Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,563  
41,372  
39,535  
41,501  
38,580  
31,163  
32,864  
30,905  
32,644  
31,450  
2,295  
3,564  
2,604  
3,477  
2,826  
0  
0  
0  
0  
0  
11,716  
13,440  
12,719  
12,561  
15,212  
17,094  
15,803  
15,582  
16,606  
13,412  
57  
57  
0  
0  
0  
8,400  
8,507  
8,630  
8,857  
7,131  
0  
0  
0  
0  
0  
8,358  
8,468  
8,579  
8,788  
4,020  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,092  
0  
0  
0  
0  
0  
42  
39  
52  
69  
18  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,563  
41,372  
39,535  
41,501  
38,580  
13,387  
15,572  
13,121  
14,841  
12,520  
12,087  
13,510  
11,059  
14,841  
12,520  
1,300  
2,062  
2,062  
0  
0  
26,176  
25,799  
26,414  
26,660  
26,061  
26,176  
25,799  
26,414  
26,660  
26,061  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0