Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,654,544  
1,773,631  
1,605,514  
1,604,590  
1,526,919  
757,791  
977,543  
1,036,859  
1,088,311  
1,078,311  
52,022  
106,457  
158,942  
57,772  
119,457  
78,046  
183,046  
145,528  
285,528  
285,393  
329,054  
395,683  
432,757  
433,976  
439,600  
263,828  
282,179  
288,901  
302,740  
228,775  
34,841  
10,178  
10,730  
8,296  
5,086  
896,753  
796,088  
568,655  
516,278  
448,608  
50  
50  
50  
80  
80  
271,596  
267,508  
268,381  
272,394  
265,235  
0  
0  
0  
0  
0  
523,139  
423,884  
195,103  
147,795  
95,371  
65,797  
65,797  
65,334  
65,334  
61,117  
36,171  
38,848  
39,788  
30,676  
26,805  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,654,544  
1,773,631  
1,605,514  
1,604,590  
1,526,919  
238,351  
378,317  
217,060  
245,153  
161,910  
203,997  
343,855  
196,659  
224,687  
140,447  
34,355  
34,461  
20,400  
20,465  
21,462  
1,416,193  
1,395,314  
1,388,454  
1,359,437  
1,365,010  
1,416,193  
1,395,314  
1,388,454  
1,359,437  
1,365,010  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0