Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,580  
38,800  
40,885  
42,130  
38,061  
31,450  
31,578  
35,030  
37,183  
34,043  
2,826  
3,080  
4,563  
4,763  
3,238  
0  
0  
0  
0  
0  
15,212  
14,473  
13,537  
15,138  
12,202  
13,412  
14,026  
16,930  
17,282  
18,604  
0  
0  
0  
0  
0  
7,131  
7,222  
5,854  
4,947  
4,017  
0  
0  
0  
0  
0  
4,020  
4,131  
2,798  
2,866  
2,938  
0  
0  
0  
0  
0  
3,092  
3,065  
3,030  
1,530  
502  
0  
0  
0  
500  
500  
18  
26  
26  
51  
77  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,580  
38,800  
40,885  
42,130  
38,061  
12,520  
13,356  
15,006  
16,362  
12,716  
12,520  
13,125  
14,931  
16,362  
12,716  
0  
231  
74  
0  
0  
26,061  
25,444  
25,879  
25,768  
25,344  
26,061  
25,444  
25,879  
25,768  
25,344  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0