Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư IDICO (INC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,993  
37,350  
36,529  
40,302  
39,563  
25,962  
28,240  
28,374  
32,020  
31,163  
3,138  
4,313  
5,420  
5,559  
2,295  
0  
0  
0  
0  
0  
8,644  
9,173  
8,748  
9,371  
11,716  
14,167  
14,745  
14,152  
17,037  
17,094  
13  
7  
53  
53  
57  
9,031  
9,111  
8,156  
8,282  
8,400  
0  
0  
0  
0  
0  
8,967  
9,111  
8,137  
8,248  
8,358  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
65  
0  
18  
34  
42  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,993  
37,350  
36,529  
40,302  
39,563  
9,046  
11,855  
9,401  
13,567  
13,387  
7,855  
10,665  
8,210  
12,268  
12,087  
1,190  
1,190  
1,190  
1,300  
1,300  
25,948  
25,495  
27,129  
26,735  
26,176  
25,948  
25,495  
27,129  
26,735  
26,176  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0