Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,043,112  
1,036,753  
1,045,256  
1,088,518  
1,081,944  
630,332  
637,262  
657,090  
740,505  
755,168  
74,145  
148,546  
164,621  
87,842  
39,201  
3,307  
3,307  
3,257  
103,568  
103,509  
305,265  
244,579  
252,949  
299,423  
266,917  
240,123  
233,472  
227,411  
244,641  
338,713  
7,492  
7,359  
8,852  
5,031  
6,828  
412,780  
399,490  
388,166  
348,013  
326,776  
80  
80  
80  
76  
220  
258,273  
258,114  
257,965  
263,381  
245,907  
0  
0  
0  
0  
0  
78,630  
70,003  
59,874  
15,229  
6,224  
48,602  
48,602  
48,602  
48,602  
48,602  
27,195  
22,692  
21,645  
20,725  
25,823  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,043,112  
1,036,753  
1,045,256  
1,088,518  
1,081,944  
134,528  
151,233  
117,194  
182,321  
189,447  
106,110  
122,816  
88,776  
152,877  
164,804  
28,417  
28,417  
28,417  
29,445  
24,643  
908,584  
885,520  
928,062  
906,197  
892,497  
908,584  
885,520  
928,062  
906,197  
892,497  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0