
185,891  
14,361  
29,826  
42,648  
25,453  
12,501  
0  
0  
0  
0  
0  
105,184  
135,314  
136,158  
101,191  
91,901  
73,013  
70,403  
64,727  
64,418  
81,241  
6,333  
4,895  
5,403  
4,343  
249  
193,678  
141,335  
148,868  
165,012  
143,254  
0  
0  
0  
0  
0  
78,414  
89,310  
105,629  
121,713  
138,101  
0  
0  
0  
0  
0  
109,060  
49,830  
41,506  
40,954  
2,246  
0  
0  
0  
0  
0  
6,203  
2,195  
1,733  
2,345  
2,907  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
392,568  
381,773  
397,805  
360,418  
329,145  
129,909  
135,519  
139,784  
118,980  
103,757  
129,909  
135,519  
139,784  
118,980  
98,757  
0  
0  
0  
0  
5,000  
262,659  
246,254  
258,021  
241,438  
225,389  
262,659  
246,254  
258,021  
241,438  
225,389  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0