Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,667,127  
1,654,544  
1,773,631  
1,605,514  
1,604,590  
743,827  
757,791  
977,543  
1,036,859  
1,088,311  
34,383  
52,022  
106,457  
158,942  
57,772  
40,353  
78,046  
183,046  
145,528  
285,528  
311,467  
329,054  
395,683  
432,757  
433,976  
323,736  
263,828  
282,179  
288,901  
302,740  
33,889  
34,841  
10,178  
10,730  
8,296  
923,300  
896,753  
796,088  
568,655  
516,278  
3,050  
50  
50  
50  
80  
268,103  
271,596  
267,508  
268,381  
272,394  
1,564  
0  
0  
0  
0  
549,044  
523,139  
423,884  
195,103  
147,795  
65,820  
65,797  
65,797  
65,334  
65,334  
35,718  
36,171  
38,848  
39,788  
30,676  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,667,127  
1,654,544  
1,773,631  
1,605,514  
1,604,590  
223,255  
238,351  
378,317  
217,060  
245,153  
188,509  
203,997  
343,855  
196,659  
224,687  
34,746  
34,355  
34,461  
20,400  
20,465  
1,443,872  
1,416,193  
1,395,314  
1,388,454  
1,359,437  
1,443,872  
1,416,193  
1,395,314  
1,388,454  
1,359,437  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0