Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,526,919  
1,155,350  
1,043,112  
1,036,753  
1,045,256  
1,078,311  
720,753  
630,332  
637,262  
657,090  
119,457  
100,127  
74,145  
148,546  
164,621  
285,393  
15,393  
3,307  
3,307  
3,257  
439,600  
367,177  
305,265  
244,579  
252,949  
228,775  
234,237  
240,123  
233,472  
227,411  
5,086  
3,818  
7,492  
7,359  
8,852  
448,608  
434,597  
412,780  
399,490  
388,166  
80  
80  
80  
80  
80  
265,235  
270,024  
258,273  
258,114  
257,965  
0  
0  
0  
0  
0  
95,371  
76,033  
78,630  
70,003  
59,874  
61,117  
60,917  
48,602  
48,602  
48,602  
26,805  
27,543  
27,195  
22,692  
21,645  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,526,919  
1,155,350  
1,043,112  
1,036,753  
1,045,256  
161,910  
219,602  
134,528  
151,233  
117,194  
140,447  
197,804  
106,110  
122,816  
88,776  
21,462  
21,798  
28,417  
28,417  
28,417  
1,365,010  
935,748  
908,584  
885,520  
928,062  
1,365,010  
935,748  
908,584  
885,520  
928,062  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0