Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm (IMP: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,774,247  
1,685,577  
1,662,832  
1,654,544  
1,773,631  
834,742  
763,386  
739,532  
757,791  
977,543  
190,437  
70,549  
34,383  
52,022  
106,457  
4,281  
14,898  
40,353  
78,046  
183,046  
324,252  
356,309  
306,209  
329,054  
395,683  
289,442  
291,659  
324,699  
263,828  
282,179  
26,331  
29,971  
33,889  
34,841  
10,178  
939,505  
922,191  
923,300  
896,753  
796,088  
3,550  
2,800  
3,050  
50  
50  
315,305  
265,447  
268,103  
271,596  
267,508  
0  
0  
0  
0  
0  
547,705  
557,575  
553,948  
523,139  
423,884  
41,094  
65,820  
65,820  
65,797  
65,797  
31,851  
30,549  
32,378  
36,171  
38,848  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,774,247  
1,685,577  
1,662,832  
1,654,544  
1,773,631  
269,634  
206,361  
218,960  
238,351  
378,317  
236,478  
172,075  
184,214  
203,997  
343,855  
33,156  
34,286  
34,746  
34,355  
34,461  
1,504,613  
1,479,216  
1,443,872  
1,416,193  
1,395,314  
1,504,613  
1,479,216  
1,443,872  
1,416,193  
1,395,314  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0