Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
702,480  
 
 
 
 
322,993  
 
 
 
 
41,097  
 
 
 
 
13,748  
 
 
 
 
248,846  
 
 
 
 
16,710  
 
 
 
 
2,592  
 
 
 
 
379,487  
 
 
 
 
6,051  
 
 
 
 
69,642  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
161,026  
 
 
 
 
139,532  
 
 
 
 
3,235  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
702,480  
 
 
 
 
310,959  
 
 
 
 
228,916  
 
 
 
 
82,043  
 
 
 
 
391,521  
 
 
 
 
391,521  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0