Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,605,514  
1,604,590  
1,526,919  
1,155,350  
1,043,112  
1,036,859  
1,088,311  
1,078,311  
720,753  
630,332  
158,942  
57,772  
119,457  
100,127  
74,145  
145,528  
285,528  
285,393  
15,393  
3,307  
432,757  
433,976  
439,600  
367,177  
305,265  
288,901  
302,740  
228,775  
234,237  
240,123  
10,730  
8,296  
5,086  
3,818  
7,492  
568,655  
516,278  
448,608  
434,597  
412,780  
50  
80  
80  
80  
80  
268,381  
272,394  
265,235  
270,024  
258,273  
0  
0  
0  
0  
0  
195,103  
147,795  
95,371  
76,033  
78,630  
65,334  
65,334  
61,117  
60,917  
48,602  
39,788  
30,676  
26,805  
27,543  
27,195  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,605,514  
1,604,590  
1,526,919  
1,155,350  
1,043,112  
217,060  
245,153  
161,910  
219,602  
134,528  
196,659  
224,687  
140,447  
197,804  
106,110  
20,400  
20,465  
21,462  
21,798  
28,417  
1,388,454  
1,359,437  
1,365,010  
935,748  
908,584  
1,388,454  
1,359,437  
1,365,010  
935,748  
908,584  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0