Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,685,577  
1,662,832  
1,654,544  
1,773,631  
1,605,514  
763,386  
739,532  
757,791  
977,543  
1,036,859  
70,549  
34,383  
52,022  
106,457  
158,942  
14,898  
40,353  
78,046  
183,046  
145,528  
356,309  
306,209  
329,054  
395,683  
432,757  
291,659  
324,699  
263,828  
282,179  
288,901  
29,971  
33,889  
34,841  
10,178  
10,730  
922,191  
923,300  
896,753  
796,088  
568,655  
2,800  
3,050  
50  
50  
50  
265,447  
268,103  
271,596  
267,508  
268,381  
0  
0  
0  
0  
0  
557,575  
553,948  
523,139  
423,884  
195,103  
65,820  
65,820  
65,797  
65,797  
65,334  
30,549  
32,378  
36,171  
38,848  
39,788  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,685,577  
1,662,832  
1,654,544  
1,773,631  
1,605,514  
206,361  
218,960  
238,351  
378,317  
217,060  
172,075  
184,214  
203,997  
343,855  
196,659  
34,286  
34,746  
34,355  
34,461  
20,400  
1,479,216  
1,443,872  
1,416,193  
1,395,314  
1,388,454  
1,479,216  
1,443,872  
1,416,193  
1,395,314  
1,388,454  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0