Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,773,631  
1,605,514  
1,604,590  
1,526,919  
1,155,350  
977,543  
1,036,859  
1,088,311  
1,078,311  
720,753  
106,457  
158,942  
57,772  
119,457  
100,127  
183,046  
145,528  
285,528  
285,393  
15,393  
395,683  
432,757  
433,976  
439,600  
367,177  
282,179  
288,901  
302,740  
228,775  
234,237  
10,178  
10,730  
8,296  
5,086  
3,818  
796,088  
568,655  
516,278  
448,608  
434,597  
50  
50  
80  
80  
80  
267,508  
268,381  
272,394  
265,235  
270,024  
0  
0  
0  
0  
0  
423,884  
195,103  
147,795  
95,371  
76,033  
65,797  
65,334  
65,334  
61,117  
60,917  
38,848  
39,788  
30,676  
26,805  
27,543  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,773,631  
1,605,514  
1,604,590  
1,526,919  
1,155,350  
378,317  
217,060  
245,153  
161,910  
219,602  
343,855  
196,659  
224,687  
140,447  
197,804  
34,461  
20,400  
20,465  
21,462  
21,798  
1,395,314  
1,388,454  
1,359,437  
1,365,010  
935,748  
1,395,314  
1,388,454  
1,359,437  
1,365,010  
935,748  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0