Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,535  
41,501  
38,580  
38,800  
40,885  
30,905  
32,644  
31,450  
31,578  
35,030  
2,604  
3,477  
2,826  
3,080  
4,563  
0  
0  
0  
0  
0  
12,719  
12,561  
15,212  
14,473  
13,537  
15,582  
16,606  
13,412  
14,026  
16,930  
0  
0  
0  
0  
0  
8,630  
8,857  
7,131  
7,222  
5,854  
0  
0  
0  
0  
0  
8,579  
8,788  
4,020  
4,131  
2,798  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,092  
3,065  
3,030  
0  
0  
0  
0  
0  
52  
69  
18  
26  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,535  
41,501  
38,580  
38,800  
40,885  
13,121  
14,841  
12,520  
13,356  
15,006  
11,059  
14,841  
12,520  
13,125  
14,931  
2,062  
0  
0  
231  
74  
26,414  
26,660  
26,061  
25,444  
25,879  
26,414  
26,660  
26,061  
25,444  
25,879  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0