Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
692,364  
702,480  
 
 
 
295,894  
322,993  
 
 
 
41,000  
41,097  
 
 
 
13,189  
13,748  
 
 
 
219,975  
248,846  
 
 
 
18,389  
16,710  
 
 
 
3,340  
2,592  
 
 
 
396,470  
379,487  
 
 
 
6,088  
6,051  
 
 
 
66,811  
69,642  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
172,986  
161,026  
 
 
 
146,888  
139,532  
 
 
 
3,698  
3,235  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
692,364  
702,480  
 
 
 
284,022  
310,959  
 
 
 
202,715  
228,916  
 
 
 
81,308  
82,043  
 
 
 
408,342  
391,521  
 
 
 
408,342  
391,521  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0