Công ty Cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài (ILC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,798  
 
 
 
 
21,780  
 
 
 
 
8,674  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,050  
 
 
 
 
6,059  
 
 
 
 
2,997  
 
 
 
 
178,018  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
157,955  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
508  
 
 
 
 
14,000  
 
 
 
 
5,554  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,798  
 
 
 
 
194,625  
 
 
 
 
23,369  
 
 
 
 
171,256  
 
 
 
 
5,173  
 
 
 
 
5,173  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0