Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
36,529  
40,302  
39,563  
41,372  
39,535  
28,374  
32,020  
31,163  
32,864  
30,905  
5,420  
5,559  
2,295  
3,564  
2,604  
0  
0  
0  
0  
0  
8,748  
9,371  
11,716  
13,440  
12,719  
14,152  
17,037  
17,094  
15,803  
15,582  
53  
53  
57  
57  
0  
8,156  
8,282  
8,400  
8,507  
8,630  
0  
0  
0  
0  
0  
8,137  
8,248  
8,358  
8,468  
8,579  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
18  
34  
42  
39  
52  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
36,529  
40,302  
39,563  
41,372  
39,535  
9,401  
13,567  
13,387  
15,572  
13,121  
8,210  
12,268  
12,087  
13,510  
11,059  
1,190  
1,300  
1,300  
2,062  
2,062  
27,129  
26,735  
26,176  
25,799  
26,414  
27,129  
26,735  
26,176  
25,799  
26,414  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0