Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
37,097  
34,993  
37,350  
36,529  
40,302  
28,255  
25,962  
28,240  
28,374  
32,020  
4,305  
3,138  
4,313  
5,420  
5,559  
0  
0  
0  
0  
0  
10,155  
8,644  
9,173  
8,748  
9,371  
13,749  
14,167  
14,745  
14,152  
17,037  
46  
13  
7  
53  
53  
8,842  
9,031  
9,111  
8,156  
8,282  
0  
0  
0  
0  
0  
8,823  
8,967  
9,111  
8,137  
8,248  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
19  
65  
0  
18  
34  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
37,097  
34,993  
37,350  
36,529  
40,302  
10,279  
9,046  
11,855  
9,401  
13,567  
9,951  
7,855  
10,665  
8,210  
12,268  
328  
1,190  
1,190  
1,190  
1,300  
26,818  
25,948  
25,495  
27,129  
26,735  
26,818  
25,948  
25,495  
27,129  
26,735  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0